Enheten Vasa

tony pellfolk noviaEnhetschef Tony Pellfolk

2112

studerande totalt
vid enheten

471

studerande inledde
sina studier vid enheten

 
Mål och resultat

Enheten Vasa hade hösten 2017 totalt 471 studerande som inledde YH-studier. Under hösten hade enheten 2112 närvaroanmälda till YH-utbildning och 105 närvaroanmälda inom högre YH-utbildning.  Totalt erhöll 346 personer YH-examen och 14 högre YH-examen.

 

Sammanslagning av de två tidigare enheterna i Vasa och flytten till Alere

Under år 2017 genomfördes en organisationsförändring inom Novia, vilken för Vasas del innebar en sammanslagning av de två tidigare enheterna i Vasa. Samtidigt integrerades verksamheten inom forskning och utveckling samt tjänsteförsäljning i den nya enheten. Arbetet med organisationsförändringen har pågått hela året och förändringsarbetet har varit framgångsrikt, tack vare hårt arbete och dedikerade medarbetare. Den nya enheten Vasa har ca 2000 examensstuderande och personalstyrkan består av ca 116 personer.

I januari 2017 flyttade Novias och Vamks utbildningar inom social- och hälsovård, och skönhet, samt FoU till den nyrenoverade fastigheten benämnd Alere, som är latin och betyder sköta, vårda. Den officiella invigningen ägde rum 7.4 där överdirektör Tapio Kosunen från UKM höll festtalet. Undervisningsmiljön i Alere är modern och möjliggör samarbete mellan de svensk-, finsk- och engelskspråkiga utbildningarna. Samverkan med Vamk inleddes redan under hösten med gemensam tvåspråkig prakticumkurs vid kliniska träningscentret.

 

Samverkan

Samarbetet med andra stadiet har fortsatt och utökats under året, bl.a. undertecknades en överenskommelse om samarbete mellan Novias utbildningar inom social- och hälsovård samt Yrkesakademin i Österbotten. Ytterligare undertecknades en överenskommelse om samarbete mellan Novias utbildningar i Vasa och VAMIA. Överenskommelsen inkluderar samarbetet kring studiestig för 30 studiepoäng mellan de olika stadierna. Studerande från andra stadiet skrivs in som öppna YH studerande och kan årligen avlägga på förhand överenskomna kurser motsvarande 30 studiepoäng vid någon av enhetens utbildningar. Avlagda kurser tillgodoräknas både inom andra stadiets utbildning och som en del av studerandes yrkeshögskoleexamen efter antagning till YH-studier. Överenskommelsen syftar till att effektivera studerandes examensriktade studier samt tidigarelägga studerandes övergång till arbetslivet efter avlagd examen på tredje stadiet.

Högre yrkeshögskoleutbildning inom bioanalytik och radiografi genomfördes i ett samarbetsprojekt med fem andra finländska yrkeshögskolor. Högre yrkeshögskoleutbildning inom utveckling och ledarskap genomfördes gemensamt med enheten Åbo med hjälp av virtuella undervisningsmetoder.

 

Nya avtal för dubbel examen

Under året ingick Novia, enheten i Vasa, två nya avtal för dubbel examen; Double Degree avtal med Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden i Tyskland. Avtalet gäller för ingenjörsstuderande inom el- och automationsteknik samt maskin- och produktionsteknik. Under året har diskussioner förts om ytterligare ett avtal inom företagsekonomi med Universitat de Lleida - Escola Politècnica Superior (UdL) i Spanien.

 

Ny högre YH utbildning, Master of Engineering inom Automation Technology

Hösten 2017 antogs studerande till en ny engelskspråkig högre YH utbildning i automationsteknik. Utbildningen förbereder studerande för att bli experter inom moderna automations- och styrsystem. Fokus ligger på det regionala näringslivets behov av spetskunnande inom övervaknings- och processreglering.

Verksamheten vid enheten i Vasa har under år 2017 långt präglats av organisationsförändringen och av installeringen i den nya fastigheten Alere. Året har varit innehållsrikt och på många sätt framgångsrikt tack vare engagerade och dedikerade medarbetare samt föredömliga studeranden.

Glädjande under året var att studerande Michelle Ena tilldelades stipendiet Queen Silvia Nursing Award. Michelle studerar till sjuksköterska och fick 19.4 ta emot en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia under en ceremoni på Kungliga Slottet. Samtidigt som Michelle Ena uppmärksammades på en ceremoni på Sveriges Ambassad i Finland överlämnade inrikesminister Paula Risikko en hedersplakett till Yrkeshögskolan Novia.