Rektors översikt 2016

orjan andersson

Verksamhetsåret 2016 präglades av god resultatutveckling och förändring

Strategiarbete

Novias strategi kompletterades och uppdaterades. Strategiarbetet som inleddes i styrelsen 2015 förankrades genom diskussionstillfällen på alla campus under början av 2016. Diskussionerna var mycket givande och det inkom många värdefulla kommenterar. Styrelsen kunde i februari fastställa strategin. Strategin bygger på några valda insatsområden, nämligen samordning med Åbo Akademi, digitalisering samt affärsutveckling och kommersialisering. Som bas för dessa framåtriktade åtgärder ligger ett i grunden gott arbete och en bra utveckling beträffande kärnverksamheten.
Samordningen med Åbo Akademi gick framåt på bred front. Totalt 17 arbetsgrupper tillsattes. I startmötet i januari deltog ett femtiotal personer från Novia och Åbo Akademi. Stämningen var mycket god. Det visade sig finnas många möjligheter att stärka samarbetet på ett sätt som är till nytta för bägge parter. Arbetet med att omsätta idéerna i konkreta åtgärder fortsatte under hela året. En konkret åtgärd som vidtogs var att i Åbo planera en flytt från Nunnegatan till akademikvarteren. Förutom att utrymmeseffektiviteten höjs, skapas förutsättningar för ett närmare samarbete mellan de två högskolorna. Samarbetet inom ekonomiförvaltningen utvidgades under året, liksom utbildningssamarbetet.

Enligt koncessionsbeslutet 2013 skulle en plan över högskolans strukturella lösningar presenteras för Undervisnings- och kulturministeriet senast i mars 2016. Planen inlämnades planenligt och kompletterades i augusti för att sedan diskuteras vid målavtalsförhandlingarna med UKM i oktober. Planen accepterades och uppföljning kommer att ske under slutet av 2017. Planen syftar främst till att anpassa högskolans ekonomi och verksamhetsstruktur till den kraftigt minskade statliga finansieringen.

Goda resultat inom kärnverksamheten

Antalet nya studerande som inledde sina studier var på normal god nivå och uppgick till 799 studerande inom dagstudier och 177 inom flerform, inklusive högre yrkeshögskoleutbildning. År 2015 var ett toppår beträffande antalet nya studerande, vilket berodde på ändring i lagstiftningen som innebar att det blev svårare att skjuta upp studiestarten.

Kärnverksamhetens resultat fortsatte sin stigande trend. Totalantalet examina uppgick till 674, vilket är samma som året innan. Antalet YH-examina minskade något, vilket uppvägdes av en ökning av antalet högre YH-examina. Antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng per läsår ökade med drygt 10 %.

Inom den internationella verksamheten fortsatte den goda utvecklingen. Både inkommande och utgående studerandemobilitet ökade, liksom personalmobiliteten. En direkt jämförelse med föregående år kan dock inte göras på grund av att sättet att registrera har ändrats.

Den öppna yrkeshögskoleverksamheten fortsatte att växa och ökade med drygt hälften från året innan.

Även forsknings- och utvecklingsverksamheten växte och den externa finansieringen uppgick till ca 2,6 MEUR, en ökning med en knapp fjärdedel. Antalet publikationer och konstnärliga produktioner minskade något, men är fortfarande i nationell jämförelse på en mycket god nivå.

Andelen studieavbrott inom dagstudier ökade till samma nivå som 2013, från att ha varit på en klart lägre nivå 2014 och 2015. Detta kräver analys och uppföljning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den gynnsamma utvecklingen fortsatte för de flesta resultatindikatorer som ligger till grund för högskolans finansiering. Den fortsatt goda studerandetillströmningen ger möjligheter till god utveckling också framöver.

Ny organisation byggdes upp

Under året planerades en organisationsändring, att träda i kraft 1.1.2017. Syftet var dels att rationalisera administrationen, dels att föra utbildning, FoU, fortbildning och försäljning närmare varandra och på detta sätt bättre kunna utnyttja kompetensen inom högskolan.

Den nya organisationen har tre enheter. Inom dessa finns examensutbildning, FoU, fortbildning och tjänsteförsäljning. Samtidigt förenklades administrationsstrukturen också på andra sätt. Den tidigare FoU-enheten utgick som enhet, liksom fortbildningsenheten. Fortsättningsvis finns för dessa funktioner behov av intern koordinering, samlad expertis, deltagande i nationella nätverk och samarbetsstrukturer. Således finns fortsättningsvis FoU-chef och vicedirektör vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL), bägge med placering inom rektorsämbetet. Dessa stöder verksamheten på enheterna.

