Kvalitet

Yrkeshögskolan Novias kvalitetsledning följer den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Kvalitetsledningen är certifierad och granskas sålunda årligen av ett utomstående certifieringsorgan för att bl.a. garantera ständig utveckling och att verksamheten är förenlig med en hållbar utveckling enligt våra målsättningar. Denna kvalitetsledning har också beviljats kvalitetsstämpel av Rådet för utvärdering av högskolorna* som är i kraft i sex år från och med 24.5.2012.

ISO 9001 COL SE

NCU blue auditerad

 

Det centrala i ledningssystem finns fastslaget i högskolans kvalitetspolicy:

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi betonar utveckling och goda resultat.
  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet hos studerande och personal.
  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap.
  • Vi stöder förverkligandet av högskolans uppgift, vision, strategier och mål genom ett enhetligt kvalitetsledningssystem, som vi åtar oss att ständigt förbättra.

ISO 9001 Hela yrkeshögskolans samtliga enheter certifierades enligt ISO 9001 den 20.8.2010 av DNV GL. De certifikat som Yrkeshögskolan Novia tilldelats innebär att kvalitet och ständig utveckling beaktas i all verksamhet, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt tjänster inom utbildningsområden och på samtliga enheter.

Rådet för utvärdering av högskolorna, numera en del av Nationella centret för utbildningsutvärdering, har utfört en auditering av Yrkeshögskolan Novia och har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som är i kraft t.o.m. 2018. Yrkeshögskolan Novias kvalitetssystem uppfyller de nationellt fastställda kriterierna för högskolornas kvalitetshantering, och systemet motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Novia auditerades under 2011-2012 som första högskola enligt den förnyade nationella modellen. Den nya auditeringsmodellen utförs i tre faser: högskolan förbereder materialet via självutvärderingar, en expertgrupp besöker högskolan och auditeringsresultaten offentliggörs i en rapport.

RUH:s rapport: Auditering av Yrkeshögskolan Novia 2012 > 

 

Hög kvalitet vid Novia

 

 

Yrkeshögskolan Novias kvalitetsledningssystem är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001. Det innebär bl.a. att Novias kvalitetsledning årligen granskas av utomstående part, certifieringssällskapet DNV GL.

Redan läsåret 2016-2017 gick Novia som en av de första större organisationerna i Finland över från den tidigare kvalitetsstandarden ISO-9001:2008 till den förnyade kvalitetsstandarden ISO-9001:2015. Den nya standarden fäster mer än tidigare uppmärksamhet vid speciellt hur organisationen arbetar med och vid förändring. Det innebär bl.a. att som grund för utveckling av verksamheten, tydligare identifiera de mest relevanta riskerna och möjligheterna med anledning av förändringar i omvärlden.

Senaste granskning av av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 27–29.3.2018, både personal och studerande intervjuades då av DNV GL. Fokus för granskningen var nu andra året i rad Övergången till nya ISO‐9001:2015 standarden – ändamålsenlig implementering. I granskningen bedömdes Novias kvalitetsledning uppnå näst högsta vitsord för graden av styrning av all verksamhet. Revisorns intervjuer med studerande bekräftade också att Novias värdering och kärna i kvalitetspolicyn ”vi sätter studerande och lärande i centrum” i praktiken efterlevs mycket bra.

”Revisonens resultat visar att kvalitetsfrågor beaktas i all verksamhet; allt från utbildning och tillämpad forskning och utveckling till strategiarbete. Genom ledningssystemet systematiseras, leds och utvecklas verksamheten för att leva upp till åtaganden gentemot Novias studerande och andra intressenter”, säger kvalitetsledningsgruppens ordförande Mats Lindholm.

En av de mest centrala punkterna i ISO 9001 standarden är att organisationen kan påvisa en ständig kvalitativ förbättring av sin verksamhet. Detta följs upp via årligen återkommande externa revisioner.

För ytterligare information kvalitetschef Mats Lindholm, mobil 044 762 3760.

Kontaktpersoner inom kvalitet

Utveckling av ledningssystemet och tillhörande revidering av dokumentationen utförs koordinerat av högskolans kvalitetschef och enheternas kvalitetskoordinatorer:

Mats Lindholm
Kvalitetschef
mats.lindholm@novia.fi
(019) 224 8260
+358 44 762 3760

 

Silvia Ekman
Studieplanerare
silvia.ekman@novia.fi
(06) 328 5306
+358 50 566 2676

Kvalitetskoordinator Vasa

Petra Autio
Studieplanerare 
petra.autio@novia.fi
(06) 328 5506
+358 44 780 5506

Kvalitetskoordinator, Vasa

Thomas Kuni
Kvalitetskoordinator
thomas.kuni@novia.fi
(06) 328 5808
+358 50 387 3919

Kvalitetskoordinator, Jakobstad
Kvalitetskoordinator, FoU, CLL och stödfunktioner

Emilia Lindroos
Timlärare i huvudsyssla
emilia.lindroos@novia.fi
(02) 432 3362
+358 050 436 6202

Kvalitetssekreterare, Åbo

Kim Roos
Avdelningschef
kim.roos@novia.fi
(019) 224 8270
+358 44 762 3770

Kvalitetskoordinator, Åbo och Raseborg

Mikaela Lindeman
Intressebevakningsssekreterare,
Studerandekåren Novium
mikaela.lindeman@novia.fi
+358 44 780 5092