Enheten Jakobstad

soren small2Enhetschef Sören Lillkung

287

studerande totalt vid enheten

98

studerande inledde sina studier vid enheten


Utbildningar - nytänkande och förändring

Kulturenheten intensifierade arbetet med att anpassa verksamheten utgående från minskad finansiering. Den strukturella omvandlingen, där fem utbildningar sammanfördes till två, slutfördes då scenkonstutbildningen under sommaren flyttade till Jakobstad. Utbildningen blev en profilering inom utbildningen i musik och scenkonst. Hela 23 nya studerande antogs till utbildningen som verkar i den nybyggda Black Box-teatern i Campus Allegro. Dessa studerande inledde sina studier utgående från ett förnyat koncept och med en ny läroplan. Scenkonsten blev snabbt assimilerad i Jakobstadsnejdens kulturliv och studerande har redan under den första höstterminen blivit viktiga pedagoger och aktörer i stadens kulturliv.

Nya samarbetsformer

I enlighet med Novias strategi Novia 2020+ utökade enheten samarbetet med Åbo Akademi. Scenkonsten införde 60 sp studier i pedagogik med ÅA som examinator i den nya läroplanen. Ett lärarutbyte utvecklades med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa vilket även resulterade i uppstarten av ett gemensamt utvecklingsprojekt gällande undervisning i musikens teori.

Kulturen blev en aktiv aktör i två digitaliseringsprojekt, även detta i enlighet med Novia 2020+. Det nationella spetsprojektet "Digisti yhdessä" är ett samarbetsprojekt mellan samtliga musikutbildningar vid landets yrkeshögskolor där målsättningen är att producera gemensamma digitala kurser. Enheten ingick även i det skandinaviska nätverket "Nordic Center for Digital Presence" i syfte att genom toppmodern video- och fiberteknik skapa virtuella rum vid högskolor i Norden så att vi framöver kan dela på lärarkompetens oberoende av geografiska avstånd.

Profileringen i musik startade "Novia Music Profile", ett FoU-projekt för pedagogisk utveckling med entreprenöriellt lärande i fokus där varje studerande ges möjlighet att utveckla sin egen musikaliska identitet.

Kulturenheten fortsatte under året arbetet med att utveckla hållbara lärarteam inom utbildningarna i samverkan med personal inom FoU. Detta för att ge personal möjlighet stöda varandra och tillsammans hitta nya vägar i ett förändrat utbildningslandskap.

 

Mål och resultat

Enheten kunde uppvisa goda resultat år 2017. Antalet avlagda Öppna YH-poäng ökade främst genom samarbete med våra finlandssvenska folkhögskolor medan enhetens internationella utbyten var glädjande frekventa. Examensantalet uppgick till 54 examina vilket överträffade uppställda mål medan ca 80 % av studerande avlade 55 sp. Enheten kunde även fylla de 62 nybörjarplatserna med god marginal. Olika utvärderingar gällande kulturutbildningarnas upplägg och innehåll visade att utbildningarna upplevs hålla god kvalitet och även egenartad profil av såväl interna som externa granskare. Detta underströks år 2017 konkret genom den kvalitet och fördomsfrihet de studerandes produktioner och examensarbeten uppvisade.

 

Positiva händelser under året

Musik och scenkonst

Scenkonststuderande Henrik Olsson från Sverige tilldelades ett stipendium på 10 000 euro från Anna Whitlocks Minnesfond för konst. Därtill framarbetade scenkonst två nya kontrakt med partnerskolorna ArtEZ i Arnhem, Nederländerna och Universitetet i Trondheim, Norge. Scenkonstfestivalen "Phoenix" anordnades i januari för elfte gången i Vasa för ca 600 åskådare. En värdig avslutning på en utbildningsera och samtidigt en början på en ny epok.

Profileringen i musik fortsatte arbetet med att utveckla regelbundna mästarkurser för musikstuderande. Sålunda fick musikstuderande bl.a. inom ramen för festivalerna RUSK, Runebergsveckan, Viva Allegro och Jeppis Jazzfestival, möta mästare som Kaj Chydenius, Christoffer Sundqvist, Peter Spissky, Sebastian Fagerlund, Richard Smith, Kurt Rosenwinkel, Raoul Björkenheim, Joije Wadenius, Per Lindwall m.fl.. The American Songbook, med Allegro Big Band och Jakobstads Sinfonietta under ledning av Ralf Nyqvist, genomfördes i mars i Schaumansalen. Projektet "Tjolahopp", ny barnmusik komponerad och arrangerad av musikstuderande vid Novia i syfte att fungera som språkbad på svenska och finska, genomfördes i samarbete med Kultad r.f. och den grundläggande konstundervisningen vid Jakobstadsnejdens musikinstitut. Slagverksensemblen Drumphonix uppträdde i november på Nordiska Rådets Prisutdelningsgala i Finlandiahuset, Helsingfors. Galan direktsändes i nordisk TV.

Trollflöjten

Kulturenheten fördjupade samarbetet med Centria Ammattikorkeakoulu i Karleby och Yrkesakademin i Österbotten vilket utmynnade i operaföreställningen Trollflöjten. Trollflöjten var en "inhouse-produktion" som visar vad ett samarbete över olika gränser kan resultera i. Orkestern bestod av musikstuderande från Karleby och Jakobstad medan alla roller, med ett par undantag, sjöngs av sångstuderande från ovannämnda skolor. Novias studerande inom inredningsdesign planerade och byggde scenografin, studerande inom grafisk design planerade och skapade den grafiska utformningen, en fotostuderande skötte fotografering medan två bildkonststuderande planerade och byggde ljusdesignen. Kapellmästare Jukka Untamala dirigerade medan Birthe Wingren och Mats Holmqvist svarade för regin. Sex föreställningar gavs av operan, tre i Schaumansalen och tre i Konservatoriets sal i Karleby. Produktionen blev en pedagogisk och publikmässig framgång som gav mersmak inför framtiden.

