FoU fokusområden

1 Bioekonomi

Vi började år 2017 i organisationsförändringens tecken. Sammanslagningen av undervisning- och FoU-enheten kändes som något vi äntligen var klara för och har givit FoU-arbetet ett nytt djup. På sikt kommer det att ge mer diversitet i vår FoU-verksamhet.

Finansieringen för EU-programperioden 2014-2020 har kommit igång på allvar. På samma gång kan vi konstatera att mycket av projektmedlen använts slut och de flesta finansieringsinstrument meddelar om sina sista sökmöjligheter eller att medlen som finns att söka under kommande år är små.

Inom bioekonomi har vi en fin spridning i projektverksamheten. Vi är verksamma inom utveckling av hållbara livsmedelssystem och hållbar gastronomi, hållbar besöksnäring, utveckling av företagande inom bioekonomi, informationsspridning kring landsbygdsutveckling och åtskilliga projekt kopplade till utbildningen inom bioekonomi i Finland. Förvaltning av havsmiljöer är en viktig inriktning för oss där verksamhet sker såväl inom tillämpade utvecklingsprojekt som inom forskning. Forskarteamet i bioekonomi samt det akademiforskarprojekt och de utvecklingsprojekt som drivs inom bioekonomi vid Novia ger oss en bredd i kunskap, inriktning och finansiering som är unik vid en yrkeshögskola i Finland. Vid fokusområdet för bioekonomi går vi i bräschen för att hålla paletten bred och arbeta med hela potentialen på området för att kunna erbjuda alternativ till det konventionella.

Under 2017 har vi påbörjat nya samarbeten och gått in på nya spår för FoU-verksamheten inom bioekonomi. Byggandet av hus i trä i kombination med kunnande inom BIM (Building Information Modelling) är ett samarbete med utbildningen inom byggnadskonstruktion och FoU, där vi ser mycket potential. Samarbetet med branschen och kommunen har kommit igång och vi hoppas snart kunna starta projekt inom området. Utvecklingen av hållbara livsmedelssystem går in i nya samarbeten via nygrundade föreningar som axlar ansvar för den nationella utvecklingen av "Mathantverk och kunnande inom hållbar gastronomi". Samarbetsformen är ny för oss och ger möjligheter för projektresultat att leva vidare. Samarbetet med föreningarna ger oss en möjlighet att vara med och forma den nya näring som "Mathantverk" är i Finland och de Nordiska länderna. Hållbar gastronomi för sin del förnyar jordbrukssektorn och arbetar fram ett hållbart livsmedelssystem, där vill fokusområdet i bioekonomi vara med i fronten för utvecklingen.

Fokusområdet och forskarteamet i bioekonomi har ökat projektportföljen med 2.2 miljoner euro från år 2016.

6,5 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Marianne Fred

marianne fred

 

 

 

 

2 Fartygssimulation

För fartygssimulationens FoU del präglades år 2017 å ena sidan av etablering av verksamheten å andra sidan av verksamhetens starka fokusering på digitalisering i samband den fjärde industriella revolutionen. På våren grundades, tillsammans med Åbo Akademi, MAST-institutet (Institutet för ICT inom Sjöfart), vars mål är att skapa ny forskning och utbildning inom den autonoma sjöfartsbranschen. I slutet av året fick Novia finansiering för institutets verksamhet från Stiftelsen för Åbo Akademi. I början av 2018 rekryteras en projektledare till institutet.

Hilla 2-projektet, som syftar till att med hjälp av forskning skapa ny affärsverksamhet inom ICT-branschen, representerar en annan viktig möjliggörare för utvecklandet och expanderandet av FoU-verksamhet inom ICT. Det Business Finland (tidigare Tekes) finansierade projektet koordineras av Oulun yliopisto. Novia fick ingen finansiering för detta projekt men fick delta i verksamheten nästan hela året. Via Hilla 2 gavs möjligheter att delta i nya projektförberedelser och bl.a. hjälp med utvecklandet av våra simulatorer som forsknings- och produktutvecklingsmiljö. Även gemensamt fortsättningsprojekt förbereddes.

