Pedagogik i fokus

Utgående från instruktionen för Yrkeshögskolan Novia, som trädde i kraft 1.1.2017 diskuteras pedagogiska frågor och utveckling numera i ett pedagogiskt forum bestående av utbildningsansvariga, avdelningschefer och enhetschefer samt av en eller flera studeranderepresentanter som utsetts av studerandekåren. Därmed har den pedagogiska ledningsgruppen upphört.

Under året 2017 sammankallades representanterna till två pedagogiska forum. På dessa forum framkom behovet att diskutera utmaningar med större studerandegrupper, färre praktikplatser och gemensamma pedagogiska och till studierna hörande strukturella riktlinjer för utbildningarna. Validering, digitalisering, handledning och studerandeuppföljning är andra centrala behov i och med kravet på ökad studietakt och minskade resurser.

Kontakten till och samarbetet med andra högskolor och universitet har ökat tack vare deltagande i spetsprojekt som finansieras av ministeriet. Projekten utgår från visionen om Finland som ledande land för utvecklingen av den högre utbildningen. Digitalisering, arbetslivsförankring och en utvecklad högskolepedagogik är genomgående teman. Dessa hänger väl samman med de pedagogiska fokusområden som lyfts fram i Novia 2020+. Genom att samarbeta och ta del av varandras kunnande kan vi dels utveckla, dels utvärdera standarden på vår egen högskolas pedagogiska verksamhet. Det viktigaste pedagogiska utvecklingsarbetet fortlöper kontinuerligt av personal och studerande i den dagliga verksamheten vid Novia.

 

 

ar16 s bbw
Lärare och pedagogisk utvecklare,
Bettina Backström-Widjeskog