Konst, foto och design

Utbildningen i konst, foto och design fortsatte arbetet med att utveckla och förverkliga den delvis gemensamma läroplanen för utbildningens fyra profileringar i bildkonst, fotografering, grafisk- och och inredningsdesign. Utbildningen inledde verksamheten i utställningsutrymmet White Box, Campus Allegro. I White Box visas studerandearbeten och processer relaterade till utbildningens alla fyra profileringar. 

Profileringen i bildkonst samarbetade med konstnärerna och pedagogerna Nina Svensson, Sverige, Guillermo Galindo, Mexico/USA och Johanna Hästo, Sverige. Tema omspann allt från relationella frågeställningar kring firandet av Finland 100 - Tillsammans, nationalitet, flyktingproblematik, identitet och landhöjning.

Profileringen i fotografering firade stora framgångar då alumnen Eva Teréz Gölin (examen 2017), av 1 678 inlämnade bidrag, valdes ut som en av 31 fotografer för att ställa ut sitt examensarbete "The Holy Grail" under Höstsalongen på Fotografiska i Stockholm hösten 2017. Alumn Nayab Ikram valdes av Helsingin Sanomat till en av de mest intressanta samtida fotograferna i Finland medan studerande Sofia Jern under första veckan av maj var gästinstagrammare för tidskriften British Journal of Photography. I övrigt var studerande på profileringen i fotografering aktiva i en rad nationella och internationella projekt.

Studerande vid grafisk design deltog under höstterminen, tillsammans med fotografi, i "Then What"-projektet - ett marknadsföringsprojekt för distribution till gymnasier och andra stadieutbildningar medan en grupp studerande även deltog i den högklassiga TYPO 17-mässan i Berlin.

Inredningsdesign anordnade "POP UP ID 14" där studerande i årskurs fyra ställde ut sina tillverkade möbler i Jakob Center, Jakobstad. En butik, en utställningslokal och en mötesplats för regionens människor.

Kulturenheten fortsatte därtill sina strävanden att förstärka kontakten till alumnerna bl.a. med stöd av det nya CRM-programmet. Detta för att snabbt kunna reagera på förändringar i samhället och på arbetsmarknaden och  konstområdet.

 

FoU i Campus Allegro

Avdelningen för FoU integrerades fr.o.m. hösten 2017 i kulturenheten. En integration som visade sig vara synnerligen lyckad. Under år 2017 satsade FoU-verksamheten inom fokusområdet kultur & entreprenörskap särskilt på att initiera och lämna in ännu fler projektansökningar än tidigare. Detta ledde till intensiva projektplaneringsperioder kring februari och oktober. Resultatet av denna satsning slår ut till fullo under 2018, men redan under 2017 har bl.a. ett samarbete inom spelindustrin i Österbotten och Västerbotten kommit igång i form av ett Botnia Atlantica-projekt tillsammans med Arctic Business Incubator i Skellefteå.

Året blev ett år då många stora projekt som startat i början av EU:s programperiod 2014-2020 fortfarande pågick samtidigt som nya projekt initierades. Detta gör att projektportföljen inom kultur & entreprenörskap var rekordstor under året.

Flera av de projekt som fungerat som storsatsningar vid Campus Allegro i Jakobstad har varit i slutskedet under året och har därmed kunnat visa på fina resultat. Bland dessa projekt kan t ex "Allegro School of Entrepreneurship", "TaideArt" och "Nyskriven musikteater" nämnas. "Allegro School of Entrepreneurship" har gett utrymme för en bred satsning på entreprenöriell undervisning inom kulturutbildningar och har bland annat fått god publicitet kring pilotförsöket "Novia Music Profile". Tack vare "TaideArt" har Novias satsningar inom visuella utbildningarna kunnat kopplas ihop med de sex övriga konstutbildande yrkeshögskolorna i Finland.

Samarbetet inom Campus Allegro, dvs. "Allegro Ink" har fortsatt och breddats. Tillsammans med Yrkeshögskolan Centria har "FöreningsKICK" arbetat med utveckling inom tredje sektorn, något som väntas resultera i nya, internationella samarbetsprojekt under 2018. Sonderingar för en framtida utbildningssatsning inom entreprenörskap har även inletts liksom planering av ny biblioteksstruktur. Detta för att uppväga den förlust det innebär att Enheten för barnpedagogik vid Åbo Akademi lämnar Campus Allegro år 2018. Därtill har ett projekt kring integration och entreprenörskap också inletts tillsammans med Centria, Bildningsalliansen samt Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. I projektet använder Novia sin expertis inom affärsutveckling för personer med svagt affärskunnande för att utveckla entreprenörskapsmoduler för den fria bildningens integrationsutbildning.

I och med Novias organisationsförändring har även FoU-verksamheten inom kultur och entreprenörskap berörts på positiva sätt. Tack vare bidrag från staden Jakobstad har en särskild satsning på projektplanering bland undervisande personal initierats. Detta för att etablera ännu tätare kontakt mellan utbildning och FoU-verksamhet. Dessutom har FoU inom kultur & entreprenörskap, som tidigare främst arbetat i Jakobstad, intensifierat sitt samarbete med Novias Campus på Henriksgatan i Åbo där nya projekt nu inleds. Framtiden får utvisa om en mera permanent utbildning inom entreprenörskap kunde utvecklas som ett samarbete mellan Novia och Åbo Akademi.