Under året har åtta större projekt varit igång, varav Novia har koordinerat två, ÄlyVESI och IRM-Tool. Projektet IRM-Tool, skapar nya innovationsverktyg tillsammans med aktörer från sjöfartsindustrin och skapande branscher, påbörjades våren 2017. Under året inlämnades sammanlagt sex projektansökningar, varav tre fick positiva finansieringsbeslut, ett negativt och två ännu är under handläggningsprocess. I slutet av året förbereddes för ett flertal nya projekt.

1,7 M€

Projektportfölj

Projektledare / -planerare
Mirva Salokorpi

mirva salokorpi

 

 

 3 Hållbar energiteknik

Inom hållbar energiteknik var 2017 ett år med fokus på förverkligandet av projekt, snarare än att ansöka om nya. Trots det steg projektportföljens värde från 3.1 miljoner euro året innan till 4,1 miljoner euro år 2017. Till den senare siffran kan egentligen också läggas till ytterligare 0,7 miljoner i form av redan beviljade projekt, som dock startar först i januari 2018. Då fokus under 2017 låg på förverkligandet av projekt kommer 2018 däremot att se något annorlunda ut. Många projekt avslutas under 2018 och en avsevärd mängd framgångsrika ansökningar är därför nödvändiga redan för att hålla volymen konstant. I slutet av 2017 arbetade 18 personer inom fokusområdet och verksamhetens omfattning är egentligen större eftersom den även till viss del omfattar också lärare och även övrig personal.

Botnia-Atlantica programmet fortsätter att vara den volymmässigt största finansiären för hållbar energiteknik. Under de senaste åren har fokusområdet medverkat i ca 30 % av beviljade projekt totalt i programmet, eller sju projekt under 2017 och nio projekt i början av 2018. En trend i dessa projekt och i verksamheten i övrigt också är att samarbetet med regionens företag blir allt viktigare. En orsak till detta är förstås den styrning som kommer från finansiärshåll, men samtidigt är det förstås också intressant att jobba med problemställningar vars relevans garanteras av näringslivets intresse. Samtidigt understöder detta sätt att arbeta direkt Novias ambition att tydligt bidra till den regionala utvecklingen.

Mot bakgrund av en hög andel beviljade projektansökningar under senare år och ett intensifierat samarbete med regionens företag ser fokusområdets framtidsutsikter ut att vara mycket goda. Samtidigt gäller det dock att hantera volymökningen på ett hållbart sätt, så att stabsfunktionerna kan upprätthållas och fokusområdet fortsättningsvis klarar av att leverera fullgoda förverkligande gentemot finansiärer och intressenter.

4,1 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
John Dahlbacka

john dahlbacka

 

 

4 Hälsa och välfärd

Fokusområdet hälsa och välfärd verkar i nya utrymmen både vid Campus Vasa och Åbo. Ett större fokus läggs på välfärdsteknologi och under 2017 gynnades möjligheterna att skapa gemensam verksamhet kring välfärdsteknologi i och med omstruktureringar. Den nya verksamhetsmiljön resulterade bland annat i nätverkande och projektansökningar över bransch- och språkgränser. Under året har nätverkande och ansökningar för projekt rörande utvecklande av undervisningen mångdubblats.

Inom internationella Östersjöprojektet SEMPRE startades flera så kallade mikroprojekt i Österbotten. Dessa mikroprojekt, samt GERDA-projektets tredje enkätutskick till äldre i Kvarkenregionen, bidrar till regional inverkan och internationella samarbeten. Enkäten bearbetades och kommande analysresultat riktas speciellt till studerande och yrkesverksamma, men även till beslutsfattare, närstående och äldre själva.

