Att garantera en säker, trygg, rättvis och transparent verksamhet är viktigt för oss. En ansvarsfull verksamhet i enlighet med principerna för god affärssed stöder uppnåendet av målen. Novias värderingar är kompetens, engagemang och hållbarhet.

Kanalen för anmälningar gör det möjligt att anmäla misstankar om felaktigt förfarande som berör Novias verksamhet – allt som inte motsvarar det ansvarsfulla och etiska verksamhetssätt.

Direktivet om visselblåsning (EU-direktiv 2019/1937) trädde i kraft i december 2019. De organisationer som EU-direktivet omfattar måste skapa säkra och effektiva rapporteringskanaler där individer även anonymt kan meddela om missförhållanden och oegentligheter.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser trädde i kraft 1.1.2023 i Finland.

Vad kan rapporteras?

Om du upptäcker eller misstänker verksamhet som strider mot ansvarsfulla och etiska verksamhetspraxis, anmäl saken omedelbart. Anmälningarna ska göras ärligt och i god tro.  

  • Intressekonflikter och mutor
  • Brott mot mänskliga rättigheter
  • Brott mot konkurrenslagstiftningen
  • Korruption
  • Bedrägeri
  • Ekonomiska oegentligheter
  • Intressekonflikter
  • Allvarliga former av diskriminering eller trakasserier
  • Miljöbrott

Vad kan inte rapporteras?

  • Kundrespons, adressändringar, anmälan om störningar, reklamationer, allmänna HR-frågor

Hur kan du rapportera?

Gör en anmälan

Genom Novias kanal för anmälningar, Novia Granite, eller ta kontakt med katja.luomaranta@novia.fi 

Du kan även rapportera ärenden som omfattas av Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet, och i tillämpliga fall till behöriga EU-organ.


Beskrivning av anmälningskanal

Visselblåsarkanalen förvaltas via i Granite Visselblåsarprogrammet. Du kan att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt.

Om möjligt rapportera gärna öppet genom att ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Visselblåsarkanalen sparar inga metadata som relaterar till anmälningar och kan inte identifiera anmälarens IP-adress. Den anonyma anmälaren och de som behandlar ärendet kan diskutera fallet genom tjänsten. Anmälaren får ett anonymt användarnamn och lösenord för att kunna logga in på tjänsten och kommunicera med dem som behandlar anmälningarna.

Anmälningar som skickas via Visselblåsarkanalen kan endast läsas av vissa utsedda personer. Anmälningarna behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av integritet.

 

Dataskydd 

Mer information om behandling av personuppgifter finns på sidan för dataskydd.