Enheten ÅboRaseborg

novia henriksgatan 003 smallEnhetschef Eva Sandberg-Kilpi

1649

studerande totalt
vid enheten

378

studerande inledde
sina studier vid enheten

 
Mål och resultat

Enheten ÅboRaseborg hade inför hösten 2017 totalt 299 nybörjarplatser inom YH-utbildning och 55 inom högre YH-utbildning. 378 studerande inledde sina studier. Hösten 2017 hade enheten 1649 närvaroanmälda varav 122 inom högre YH-utbildning.  Målsättning för antalet utexaminerade fullföljdes inte. Totalt erhöll 319 personer YH-examen och 17 högre YH-examen.

 

Sammanslagning av två tidigare enheter Åbo och Raseborg

Organisationsförändring inom Novia, innebar en sammanslagning av de två tidigare enheterna Åbo och Raseborg. Enheten ÅboRaseborgs verksamhet bedrivs vid tre campus, två i Åbo och ett i Raseborg, med en personalstyrka på ca 120 och ca 1700 examensstuderande.

 

Campus Åbo flyttade till Henriksgatan 7

Våren 2017 präglades för campus Åbos del av förberedelser inför och förverkligande av flytten till Henriksgatan 7. Invigning av de nya utrymmena gick av stapeln 15.9 efter att utrymmena varit i användning i ca två veckor. Ett stort arbete utfördes med en stram tidtabell. Utan en så engagerad och flexibel personal skulle detta inte ha varit möjligt. Utrymmena på Henriksgatan har fört studerande och personal närmare verksamheten vid Åbo Akademi. En viss utveckling av undervisningsutrymmena krävs ännu för att få dem att fungera optimalt.

Eschnerska kliniken

I samband med flytten till Henriksgatan erhöll vi ett bidrag från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet och har med hjälp av detta kunnat inreda och modernisera undervisningsutrymmen för vård.

 

Samverkan

Åbo

Inom företagsekonomi tog samarbetet med Åbo Akademi ett stort steg framåt genom konkretisering av en gemensam företagshub, Team NÅA Business Center, vars utrymmen färdigställs vintern 2018 på campus. Utökat samarbete har även möjliggjorts i samband med det EU finansierade Archipelago Business Development projektet.

I maj 2017 undertecknades ett intentionsavtal med Åbo Akademi med målet att skapa ett gemensamt forskningsinstitut, Institute for Maritime Software Technology (MAST), inom autonom sjöfart. Genom att tillsammans skapa en stark forsknings- och utbildningsenhet kan vi bidra till att svara till regionens behov av forskningskompetens och arbetskraft inom autonom sjöfart och ICT inom maritim teknologi.

Samarbete med Turun AMK har fortsatt inom högre YH utbildningen Leadership and Service Design, nyttjandet av simulatorutrymmen för vårdutbildning och beanchlearning inom sjöfart i samband med förberedelser för NCU auditeringen.

Hälsocampus Åbo

Hälsocampussamarbetet mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park inleddes i slutet av 2015. Den 27.9. undertecknades ett avtal mellan parterna. Hälsocampus Åbo-nätverket utvecklar Åbo universitetscentralsjukhus med omnejd som ett internationellt sett högklassigt kunskapskluster som överskrider vetenskapsgränser i anslutning till forskning och utbildning inom medicin och andra vetenskapsområden som handlar om hälsa och välmående. Turku Science Park bidrar till nätverket inom innovationsverksamhet och främjande av näringsverksamhet.

En sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård ordnades på campus Åbo den 9.11 med temat "Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi". Under den välbesökta seminariedagen diskuteras bland annat hur nya kommunikationsmöjligheter förändrar olika yrkesgruppers roller, hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin och vilka möjligheter de nya digitala hälsotjänsterna erbjuder. I samband med konferensen lanserade vi också Novia e-klubbar, ett nytt verktyg för klubbverksamhet på distans och den nya e-socionomutbildningen. 

Raseborg

Ett intentionsavtal med ett konsortium av företag inom byggnadsbranscher undertecknades i juni 2017. Avtalet kan ses som en utvidgning av det goda samarbetet byggnadsteknik i Raseborg har med Ramboll Oy. Innehållsmässigt ligger tyngdpunktsområdet för samarbetet i hållbart byggande, BIM (Building Information Modeling) och befrämjande av ökad användning av krävande träkonstruktioner.

En överenskommelse om samarbete (30 sp leden) mellan Yrkesakademin i Österbotten och Novias bioekonomiutbildning i Raseborg undertecknades i april 2017. Målet med överenskommelsen är att främja möjligheten för YA!:s studerande att fortsätta sina studier vid Novia efter avlagd examen på andra stadiet.

Inom ramen för projekt Pro Naturbruk ordnades bla. två diskussionstillfällen, ett i Raseborg och ett i Vasa, med naturbruksbranschen för att reflektera kring projektets utvecklingsarbete. Träffarna var välbesökta och mycket matnyttig respons erhölls för vidare arbete med kvalitetshöjande åtgärder inom bioekonomiutbildningen och FoU-verksamheten. Under 2017 deltog vi tillsammans med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) i infokampanjen "Bakom maten" riktad till finlandssvenska gymnasierna.

Den 14.12 kunde dörrarna öppnas för invigning av Startup Factory. Utrymmena är nu färdiga för uthyrning och start av verksamheten. Cirka 40 inbjudna gäster från regionens företag och samarbetsparter deltog. Startup Factory samt utrymmena presenterades och exempel på studerandearbeten utförda tillsammans med företag presenterades.

 

Nyheter inom utbildningsutbudet

Vid sjöfarten startade förberedelser för en ny högre yrkeshögskoleutbildning Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations och i december öppnades ansökan till utbildningen som resulterade i glädjande stort sökandeintresse. Första utförande inom högre YH Master of Engineering, Master of Marine Technology startade på höstterminen med 23 studerande.