arsberattelse 8

Vision och profil

Novia är en högklassig och attraktiv högskola samt en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. Inom sina fokusområden är Novia föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland och konkurrenskraftig och  framgångsrik också i ett internationellt perspektiv.

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan deltar i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och främjar hållbar utveckling. Högskolan har ett aktivt samarbete i Norden, speciellt inom sina fokusområden.
 

Läs mer om Novia på novia.fi

Värderingar

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi beaktar arbetslivets behov
  • Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet.
  • Vi utvecklas ständigt i våra arbetsuppgifter.
  • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen.
  • Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi bedriver verksamheten så att den långsiktigt står på en stabil ekonomisk grund.
  • Vi verkar för främjande av öppen vetenskap och forskning.
 
 
 
 
 

NCU blue auditerad
 

ISO 9001 COL SE

Rektors översikt 2017

ab2017 oa

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2017 med goda resultat inom utbildning, forskning och utveckling.

Inom kärnverksamheten visade högskolan en fortsatt god utveckling. Nybörjarplatserna för dagstudier fylldes väl.

Jag riktar ett ödmjukt tack till alla som varit med om att förverkliga detta. Det här är en bra bas att bygga vidare på 2018.

Läs mer ›

 

Studerandestatistik

Antal studerande 2017 enhetsvis
2017 Antal studerande

Läs mer ›

Personalstatistik

Undervisningspersonal 2017
2017 Undervisningspersonal

Läs mer ›

Personalärenden under året

Under året genomfördes den nya enhetsförvaltningen så att tre nya enheter bildades: Vasa, Åbo/Raseborg och Jakobstad. I enheterna ingår utbildning, FoU och fortbildningsverksamhet. 

Arbetarskyddsorganisationen ändrades så att inom Novia finns en gemensam arbetarskyddsorganisation och en gemensam arbetarskyddschef.

 

Utgående från samordningen med Åbo Akademi fortsatte samarbetet inom ekonomiservice såsom köptjänst. Bibliotekssamarbete med Åbo Akademi inleddes i Åbo och personalen i Åbo överfördes till Åbo Akademi.

Läs mer ›

Alere JG Web 14 av 2

 

Utbildningsenheter

campus w33

Vasa

Utbildning till barnmorska, hälsovårdare, socionom, sjukskötare, bioanalytiker, röntgenskötare, och alla ovannämnda inom högre YH, estenom, Bachelor of Health Care, ingenjör, tradenom, ingenjör högre YH och Master of Engineering.

Läs mer ›

campus raseborg

ÅboRaseborg

Utbildning i Åbo till hälsovårdare, sjukskötare, socionom, sjökapten, Master of Culture and Arts, Master of Business Administration, Master of Hospitality Management. I Raseborg agrolog, skogbruksingenjör, byggmästare och ingenjör.

Läs mer ›

campus allegro

Jakobstad

Utbildning till musiker, musikpedagog, dramainstruktör, bildkonstnär, medianom, formgivare, Master of Culture and Arts.

Läs mer ›

Forskning och utveckling

Yrkeshögskolan Novias tillämpade forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på långsiktigt arbete inom ramen för fem utvalda fokusområden. Vi samarbetar bland annat med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner och via det även vår egen undervisning. Vi bedriver mångsidig projektverksamhet och har ett gediget kunnande inom olika externa finansieringsformer.

Det praktiska arbetet görs av våra forsknings- och utvecklingsledare, projektpersonal, lärare och studerande i samverkan med regionernas närings- och arbetsliv. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt.

Läs mer ›

 

Internationell mobilitet

international staff week

 
Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övrig personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practices. År 2017 ordnade Novia en International Staff Week i Åbo. Deltagarna kom från 14 olika länder.

Läs mer ›

Pedagogik i fokus

pedagogik i fokus

Basen för Novias pedagogiska verksamhet är att förverkliga god utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Läs mer ›

Studerandekåren Novium

novium Styrelsen 2017
Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

ledningssystem liten

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning. 

Läs mera ›

Marknadsföringssatsningar

marknadsforing2

Novia satsade på marknadsföring genom att delta i flera olika mässor och evenemang som riktar sig till ungdomar.

Läs mer ›

Projektcase, FM i mathantverk

bild pa fm i mathantverh

De öppna finska mästerskapen i mathantverk hölls 4-6.10.2017 på campus Raseborg.

Läs mer ›