Kvalitet

Yrkeshögskolan Novias kvalitetsledning följer den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Kvalitetsledningen är certifierad och granskas sålunda årligen av ett utomstående certifieringsorgan för att bl.a. garantera ständig utveckling och att verksamheten är förenlig med en hållbar utveckling enligt våra målsättningar. Denna kvalitetsledning har också beviljats kvalitetsstämpel av Rådet för utvärdering av högskolorna* som är i kraft i sex år från och med 24.5.2012.

Det centrala i ledningssystem finns fastslaget i högskolans kvalitetspolicy:

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi betonar utveckling och goda resultat.
  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet hos studerande och personal.
  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap.
  • Vi stöder förverkligandet av högskolans uppgift, vision, strategier och mål genom ett enhetligt kvalitetsledningssystem, som vi åtar oss att ständigt förbättra.

ISO 9001 Hela yrkeshögskolans samtliga enheter certifierades enligt ISO 9001 den 20.8.2010 av Det Norske Veritas. De certifikat som Yrkeshögskolan Novia tilldelats innebär att kvalitet och ständig utveckling beaktas i all verksamhet, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt tjänster inom utbildningsområden och på samtliga enheter.

Rådet för utvärdering av högskolorna, numera en del av Nationella centret för utbildningsutvärdering, har utfört en auditering av Yrkeshögskolan Novia och har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som är i kraft tills 23.5.2018. Yrkeshögskolan Novias kvalitetssystem uppfyller de nationellt fastställda kriterierna för högskolornas kvalitetshantering, och systemet motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Novia auditerades under 2011-2012 som första högskola enligt den förnyade nationella modellen. Den nya auditeringsmodellen utförs i tre faser: högskolan förbereder materialet via självutvärderingar, en expertgrupp besöker högskolan och auditeringsresultaten offentliggörs i en rapport.

RUH:s rapport: Auditering av Yrkeshögskolan Novia 2012

Kontaktpersoner

Utveckling av ledningssystemet och tillhörande revidering av dokumentationen utförs koordinerat av högskolans kvalitetschef och enheternas kvalitetskoordinatorer:

Mats Lindholm
Kvalitetschef
mats.lindholm@novia.fi
(019) 224 8260
+358 44 762 3760

 

Silvia Ekman
Studieplanerare
silvia.ekman@novia.fi
(06) 328 5306
+358 50 566 2676

Kvalitetskoordinator Vasa

Petra Autio
Studieplanerare 
petra.autio@novia.fi
(06) 328 5506
+358 44 780 5506

Kvalitetskoordinator, Vasa

Thomas Kuni
Kvalitetskoordinator
thomas.kuni@novia.fi
(06) 328 5808
+358 50 387 3919

Kvalitetskoordinator, Jakobstad
Kvalitetskoordinator, FoU, CLL och stödfunktioner

Elina Vartama
Utbildningsansvarig
elina.vartama@novia.fi
(02) 432 3220
+358 44 762 3220

Kvalitetskoordinator, Åbo

Kim Roos
Avdelningschef
kim.roos@novia.fi
(019) 224 8270
+358 44 762 3770

Kvalitetskoordinator, Raseborg

Bo Lindroos
Lektor
bo.lindroos@novia.fi
(02) 432 3407
+358 44 762 3407

Kvalitetssekreterare, Åbo

Mikaela Lindeman 
Intressebevakningssekreterare,
Studerandekåren Novium
mikaela.lindeman@novia.fi
+358 44 780 5092