Rektors översikt

orjan andersson

Verksamhetsåret 2017

Strategisk utveckling

Högskolans strategi Novia 2020+ uppdaterades våren 2017, bland annat genom att inkludera en pedagogisk strategi. Novia 2020+ bygger på tre insatsområden; samordning med Åbo Akademi, digitalisering samt affärsutveckling och kommersialisering. Som bas för dessa områden ligger ett gott arbete och en bra utveckling beträffande den löpande utbildnings- och forskningsverksamheten.

Samordningen med Åbo Akademi fortsatte under året och vardera högskolans styrelse beslöt i slutet av året om inrättande av en gemensam koncernstyrelse för att främja samordningen. Koncernstyrelsen består av vardera högskolans styrelseordförande, viceordförande och rektor. Under året undertecknades även ett intentionsavtal med målsättningen att skapa det gemensamma MAST-institutet (Institut for Maritime Software Technology). Avsikten är att sammanföra kompetens för att svara till behovet av forskning och utveckling, speciellt inom autonom sjöfart men även inom maritim informations- och kommunikationsteknologi i allmänhet.

Genom statsrådets beslut 2013 beviljades Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi koncession för Yrkeshögskolan Novia. Beslutet innehöll en utvecklingsförpliktelse: ”Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ska inom mars 2016 inlämna en utredning till statsrådet om de strukturella lösningar som behövs med beaktande av hur utmanande yrkeshögskolans nuvarande verksamhetsstruktur är och de risker som är förknippade med verksamheten som framgår av ansökan om tillstånd för yrkeshögskolan.” Planen som lämnats in 2016, följdes upp i slutet av 2017 och rapporterades till UKM. Det kunde konstateras att ekonomin stabiliserats tack vare genomförda strukturella åtgärder och att ingen ytterligare uppföljning behövs.

Goda resultat inom utbildning, forskning och utveckling

Inom kärnverksamheten visade högskolan en fortsatt god utveckling. Nybörjarplatserna för dagstudier fylldes väl, även om det inom vissa utbildningar fortsättningsvis var svårt att fylla alla platser. Antalet nya studerande minskade något på grund av att färre flerformsutbildningar bjöds ut.

Totalantalet examina ökade med knappt 7 % till 719, medan antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng per läsår minskade något. Andelen studieavbrott låg på samma nivå som året innan. Den öppna yrkeshögskoleverksamheten minskade något, medan studiepoäng avlagda inom samarbetsavtal med andra yrkeshögskolor mer än fördubblades. Trots ökningen finns fortfarande god tillväxtpotential tack vare gemensamma utrymmen med Åbo Akademi och Vasa yrkeshögskola.

Det internationella studerandeutbytet fortsätta att växa och antalet studiepoäng avlagda av inkommande och utgående studerande ökade med en tredjedel från 2016 till 2017. Vi överpresterar kraftigt i förhållande till vår storlek. Både inkommande och utgående studerande bidrar till en mera internationell studiemiljö, vilket är värdefullt med tanke på att arbetslivet blir allt mera internationellt och mångkulturellt. Även personalmobiliteten är på en mycket god nivå i nationell jämförelse, trots en liten nedgång från året innan.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) fortsatte att växa och den externa finansieringen uppgick till 3,4 MEUR, en ökning med närmare 30 %, vilket är mer än den genomsnittliga ökningen bland yrkeshögskolorna. Ökningen hänger delvis samman med cyklerna inom EU-finansieringen. Antalet publikationer och konstnärliga produktioner var på samma nivå som året innan.

Ny organisation arbetades in

En omfattande organisationsändring trädde i kraft 1.1.2017. Den nya organisationen har tre enheter. Inom dessa finns examensutbildning, forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), fortbildning och tjänsteförsäljning. Syftet är att bredare kunna utnyttja kompetensen i högskolan inom olika områden.

Administrationsstrukturen förenklades genom att den tidigare FoU-enheten utgick, liksom fortbildningsenheten. Centrala studiebyrån, antagningsservice, internationella enheten och enheternas studiebyråer sammanfördes under studerandeservice i vilken också ingår biblioteksfunktionen samt öppen YH-verksamhet.