I Åbo lanserades konceptet e-klubbar på den sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård, som i år hade temat "Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi". E-klubbar är ett fritt tillgängligt verktyg för klubbverksamhet på distans. Inom projektet "Morgondagens skärgårdskvinnor" kartlades in- och utflyttningsorsaker bland kvinnor i skärgården. Data samlades in i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. Materialet utgör en bas för fortsatt internationell forskning om levnadsvillkoren i skärgården.

0,6 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Annika Wentjärvi

annika wentjarvi

 

5 Kultur och entreprenörskap

Under 2017 satsade FoU-verksamheten inom kultur & entreprenörskap särskilt på att initiera och lämna in ännu fler projektansökningar än tidigare. Detta ledde till intensiva projektplaneringsperioder kring februari och oktober. Resultatet av denna satsning slår ut till fullo under 2018, och redan under 2017 har bl.a. ett samarbete kring spelföretag i Österbotten och Västerbotten kommit igång i form av ett Botnia Atlantica-projekt tillsammans med Arctic Business Incubator i Skellefteå.

Året 2017 blev ett år då många stora projekt som startat i början av EU:s programperiod 2014-2020 fortfarande pågick samtidigt som nya projekt initierades. Detta gör att projektportföljen inom kultur & entreprenörskap var rekordstor under året.

Flera av de projekt som fungerat som storsatsningar vid Campus Allegro i Jakobstad har varit i slutskedet under året och har därmed kunnat visa på fina resultat. Bland dessa projekt kan t.ex "Allegro School of Entrepreneurship", "TaideArt" och "Nyskriven musikteater" nämnas. "Allegro School of Entrepreneurship" har gett utrymme för en bred satsning på entreprenöriell undervisning inom kulturutbildningar och har bland annat fått god publicitet kring pilotförsöket "Novia Music Profile", där en grupp studerande från musiksidan har coachats kring sin personliga karriärutveckling. Tack vare "TaideArt" har Novias satsningar inom visuella utbildningarna kunnat kopplas ihop med de sex övriga konstutbildande yrkeshögskolorna i Finland.

Projektet Archipelago Business Development har under 2017 kommit igång på allvar. Ett tiotal nystartade bolag deltar i ett s.k. Accelerator-program, som syftar på att hjälpa entreprenörer med kunddriven affärsutveckling. Övriga företag har fått ta del av temadagar, seminarier, SEO-utbildning och enskilda coaching-sessioner för att driva framåt deras affärsverksamhet. Projektet pågår till hösten 2019 och har som målsättning att skapa 10 nya affärsmodeller, fem nya start-ups samt stöda 60 företag i skärgårdsområdet Åboland, Åland och Stockholm genom gränsöverskridande samarbete.

Samarbetet inom Campus Allegro, dvs Allegro Ink har fortsatt och breddats. Tillsammans med Yrkeshögskolan Centria har "FöreningsKICK" arbetat med utveckling inom tredje sektorn, något som väntas resultera i nya, internationella samarbetsprojekt under 2018. Därtill har ett projekt kring integration och entreprenörskap också inletts tillsammans med Centria, Bildningsalliansen samt Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. I projektet använder Novia sin expertis inom affärsutveckling för personer med svagt affärskunnande för att utveckla entreprenörskapsmoduler för den fria bildningens integrationsutbildning.

I och med Novias organisationsförändring har även FoU-verksamheten inom kultur & entreprenörskap berörts på positivt sätt. Tack vare bidrag från staden Jakobstad har en särskild satsning på projektplanering bland undervisande personal initierats. Detta för att etablera ännu tätare kontakt mellan utbildningarna och FoU-verksamheten. Dessutom har FoU inom kultur & entreprenörskap, som tidigare främst arbetat i Jakobstad, intensifierat sitt samarbete med Novias campus på Henriksgatan i Åbo där nya projekt nu planeras.

 

2,5 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Linda Kass

linda kass