Forskning och utveckling

Betydelsen av forskning och utveckling ökar i landets yrkeshögskolor i takt med de nationella strävandena att göra forskningsdata, -metoder och -resultat tillgängliga för alla avnämare i samhället. Yrkeshögskolorna har en specifik roll i detta sammanhang inom ramen för tillämpningar av forskning och utveckling i nära samarbete med slutanvändarna. Under året svarade Novia på denna utmaning bl.a. genom att förändra organisationsmodellen så att forskning och utveckling ingår direkt i Novias tre enheters kärnverksamhet. Året har sålunda för FoU-verksamhetens del präglats av att överföra välfungerande funktioner från den tidigare FoU-enheten till den nya modellen.

FoU-verksamheten bedrivs fortfarande inom högskolans fem övergripande fokusområden, resurseringen är en FoU-ledare och -assistent per område. Modellen med en specialiserad FoU-stab som i nära samarbete med högskolans övriga personal svarar för verksamheten har uppenbar potential att fortsätta och till och med öka de senaste årens gynnsamma utveckling. Sålunda intensifierades substansverksamheten parallellt med nyorganiseringen så att projektportföljen år 2017 omfattade 98 projekt (72 projekt år 2016) och det totala värdet på projektportföljen uppgick till 15,9 miljoner euro (11,6 miljoner år 2016).

Under året undertecknades även ett intentionsavtal gällande samarbete mellan Åbo Akademi och Novia med målsättningen att skapa det gemensamma s.k. Mast-institutet (Institut for Maritime Software Technology). Avsikten är att sammanföra kompletterande kompetenser inom ÅA och Novia för att svara på behovet av forskning och utveckling speciellt inom autonom sjöfart men även inom Maritim ICT-teknologi i allmänhet. Vidare beviljades Novias Forskarkollegium inom bioekonomi basfinansiering för verksamhetsperioden 2018-2021 vilket möjliggjorde att rekryteringen av det nya kollegiet kunde påbörjas under året. Ovan nämnda satsningar på långsiktiga mera permanenta strukturer inom strategiskt valda teman ökar verksamhetens stabilitet och förbättrar kapaciteten till högklassig resultatpublicering som något blivit lidande av de senaste årens intensiva interna utvecklingsarbete.

 

FoU wilhelm forteliusFoU-chef  Wilhelm Fortelius.

Novias fokusområden 

1 Bioekonomi
Fartygssimulation
3 Hälsa och välfärd
Hållbar energiteknik
5 Kultur och entreprenörskap

 

EU-finansiering

2017 EU finansiering

Övrig extern finansiering

2017 Ovrig extern finansiering(inkl. UKM-projekt)

Totalt

2017 Totalt finansiering