Enheten i Åbo

thomas bockelmanEnhetschef Thomas Böckelman

1295

studerande totalt
vid enheten

323

studerande inledde
sina studier vid enheten

Utveckling av undervisningen med fokus på resultat

Under de senaste åren har utvecklingen av undervisningen mycket handlat om att ändra på undervisningssätt och -metoder samt att försöka påverka studerandes attityder till studierna, eller rent konkret, ändra på studievanorna. Målet har varit att få alla att förstå vikten av att slutföra kurser och studiehelheter.

Attityderna till studierna har ändrat och de nya studievanorna syns mest konkret i genomströmningen, som under några års tid varit enhetens främsta mål. Orsaken är att genomströmningen, direkt eller indirekt, påverkar över 80 % av vår basfinansiering. De främsta kriterierna på en god genomströmning är antalet studerande som avlägger 55 sp per läsår och antalet utexaminerade. Antalet studerande som avlagt 55 sp har årligen ökat under de senaste fyra åren. Ökningen från år 2012 till år 2016 är över 100 % (från 277 till 568). Resultaten av förbättrad genomströmning och större nybörjargrupper börjar även synas i antalet utexaminerade. Till och med år 2014 utexaminerades i medeltal ca 180 studerande per år, medan de två senaste årens medeltal är något över 220 studerande, en ökning på över 20 %.

Ovanstående mätare är våra absolut viktigaste. Men vi har inte endast förbättrat dem, utan största delen av de övriga mätarna också. Som exempel kan nämnas att antalet avlagda studiepoäng inom öppna yrkeshögskolan på ett år mer än fördubblats, från 799 sp till 1899 sp. En bidragande orsak är att vi för studerande på andra stadiet, Axxell, möjliggjort att i samband med yrkesstudierna avlägga yrkeshögskolestudier via öppna yrkeshögskolan. Från programmet ”etappvis till sjöingenjör”, som är ett försök att systematisera studierna inom öppna yrkeshögskolan för studerande som siktar på en examen, har vi under året utexaminerat fyra studerande. Även inom ”etappvis till tradenom”-programmet och inom social- och hälsovård har många kurser avlagts inom öppna yrkeshögskolan av studerande som har siktet inställt på kommande examensstudier.

I början av året beslöt styrelsen att förnya Novias strategi och långsiktiga målsättningar. De viktigaste elementen för Åbos del är digitalisering av undervisning och administration, utbildningsförsäljning och -export samt utvecklingsverksamhet. För att stöda digitaliseringsprocessen har ett omfattande personalutvecklingsprogram inletts under senhösten.

Fokus på verksamhetens ekonomi

Yrkeshögskolornas resultatbaserade finansieringsmodell har medfört att resultatindikatorerna är den främsta faktorn för en god ekonomi. En förutsättning för en stabil ekonomi är dock att studeranderekryteringen är god. Utan en tillräcklig mängd studerande är det inte möjligt att öka intäkterna i tillräckligt hög grad, även om resultatindikatorerna skulle förbättras. I Åbo har Novias utbildningar fortsättningsvis varit populära och nästan alla utbildningar har ett högt antal studerande, vilket gör det möjligt att via förbättrade resultat öka på intäkterna.

För att få ekonomin i balans har enheten också jobbat systematiskt med att minska på utrymmesbehoven. Förbättrade indikatorresultat räcker inte ensamt till för att fylla det hål som yrkeshögskolesektorns minskade finansiering åstadkommit. Kostnaderna måste också minskas.

Nunnegatans fastighet har anpassats till minskade utrymmesbehov, som uppstått då formgivningsutbildningens sista ordinarie årskurs utexaminerades under våren. I augusti inleddes terminen i delvis renoverade utrymmen. Snickeriet och textilutbildningens utrymmen har tömts och anpassats för flexibel användning med stora grupper. Arbetet att effektivera utrymmesanvändningen börjar nu vara fullbordat i och med att styrelsen under senhösten beslöt att flytta utbildningen från Nunnegatans campus till nyrenoverade utrymmen på Henriksgatan.

Sjöfartens projektverksamhet har fortsatt växa och under våren fick utbildningarna i företagsekonomi och turism belöning för det långa och ihärdiga förberedande arbete som gjorts med projektansökningar. Archipelago Partnerships och St Olav Waterways beviljades finansiering av Central Baltic-programmet. Hoppet är att dessa två projekt skall fungera som en katalysator för en växande projektverksamhet vid Nunnegatans campus. Projektverksamheten är viktig på två sätt. Dels ger den tilläggsfinansiering via finansieringsmodellen, men minst lika viktig är möjligheten att utveckla personalens kunnande via aktivt deltagande i utvecklings- och projektverksamhet.

Utbildning i nätverk

Under året utexaminerades de första studerandena från den högre YH utbildningen Leadership and Service Design. Utbildningen har varit speciell på så sätt att den  genomförts helt i samarbete med Turun Ammattikorkeakoulu. Under året diskuterades ett utvecklat samarbete mellan Turun Ammattikorkeakoulu och Novia gällande högre YH utbildningar i Åbo. Genom samarbetet kan högskolorna erbjuda ett större utbud och fler valbara kurser.

Samarbetet mellan högskolorna i Åbo har på många sätt intensifierats under de senaste åren. Det senaste tillägget är motionssamarbetet CampusSport, som inleddes under hösten som ett pilotprojekt. Högskolorna i staden, Turun Yliopisto, Turun Ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi och Novia, samarbetar för att erbjuda 40 000 personer, studerande och personal, ett stort och varierande utbud av motionsaktiviteter. För en årsavgift på 60 euro får man tillgång till bl.a. boll-, konditions- och simhallar samt ca 100 ledda motionstimmar per vecka. Den gemensamma motionsverksamheten presenteras på campussport.fi. Förhoppningen är att samarbetet inom CampusSport skall sporra till aktiva levnadsvanor och främja välmåendet.

Omfattande internationell verksamhet

Den internationella verksamheten har en central roll inom enheten. Studerandemobiliteten är på samma höga nivå som året innan trots att utbildningarnas antal minskat. Speciellt glädjande är det att personalmobiliteten igen ökat efter en tillfällig minskning år 2015 och att vi nu nått en stabil nivå som ligger ca 50 % över nivån för tre år sedan.

Inom enheten har främst sjöfarten fokuserat på utbildningsförsäljning och -export. Utbildningsexport är ett sätt att bredda verksamheten och därigenom ge möjligheter till nya intäkter. I Finland är utbildning till omfattning och utbud rätt långt reglerad och tillväxtmöjligheterna starkt begränsade. Utanför EU kan högskolorna däremot sälja så mycket utbildning man önskar och kan. I Subic Bay, Filippinerna genomförs i samarbete med GigaMare tre uppdragsutbildningar inom sjöfart. Därtill har vi utvecklat två nya uppdragsutbildningar, Maritime Management och Leadership and Service Design, som vi har för avsikt att inleda på Filippinerna under 2017. Båda är högre yrkeshögskoleutbildningar.

Ett alldeles speciellt sätt att samarbeta internationellt är den samarbetsform som utvecklats med Mondragon Universitetet i Spanien. Under sju veckors tid studerar en grupp på 15-25 Mondragon-studerande vid Nunnegatan. De spanska studerande har ett entreprenöriellt förhållningssätt till sina studier där näringslivsförankrade projekt utgör en viktig del. I två repriser, vår och höst, har enheten gästats av Mondragon-studerande, som främst samarbetat med företagsekonomistuderande.