Kopior av betyg/arbetsintyg

Den som antas och som tar emot en studieplats ska till sin ansökan bifoga kopior/bilder av de betyg och intyg, som hen på basen av har blivit antagen till ifrågavarande utbildning, om kopior inte redan i ansökningsskedet har bifogats till ansökan. Har de redan i ansökningsskedet lämnats in, behöver de inte sändas/bifogas på nytt. (Obs! Gäller inte finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare som kan verifieras direkt från studentexamensnämnden eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts efter den 1.8.2015 och som är införd i prestationsregistret). Intygen inlämnas 11.7 eller senast i samband med mottagande av studieplats.

Notera att vissa utbildningar har specifika antagningskrav. Exempelvis högre YH-utbildningar förutsätter också att man inlämnar intyg på arbetserfarenhet om inte så redan gjorts i antagningsskedet.

Om du är osäker eller missat en deadline gällande inlämnade av kopior skall du genast kontakta och förmedla dina intyg till Antagningsservice. Intygen kan skickas till Antagningsservice som konfidentiellt meddelande via securemail.novia.fi .

 

Kontroll av originaldokument

Originalbetyg och arbetsintyg i original kontrolleras under studietiden mot de kopior som har inlämnats till yrkeshögskolan senast i samband med mottagande av studieplats. Yrkeshögskolan kan häva antagningen ifall sökanden eller den antagna inte lämnat in kopior av skolbetyg eller uppvisat skolbetyg och arbetsintyg i original inom angiven tidsfrist eller om sökanden har uppgett felaktiga uppgifter i ansökan och de korrekta uppgifterna inte skulle ha berättigat till en studieplats. Antagningen är villkorlig tills dokumenten har kontrollerats. (Obs! Gäller inte finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare som kan verifieras direkt från studentexamensnämnden eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts efter den 1.8.2015 och som är införd i prestationsregistret).

Intyg över orsak till frånvaroanmälan det första studieåret

Ifall du har frånvaroanmält dig för det första studieåret skall du sända intyg över en i lagen angiven orsak till frånvaron (se Närvaro- eller frånvaroanmälan). Intygen skall sändas till Novias antagningsservice senast den 11.7.2024. Ifall du har frågor kan du kontakta antagningsservice, e-post: antagningsservice@novia.fi