Campusstrukturen förstärktes

Verksamheten på Seriegatan i Vasa flyttades till Wolffskavägen 31 där fastigheten Alere togs i bruk 16.1.2017. Alere används för utbildning inom social- och hälsovård samt skönhetsbranschen och är gemensam med Vasa yrkeshögskola. Novias centraladministration flyttade också in i Alere, från tillfälliga utrymmen i fastigheten på Wolffskavägen 33.

Verksamheten på Nunnegatan i Åbo flyttades till Henriksgatan. Flytten verkställdes inför höstterminen och innebar en stor minskning av utrymmena och hyreskostnaderna. Flytten innebar bildande av ett gemensamt campus med Åbo Akademi och förbättrade möjligheter till utbildningssamarbete.

Stadsstyrelsen i Jakobstad beviljade i januari ett understöd på 48 000 euro/år under en femårsperiod för att stöda hyreskostnaderna för scenkonstutbildningen som flyttas från Vasa till Jakobstad. Scenkonsten behöver specialutrymmen, varför utrymmen måste hyras och byggas om. Arrangemanget innebär markant sänkta utrymmeskostnader för Novia.

Ekonomin fortsatt stram

Finansieringen till yrkeshögskolesektorn har minskat med omkring en fjärdedel från 2012, för Novia till och med 30 % på grund av bortfall av ett tidigare tillägg för det breda utbildningsansvaret på svenska. År 2017 erhöll Yrkeshögskolan Novia basfinansiering (exkl. strategifinansiering) till ett belopp av 19 281 000 euro. År 2016 var finansieringen 20 590 973 euro. UKM-basfinansieringen (exkl. strategifinansiering) sjönk därmed med drygt 6 %. För räkenskapsåret 2017 uppvisar högskolan en förlust på 0,9 miljoner euro, att jämföra med en budgeterad förlust på 1,1 miljoner. Eftersom ekonomiprognosen för Novia för 2018 och framåt är positiv och vidtagna strukturella åtgärder ger effekt med fördröjning, var det möjligt att gå in för en minusbudget. På så sätt minimerades de negativa effekterna på kärnverksamheten.

Verksamheten i dotter- och intressebolagen var stabil. Omsättningen i Jakobstads Konsertsal Ab minskade med 19 %, som ett resultat av ett strategiskt val att minska antalet egna produktioner. Det ekonomiska resultatet var klart positivt och förändringen hade således önskad effekt.

Omsättningen i Aboa Mare minskade med 3 %, medan den ökade med 7 % i GigaMare Inc. Bägge bolagen fortsatte göra gott resultat, med en rörelsemarginal på 6 % respektive 11 %.

Med beaktande av ägarandelarna i respektive bolag kan ca 1,65 miljoner euro (1,8 miljoner 2016) av omsättningen hänföras till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, vilket utgör ca 6 % (ca 7 % 2016) av koncernens totala omsättning.


Medelinsamling inleddes

Medelinsamling inleddes i slutet av året, efter att yrkeshögskolorna fått rätt att med statlig motfinansiering samla in medel för sin verksamhet. Staten har reserverat 24 miljoner och yrkeshögskolorna delar på detta belopp i förhållande till hur mycket man lyckas samla in under perioden 1.8.2017-31.12.2018. Avsikten är att använda medlen för att utveckla och stärka utbildningen långsiktigt. Insamlingen kom bra igång. Insamlingen går under kampanjnamnet ”Stöd framtidens kunnande” och donationer kan ges online på www.novia.fi/donera.


Sammanfattning

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2017 med tillväxt framför allt i avlagda examina. Det här i kombination med god sysselsättning för våra utexaminerade är något vi kan vara stolta över. Trots minusbudget och ytterst ansträngda resurser har vi gjort ett mycket gott resultat inom utbildningen. Den växande internationella studerandemobiliteten är också mycket glädjande. Även inom forsknings- och utvecklingsverksamheten gick vi starkt framåt. Den överlag goda utvecklingen för våra prestationsindikatorer skapar en god grund för en positiv och stabil utveckling framöver.

De nya campuslösningar som vi under året tog i bruk gör våra studie- och arbetsmiljöer både attraktiva och mera mångsidiga då de öppnar för många slag av samarbete.
Jag riktar ett ödmjukt tack till alla som varit med om att förverkliga detta. Det här är en bra grund att bygga vidare på 2018.

Örjan Andersson
Rektor, VD