Studerandekåren Novium

Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas bl.a. genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang. Medlemskapet i Novium är frivilligt, men kåren representerar ändå alla studerande vid Novia. Novium förser medlemmarna med FRANK studiekort som berättigar till många nationella och en del internationella rabatter.

 

Intressebevakning

Novium utser studeranderepresentanter och finns representerad i bl.a. Novias Ab-styrelse, utbildningsenheternas ledningsgrupper, arbetsgrupper inom Novia samt externt i t.ex. studiebostadsstiftelser. Studerandebarometern genomfördes under våren för att mäta studerandes trivsel och samla utvecklingsförslag för högskolans verksamhet. År 2017 steg svarsprocenten till 3 5%, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år, men utrymme för förbättring finns ännu.

Under hösten utförde Novium tillsammans med Novia en separat enkät på Henriksgatan för att får en bild av hur de nya faciliteterna på Henriksgatan upplevdes bland studerandena. 218 svar kom in.

Styrelsen har representerat studerandekåren och har under 2017 satsat mycket på informationsspridning. Novium ordnande en infoturné gällande de nya reglerna för studiestödet, varje campus hade egna infotillfällen där studerandena informerades om de nya reglerna. I Vasa och Jakobstad skedde detta i samarbete med ÅAS. I samband med kommunalvalet hölls en valdebatt i Raseborg och Novium underströk vikten av att rösta i valet. I Åbo bedrev Novium mycket kommunalpolitiskt arbete inom ramen för grupp 40 000.

Novium är medlem i Finlands studerandekårers förbund SAMOK. Genom samarbete inom SAMOK tillsammans med övriga studerandekårer sköts den nationella intressebevakningen. Noviums representanter deltog i de flesta träffar som SAMOK ordnade under året.

Novium var medlem i Svenska studerandes intresseförening SSI ännu under år 2017, men beslöt under våren 2017 att lämna organisationen eftersom den inte längre levde upp till Noviums förväntningarna och kostnaderna för medlemskapet inte uppvägdes av de erhållna förmånerna. Novium trädde ur SSI den 1.1.2018.

I samband med att #metoo och #dammenbrister briserade under hösten underströk Novium att man helt anonymt kan vända sig till trakasseriombudsmannen på hej@novia.fi, eller ta kontakt med Novium via tex Facebook. 

Tutorverksamhet

Novium ordnar tutorutbildningar för väntutorer, PR-tutorer, internationella tutorer och studietutorer. 2017 utbildades 80 väntutorer, 33 PR-tutorer, 23 internationella tutorer och tre studietutorer.

Väntutorerna introducerar och handleder första årets studerande i studielivet. PR-tutorer marknadsför Novia och dess utbildningar till andra stadiets skolor, både genom att besöka och ta emot skolor från hela landet. PR-besöken koordineras av Noviums tutorsekreterare i samarbete med kommunikationsverksamheten vid Novia. De internationella tutorerna hjälper till att introducera utbytesstuderande till studielivet och det finländska samhället.
Studietutorerna fungerar som stöd åt medstuderande i mera invecklade kurser.

Försöket med motionstutorverksamhet lades ner i Raseborg p.g.a. lågt deltagande och svagt intresse för tutorutbildningen. Under hösten ordnade Novium en stresshanteringsföreläsning i Raseborg (riktad till både personal och studeranden) för att understryka vikten av balans mellan psykiskt och fysiskt välmående för att orka med vardagen.

 

Internationell verksamhet

Novium ordnade under året egna evenemang för internationella studerande och erbjöd aktiviteter i samarbete med Erasmus Student Network. Novium erbjuder också utbytesstuderande möjligheten att hyra startpaket, innehållande bl.a. husgeråd, för kortare vistelser i Finland på samtliga Novias verksamhetsorter.

 

Studerandekultur

Tillsammans med andra studerande- och studentkårer var Novium under året med och ordnade traditionella studerandeevenemang så som Wappen, fackeltåg på självständighetsdagen och fastlagstisdagens pulkatävlingar i Vasa och Åbo. Novium ordnade även traditionsenligt BTS-party på samtliga Novias verksamhetsorter. År 2017 ordnades Noviums IX årsfest i Raseborg.

Novium samarbetar med de ämnes- och ortvisa studerandeföreningarna som finns inom Novia. Bl.a. ordnas årligen utbildning i styrelsearbete och träffar för föreningsaktiva.

Fackeltag novium 6.12.2017Fackeltåg på Vasa torg 6.12 Pontus Saxén, Jenny Melin, Diana Lillhannus och Maria Tokou.

novium Styrelsen 2017 + Julia Dahlkvist och Andreas Hindren 2Uppe från vänster: Ann-Sofie Sandin, Diana Lillhannus, Maria Tokou, Jenny Melin, Gabriela Butbul, Annette Lindgren, Pontus Saxén. Sittande: Julia Dahlkvist och Andreas Hindrén.