Personal

Under året genomfördes den nya enhetsförvaltningen så att tre nya enheter bildades: Vasa, Åbo/Raseborg och Jakobstad. I enheterna ingår utbildning, FoU och fortbildningsverksamhet. Inom stödfunktionerna finns studerandeservice, ICT-service och ekonomiservice. Dessa är organiserade under rektorsämbetet.

Arbetarskyddsorganisationen ändrades så att inom Novia finns en gemensam arbetarskyddsorganisation och en gemensam arbetarskyddschef.

Utgående från samordningen med Åbo Akademi fortsatte samarbetet inom ekonomiservice såsom köptjänst. Bibliotekssamarbete med Åbo Akademi inleddes i Åbo och personalen i Åbo överfördes till Åbo Akademi.

Ett utkast till ny personalstrategi utarbetades under hösten 2017. Personalstrategin kommer att förankras genom diskussionstillfällen på enheterna och planeras fastställas våren 2018.

I början av året presenterades resultaten av personalenkäten på enheterna. Vid följande roadshow presenterades konkurrenskraftavtalet och de ändringar som gjorts angående anställningsvillkoren. Bland annat förlängdes arbetstiden med 24 h på årsnivå.

Arbetet utgående från de krav den dataskyddsförordningen ställer från och med 28.5.2018, startade med en kartläggning av olika register inom Novia. Vidare informerades personalen.

Verkställandet av tidigare förda samarbetsförhandlingar fortsatte planenligt under året.

Antalet anställda

Antalet anställda i huvudsyssla per 31.12.2017 uppgick till 305 anställda i koncernen och 284 anställda i moderbolaget. 

 

Anställda som avgått med pension

Allan Andersson, lektor, Vasa
Mikael Fred, specialplanerare, Vasa
Mikael Kilpi, forskningsledare, Raseborg
Maria Söderström, lektor, Raseborg
Monica Norrgård, lektor, Åbo
Christine Welander, lektor, Åbo

 

ar16 s kh
Kjell Heir
Förvaltningschef