Studerandes skyldighet att närvaro- eller frånvaroanmäla sig

En examensstuderande skall för varje läsår alternativt varje termin närvaro- eller frånvaroanmäla sig. Närvaro- eller frånvaroanmälan skall göras inom en viss tid som anges av yrkeshögskolan. Närvaroanmälan garanterar att studieplatsen hålls i kraft och ger studeranden möjlighet att avlägga studier.

Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmäla

På grund av ändringar i yrkeshögskolelagen (932/2014) är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen angivna orsaker. En studerande kan under det första studieåret efter mottagandet av studieplats anmäla sig som frånvarande, om hen

  1. fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
  2. behöver vara ledig från studierna för att sköta sitt barn i samband med barnets födelse eller adoption (14.1.2022/53), eller
  3. är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Följande intyg skall i anslutning till punkterna 1-3 ovan inlämnas enligt yrkeshögskolans anvisningar:

Inryckningsförständigande från Finland.

  1. Folkpensionsanstaltens intyg över period för moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighetspenning eller ifall intyg inte ännu finns, ett läkarintyg där graviditeten framgår.
  2. Faderskapsledighet redovisas alltid med FPA-intyg. Motsvarande utländskt myndighetsintyg över lagstadgad föräldraledighet.
  3. Beslut om sjukdagpenning eller läkarintyg.

Inlämnade intyg skall vara på svenska, finska eller engelska. Intygen kan skickas till Antagningsservice som konfidentiellt meddelande via securemail.novia.fi.

Studeranden har rätt att utnyttja den lagstadgade rätten att göra frånvaroanmälan för första läsåret oberoende av i hur lång tid av läsåret hindret finns. Också om den lagstadgade orsaken infaller först under vårterminen, har studeranden rätt att inom fastställd anmälningstid (senast 10.9) göra frånvaroanmälan för hela första läsåret. Studeranden har rätt att ändra sin terminsanmälan för vårterminen under tiden 1.12-10.1.

Detta innebär att om den lagstadgade orsaken till frånvaro infaller enbart under den ena terminen (t.ex. militärtjänstgöringen börjar i januari) kan du, om du vill, frånvaroanmäla dig för hela läsåret. Du kan också ändra vårterminens närvaroanmälan till frånvaroanmälan under vårterminens anmälningstid.

Om en lagstadgad orsak uppstår efter att anmälningstiderna utgått, ändras inte befintlig terminsanmälan, utan saken beaktas senare om studeranden anhåller om tilläggstid.

Om studeranden inte före anmälningstidens utgång lämnar in behövliga dokument, förlorar studeranden studierätten. Studeranden kan anhålla om återinförande av studierätten enligt samma principer som de som förlorat studierätten på grund av försummelse. Anhållan om återinförd studierätt är avgiftsbelagd.

Utländska studerande som inte får uppehållstillstånd i tid, anmäler sig som närvarande.

En studerande som utnyttjar den lagstadgade rätten att vara frånvaroanmäld på grund av egen skada eller sjukdom (punkt 3), utnyttjar samtidigt sin rätt att vara frånvaroanmäld under totalt två terminer. Partiella studier kan inte bedrivas om studeranden utnyttjar denna rätt till frånvaroanmälan.

Annan lagstadgad frånvaro (punkterna 1-2) inräknas inte i högskolestuderandes rätt att vara frånvarande under totalt två terminer.

Bestämmelserna gäller studerande som bedriver dag- och flerformsstudier och studier för högre yrkeshögskoleexamen.