Novia fasad 3

En högklassig regional högskola 

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Med sina 4500 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland.

Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Vilka var föregångarna till Yrkeshögskolan Novia?

Yrkeshögskolan Novia grundades 2008. Yrkeshögskolan har under årens lopp haft många namn
som avspeglat utvecklingen inom utbildningssektorn på svenska i Finland.

 

Varför donera?

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss.

Örjan Andersson

Yrkeshögskolorna i Finland har fått rätt att bedriva medelinsamling. Privatpersoner, företag och samfund kan donera. De insamlade medlen ska användas för att gynna yrkeshögskolans verksamhet.

Konkret kan det handla om att exempelvis införskaffa viktig utrustning, framtidssatsningar som moderniserar Novias undervisningsmiljöer. 

Rektor Örjan Andersson

Hur donera?

Onlinedonationer är möjliga för donationer mellan 1 och 9 999.99 euro.
För en donation på minst 10 000 euro skall ett gåvobrev fyllas i för såväl privatpersoner som för samfund och företag.

Information om Novias medelinsamling

Yrkeshögskolorna kan samla in medel för den verksamhet som beskrivs i 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014).

4 § Uppgifter
Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter och att stödja studerandenas yrkesutveckling.
Yrkeshögskolorna ska också bedriva tillämpad forskningsverksamhet och utvecklings- och innovationsverksamhet som gynnar yrkeshögskoleundervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen och förnyar näringsstrukturen i regionen, samt bedriva konstnärlig verksamhet. Då yrkeshögskolan fullgör sina uppgifter ska den främja livslångt lärande.

Privatpersoner, företag och samfund kan donera. De insamlade medlen ska användas för att gynna yrkeshögskolans verksamhet. Konkret kan det handla om att exempelvis införskaffa viktig infrastruktur och modernisera undervisningsmiljöer. För donationer på minst 10 000 euro uppgörs gåvobrev. I gåvobrevet kan donatorn ange om gåvan riktas till ett specifikt utbildningsområde eller till högskolan i allmänhet. 

Privatpersoners och samfunds donationer till Novia är avdragbara i beskattningen


Från och med 1.1.2016 får privatpersoner dra av penningdonationer till högskolor i sin beskattning. Tidigare har bara samfund haft skatteavdragsrätt.

Under ett skatteår (kalenderår) kan privatpersoner och dödsbon avdra donationer på minst 850 och högst 500 000 euro i sin beskattning. Novia lämnar uppgifterna om de mottagna avdragbara donationerna under skatteåret till skatteförvaltningen.

Samfund är berättigade till skatteavdrag från donationer omfattande 850–250 000 euro. Samfund är skyldiga att själva meddela skattemyndigheten om avdragsgilla donationer. Läs mera på vero.fi

Avdragbara är endast sådana donationer som gjorts i syfte att understödja vetenskap eller konst. Donation är till sin karaktär en vederlagsfri prestation som inte förutsätter motprestation. Donationer som getts i form av andra tillgångar berättigar inte till avdrag.

Syfte med avdragsrätten är att främja universitetens och högskolornas privata finansiering.

Närmare information: 
Donationsavdrag vid personbeskattningen
Donationsavdrag i samfundsbeskattningen giltigt från 1.1.2020

Strategiskt riktade donationer

Om du vill donera 10 000 euro eller mer kan du välja till vilket område du vill rikta din donation eller så kan du stöda yrkeshögskolans verksamhet i allmänhet.

Våra utbildningar enligt institution

Institutionen för teknik och sjöfart, Ingenjör (YH), Byggmästare (YH), Sjökapten (YH)
Institutionen för hälsa och välfärd, Sjukskötare (YH), Hälsovårdare (YH), Socionom (YH), Barnmorska (YH), Bioanalytiker (YH), Röntgenskötare (YH), Estenom (YH)
Institutionen för företagsekonomi,  Tradenom (YH)
Institutionen för konst och kultur, Musiker (YH), Musikpedagog (YH), Formgivare (YH), Bildkonstnär (YH), Scenkonstpedagog (YH)
Institutionen för bioekonomi, Agrolog (YH), Skogsbruksingenjör (YH), Gåvobrev

För en donation på minst 10 000 euro skall ett gåvobrev fyllas i för såväl privatpersoner som för samfund och företag.

Du kan ladda ner gåvobrevet med tillstånd för penninginsamling i Finland här.   

eller kontakta Pia Rönnlund, mobil 050 595 2331 

Ifyllt gåvobrev postas till
Yrkeshögskolan Novia | Donera
VD-assistent Pia Rönnlund
Wolffskavägen 31, 65200 VASA

Tack för din donation!

Donatorernas uppgifter registreras i Yrkeshögskolan Novias donatorregister.

Vi publicerar namn på de donatorer som ger sin tillåtelse.

Vi hjälper dig med din donation

Praktiska frågor i anslutning till donationer

VD-assistent Pia Rönnlund, mobil 050 595 2331
pia.ronnlund@novia.fi 

Större och strategiskt riktade donationer

Rektor/VD Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
orjan.andersson@novia.fi

Tillstånd för penninginsamling i Finland


Tillståndshavare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (2059910-2)
Tillstånd till penninginsamling beviljats av: Polisstyrelsen Lotteriförvaltning
Tillståndets nummer och tidpunkten för beviljandet: RA/2020/848, beviljad startdag 14.7.2020
Tiden för anordnande av insamlingen: från 14.7.2020
Området för anordnande av insamlingen: hela landet utom Åland
Användningsändamålet för de insamlade medlen: De insamlade medlen används för skötseln av de uppgifter som avses i 4 § i yrkeshögskolelagen samt för att tillföra yrkeshögskolan kapital. 
Den som i praktiken ordnar insamlingen: Yrkeshögskolan Novia