Satsning på kvalitet

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning i all verksamhet inom högskolan.

Våren 2017 omcertifierades Novias ledningssystem enligt den nya ISO-9001:2015 standarden. Den nya standarden poängterar tydligare bl.a. hur organisationen ska arbeta med och vid förändring, genom riskbaserat tänkande, som fokuserar på förutom risker också möjligheter. Kraven är allt striktare på att ställda mål är anpassade till organisationens syfte och förutsättningar, samt stöder organisationens strategiska inriktning.

Novias uppdaterade ledningssystem påvisade hög grad av styrning av verksamheten. Revisorerna konstaterade att ledningens genomgångar fungerar exemplariskt i organisationen och med en uppenbar koppling till högskolans strategi. Organisationen har integrerat de nya standardkraven på ett bra och funktionellt sätt i sitt ledningssystem. I revisionen identifierades även några nya förbättringsmöjligheter för fortsatt utveckling av kvalitetsledningen. Det nya ISO-9001:2015 certifikatet för Novias all verksamhet utfärdades 24.4.2017. Certifikatet är i kraft till 31.12.2020.

Året 2017 som helhet genomsyrades i övrigt av förberedelser inför att Novia som pilothögskola i Finland ska auditeras 2017-2018 av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU. Auditeringen utförs enligt de nya ESG 2015 kriterierna (ESG 2015 - Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning). Auditeringsavtal ingicks med NCU 23.8.2017. Överenskommelse om tillhörande benchlearningprocess ingicks med Turun Ammattikorkeakoulu i oktober. Benchlearningarbetet med fokus på högskolornas roll i sjöfartsklustret utveckling i Sydvästra Finland inleddes i november.

Utgångspunkten är att med hjälp av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO-9001 och ESG 2015-standardkrav, optimalt utveckla högskolans verksamhet och skapa ytterligare mervärde för högskolan, dess kunder och intressenter.

 

ar16 s ml2
Kvalitetschef,
Mats Lindholm

 

 

ar16 i kdr