Fokusområden inom FoU

1 Fartygssimulation

Under år 2016 utnämndes en FoU-ledare. I början av året antälldes en FoU-assistent och efter sommaren rekryterades två projektledare. Också sjöfartslärarna har varit aktiva inom projektverksamheten, totalt jobbade de ungefär 1700 timmar för projekt.

Ett av våra största och viktigaste projekt är ASTP – Arctic Simulator Training Program. Projektet har som målsättning att utveckla en simulator för högklassig utbildning inom fartygsmanövrering, isnavigering, isbrytning och eskortbogsering. ASTP är ett försäljningsprojekt som i helhet finansieras med privata pengar. Novia och Aboa Mare Ab investerar i projektet. Under året har issimulatorn gjort stora framsteg och vi har utvecklat Polar-Code kursen i projektet. Aboa Mare började sälja kursen i november.

Ett annat intressant projekt påbörjades i oktober, nämligen Älykäs kaupunkivesiliikenne – ÄlyVESI. Det är ett innovations- och utvecklingsprojekt mellan högskolor, företag och städer. Intelligent urban vattentrafik och konceptet för en obemannad stadsfärja samt intelligent brygga utvecklas i projektet. 6Aika-strategin för stora finska städer implementeras och pengarna kommer från EUs strukturfonder.

Under året ökade projektportföljens värde från cirka en miljon till 1,5 miljoner euro. Den positiva utvecklingen väntas fortsätta under år 2017. År 2016 deltog vi i åtta FoU-projekt och lämnade in sex ansökningar varav tre godkändes medan ett ännu väntar på beslut.

1,5 M€

Projektportfölj

Projektledare / -planerare
Mirva Salokorpi

mirva salokorpi

 

 

 2 Hållbar energiteknik

FoU-verksamhet som nästan fullständigt förlitar sig på extern offentlig finansiering uppvisar ett cykliskt beteende där EUs programperioder bestämmer frekvensen. För fokusområdet hållbar energiteknik var 2014 året då projekten från föregående programperiod avslutades. År 2015 präglades därför av ett intensivt arbete med projektansökningar, med resultatet att den nedåtgående trenden kunde brytas. Denna positiva utveckling eskalerade under 2016 och året som gått kan inte beskrivas som annat än mycket framgångsrikt. En indikator på detta är projektportföljens värde, som steg till 3,1 miljoner jämfört med 2,0 miljoner året innan. Egentligen var den ekonomiska utvecklingen ännu gynnsammare än så, eftersom det utöver detta startar projekt till ett värde av 0,8 miljoner i januari 2017.

Volymmässigt kan verksamheten inom fokusområdet fortsättningsvis sägas följa ett traditionellt mönster. Interregionala- och strukturfondsprojekt utförs av FoU-personal inom områden där verksamheten har varit stark under en lång tid. Bland dessa kan nämnas t.ex. rötning, vindkraft, vibrationsspektroskopi, miljökemi och fastighetsunderhåll. Trots detta finns det fog för att påstå att det gånga året samtidigt innebar ett trendbrott, med ny typ av projektverksamhet och ökat intresse för både publikations- och FoU-verksamhet inom lärarkåren. Som exempel kan nämnas ESF-projekt för att utveckla undervisningen, ERUF-projekt för att utveckla samverkan med regionens näringsliv, samt att projektverksamheten 2017 kommer att involvera ungefär lika många lärare som FoU-personal.

Sammanfattningsvis kan läget inom hållbar energiteknik därmed beskrivas som mycket gott. Tyvärr medför detta inga möjligheter att luta sig tillbaka och vara nöjd. Bara att under en längre tid upprätthålla en verksamhet i denna omfattning är utmanande. Samtidigt är det redan nu ett ofrånkomligt faktum att verksamheten under 2017 kommer att vara mera omfattande än under 2016. Fokusområdet går därmed en utmanande men samtidigt uppenbarligen gynnsam framtid till mötes.

3,1 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
John Dahlbacka

john dahlbacka

 

 

3 Kultur och entreprenörskap

År 2016 var ett intensivt år för FoU-verksamheten i Jakobstad. Personalen fördubblades, omsättningen av projektmedel ökade och antalet externa hyresgäster som delar utrymmen med oss blev ännu fler.

I slutet av 2015 fick forsknings- och utvecklingsavdelningen inom kultur och entreprenörskap
flera positiva projektbeslut. Därmed inleddes år 2016 med rekrytering av flera projektledare. En fördubbling av personalstyrkan från fem till tio har samtidigt krävt att avdelningen under året arbetat med gemenskapen i teamet och att hitta effektiva sätt att introducera nya personer till verksamheten.

Projekt som fortsatte sedan tidigare år är ”Allegro School of Entrepreneurship”, ”Ny musikteater” och ”Den digitala bron”. Dessa projekt har under året mognat och haft ett intensivt projektår.

Nya projekt innebar också nya och gamla samarbeten. ”Modern affärsutveckling på landsbygden” är ett samarbete med utvecklingsbolagen i Syd-Österbotten och ”Minnovation lab” är ett samarbete med Kyrkostrand-Jungmans skola i Jakobstad. ”TaideArt” är ett projekt tillsammans med sex andra yrkeshögskolor i Finland. Dessutom har vi inlett projektet ”FöreningsKICK” tillsammans med yrkeshögskolan Centria, vår nära samarbetspartner i Campus Allegro.