Studiebyrån och Internationella enheten slogs ihop till Studerandeservice, i vilken också ingår biblioteksfunktionen, de nuvarande utbildningsenheternas studerandeservice samt öppen YH-verksamhet. Studerandeservicen består av dels centraliserade funktioner (back office) och dels studerandeservice på campusen (front office).

Kvalitetsledningsgruppen QLG utgick. I stället infördes en deltidsbefattning som kvalitetschef. Kvalitetskoordinatorer finns som tidigare på enheterna. Även pedagogiska ledningsgruppen PLG utgick. En del av dess uppgifter fördes till högskolans ledningsgrupp eller till studerandeservicechefen, andra tas upp i ett pedagogiskt forum för att säkerställa en bredare förankring i just pedagogiska frågor.

Organisationsförändringen från 1.1.2017 är betydande och förändringsarbetet under 2016 var omfattande. Det är glädjande att personalen mitt under förändringsarbetet fortsatte att skapa goda resultat inom utbildningen, FoU, fortbildning och tjänsteförsäljning.

Ekonomi och fastighetsfrågor

På operativ nivå fortsatte arbetet med att anpassa verksamheten till minskad finansiering och samarbetsförhandlingar genomfördes för den planerade organisationsförändringen. Minskningen i statsfinansiering 2013-2015 var sammanlagt ca 6,6 miljoner euro och följdes av en minskning om ca 1,5 miljoner år 2016. Det ekonomiska resultatet var positivt, ca 0,3 miljoner euro, tack vare att Stiftelsen för Åbo Akademi efterskänkte ett lån på 1,2 miljoner euro som upptagits 2010 i anslutning till förvärvet av Schaumansalen i Allegro i Jakobstad.

Planeringen inför flytten från Seriegatan till Alere (Wolffskavägen 31) fortsatte. Alere är från och med januari 2017 ett med Vasa yrkeshögskola gemensamt center för utbildning och FoU inom social- och hälsovård samt skönhetsbranschen. Det nya centret innebär nya samarbetsmöjligheter och specialutrymmen av hög kvalitet. Flytten innebär samtidigt en minskning av utrymmena med drygt 20 %.

I Åbo gjordes planeringsarbete för en flytt från Nunnegatan till akademikvarteren och de utrymmen där Handelshögskolan vid Åbo Akademi tidigare hade sina utrymmen på Henriksgatan. Flytten som sker hösten 2017, innebär en halvering av utrymmena jämfört med Nunnegatan. En så kraftig minskning möjliggörs dels av att den utrymmeskrävande formgivningsutbildningen har avslutats, dels av att de nya utrymmena är lämpligare för undervisningsändamål.

I Raseborg vidtogs åtgärder för att avstå utrymmen. Nytt hyresavtal ingicks, vilket innebär att utrymmena minskar med ca 40 % från början av 2017. Samtidigt förlängdes hyresavtalet.

Stabil verksamhet i dotter- och intressebolagen

Omsättningen i Jakobstads Konsertsal Ab var i det närmaste oförändrad, medan den ökade med 12 % i Aboa Mare Ab och 14 % i GigaMare Inc. Med hjälp av verksamhetsunderstöd och bidrag om 93 500 euro uppnådde Jakobstads Konsertsal Ab ett positivt resultat. Både Aboa Mare Ab och GigaMare Inc fortsatte göra gott resultat, med en rörelsemarginal på 9 % respektive 12 %.

Med beaktande av ägarandelarna i respektive bolag kan ca 1,8 miljoner euro (1,6 miljoner 2015) av omsättningen hänföras till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, vilket utgör ca 7 % (6 % 2015) av koncernens totala omsättning.

Sammanfattning

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2016 med fortsatt växande antal 55 studiepoäng, examina på en bra nivå och kraftigt växande FoU-verksamhet, för att ge några exempel. Samtidigt planerades en omfattande organisationsändring inför 2017. På fastighetsfronten skedde mycket i och med planeringen av flytten från Seriegatan till Alere, det omförhandlade avtalet i Raseborg och planeringen av nya utrymmen i Åbo. Uppdatering av strategin Novia 2020+, planen för strukturella lösningar och samordningsarbetet med Åbo Akademi var strategiskt viktiga åtgärder.

Jag riktar ett ödmjukt tack till alla som varit med om att förverkliga detta. Det här är en bra bas att bygga vidare på 2017.

Rektor
Örjan Andersson