Publikationskriterier:
• Innehållets aktualitet och relevans
• Publikationens användbarhet för arbetslivet eller yrkeshögskoleutbildningen