Under året har man satsat på att ytterligare paketera den interna kompetensen inom affärsutveckling och –modellering. Sedan 2014 har Yrkeshögskolan Novia och yrkeshögskolan Centria bedrivit forsknings- och utvecklingssamarbete i Campus Allegro under namnet Allegro Ink. Under hösten testades ”the Allegro Ink Experience” där företag i vårt nätverk ansökte om att ta
del av en tio veckor lång handledning för att utveckla företagets affärsverksamhet. Av de sökande valdes produktionsbolaget Jokowski ut som testföretag och erfarenheterna från testningen under hösten rapporterades om på Allegro Inks Facebook-sida.

1,7 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Linda Kass

linda kass

 

 

 

 4 Bioekonomi

År 2016 förändrades namnet på fokusområdet inom naturresursförvaltning till bioekonomi. Förändringen är i sin kärna en värdeförändring från den bevarande naturresursförvaltningen till den aktivt entreprenörsinriktade bioekonomin, där naturresurser är själva förutsättningen för verksamhet. Att verksamheten ska vara hållbar och garantera kommande generationers likvärdiga möjligheter till liv, hälsa och utkomst har befästs redan i regeringens program för bioekonomi. Hur vi ska gå till väga för att garantera kommande generationers likvärdiga möjligheter är en stor fråga där yrkeshögskolorna har en unik möjlighet att stå till tjänst med kraft att utvecklas och stoff för nytänkande.

Inom fokusområdet har vi bland annat fokuserat på nya verksamhetsmodeller för landsbygden där vi går från centraliserade system till dynamiska och mångfaldiga samarbeten med förädling av tjänster och produkter som ledstjärna. Samarbete över sektor-gränser är också ett kännetecken för bioekonomi och behövs för att ta fram ny företagsamhet på landsbygden. Företagsamhet inom bioekonomi finns inte enbart inom traditionellt skogs- och lantbruk utan även inom nytänkande verksamhet kring energiförsörjning, viltbruk och turism. Hållbarhet förpliktar oss att förvalta våra gemensamma resurser och garantera likvärdiga möjligheter för alla att ta del av dem. I år har vi påbörjat samarbete där konst, sociala- och naturvetenskaper, lokal demokrati och mobilteknik möts för att öka hållbarhet och jobba mångsidigt och innovativt på området bioekonomi.

2016 var även det första verksamma året för Novias forskarteam inom bioekonomi då utvecklings- och forskningsinstitutet Aronia övergick till Novia i årsskiftet 2015-2016. Forskningen har fortsatt med samma inriktning som tidigare. 

Fokusområdet i bioekonomi hade tillsammans med forskarteamet följande projektportfölj:

4,2 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Marianne Fred

marianne fred

 

 

 

 

5 Hälsa och välfärd

Fokusområdet för hälsa och välfärd verkar både i Åbo och i Vasa. På båda orterna bedrivs utbildning, FoU inom social- och hälsovård. Branschen står inför förändringar speciellt regionalt och nationellt, men även internationellt.
Under hösten konkretiserades det långvariga samarbetet mellan Novia, Åbo Akademi och Umeå Universitet i ett gemensamt tredje utskick av GERDA-enkäten i Österbotten och Västerbotten. Enkäten kartlägger teman såsom hälsa, ekonomi och samhällspåverkan. Nytt för denna omgång är att även Seinäjoen ammattikorkeakoulu deltar i samarbetet och att enkäten även når mottagare i Södra Österbotten.

Under 2016 skedde uppstarten av EU Interreg Baltic Sea Region-projektet SEMPRE, som fokusera på att stärka socialt utsatta grupper i glest befolkade områden i Östersjöregionen. Projektet har 16 parter i åtta Östersjöländer med möjligheter till transnationellt och interprofessionellt utbyte.

Under året fokuserade fokusområdet särskilt på regionalt och internationellt nätverkande och utbyte, samt i ett internt Novia-samarbete mellan Åbo och Vasa. I Åbo involverar projekten förtjänstfullt även studerande till exempel genom examensarbeten, och man har även utarbetat och testat en ny digi-baserad arbetsmodell med hjälp av vilken personal inom social- och hälsovård på distans kan stöda olika klient- och patientgrupper.

Inom projektet ”Familjeliv” har i samarbete med Folkhälsans förbund utvecklats en verksamhetsguide för konceptet Daghemsfred som lanserades i samtliga finlandssvenska regioner i augusti. Konceptet byggde på barnets delaktighet. Inom ramen för projektet gjordes också en utvärdering av kampanjen Amningsfred. Amningsfred utlystes första gången 2015 och utvärderingens resultat bidrog till att utveckla en mer nationellt synlig och slagkraftig årligen återkommande kampanj.

Under 2016 har fokusområdets internationella utbyten ökat, vilket syns i en ökning av antalet utlandsdagar bland personalen.

0,6 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Annika Wentjärvi

annika wentjarvi