Högskolans kvalitetspolicy

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi värnar om studerandes välmående.
  • Vi betonar hållbar utveckling, goda resultat och ansvarsfullhet i vår verksamhet.
  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet.
  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra arbetsuppgifter, värdesätter varandras kunskap och månar om en stödande arbetsgemenskap.
  • Vi stöder förverkligandet av högskolans strategier och mål genom ett enhetligt ledningssystem och ständig förbättring av verksamheten.


29 mars 2022  Rektor Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia

ISO 9001 Hela yrkeshögskolans samtliga enheter certifierades enligt ISO 9001 20.8.2010 av DNV GL. De certifikat som Novia tilldelats innebär att kvalitet och ständig utveckling beaktas i all verksamhet, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt tjänster inom utbildningsområden och på samtliga enheter.

NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering), har 2018 utfört en auditering av Novia och beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som är i kraft till 2025. Auditeringen utfördes av en internationell grupp bestående av experter inom kvalitetshantering i högskolor och universitet. Novias kvalitetssystem uppfyller de nationellt fastställda kriterierna för högskolornas kvalitetshantering, och systemet motsvarar de europeiska ESG2015 principerna och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering. I NCU:s pressmeddelande om auditeringen konstateras  att:

”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen”.

Noviaspersonaldagar18 Web GranqvistJennifer 43 av 112

Ständig utveckling av kvaliteten på Novia

Läsåret 2016-2017 gick Novia som en av de första större organisationerna i Finland över från den tidigare kvalitetsstandarden ISO-9001:2008 till den förnyade kvalitetsstandarden ISO-9001:2015. Den nya standarden fäster mer än tidigare uppmärksamhet vid speciellt hur organisationen arbetar med och vid förändring. Det innebär bl.a. att som grund för utveckling av verksamheten, tydligare identifiera de mest relevanta riskerna och möjligheterna med anledning av förändringar i omvärlden. Granskning av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 23-25.3.2021.

Högsta möjliga vitsord 2021

Senaste granskning av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 23-25.3.2021 av DNV. Fokus för granskningen var vilken information producerar kvalitetssystemet som kan stöda och hur väl stöder det ledningen av utbildning. I granskningen bedömdes Novias kvalitetsledning uppnå högsta möjliga vitsord 5, för graden av styrning av all verksamhet.

Revisonens resultat visar att kvalitetsfrågor beaktas i all verksamhet. Speciellt beaktansvärt är att denna externa revision 2021 bekräftar att Novias kvalitetsledning, även i det pandemiläget som rått sedan vårvintern 2020, fungerar berömvärt effektivt som helhet och för ledande av utbildning.

En manual tillhandahålls för personal och studerande, den beskriver Novias ledningssystem och kvalitesledning i detalj.

 

Mats Lindholm_contact

Mats Lindholm

Lektor

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Utveckling av ledningssystemet och tillhörande revidering av dokumentationen utförs koordinerat av högskolans kvalitetschef Mats Lindholm och institutionernas kvalitetskoordinatorer.

Lilian Nordell

Lektor i sociala yrkesämnen

Henriksgatan 7
20500 ÅBO

Petra Autio

Fortbildningsplanerare

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Jörgen Strid

Lektor i företagsekonomi

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Gun Karell

Lektor

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Thomas Kuni

Kvalitets- och enhetskoordinator, Kvalitetskoordinator

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
Wolffskavägen 31
65200 VASA

Sannikka Björklund

Föreläsare

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO