Novia blev omcertifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001

30.4.2014
Novia Kvalitet Pressmeddelande
Raseborg5

Yrkeshögskolan Novia har godkänts i en omcertifiering enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetssäkring och ISO 14001 för miljöledning. Omcertifieringsrevisionen av kvalitetssystemet har genomförts under marsmånad och certifieringen utfördes av Det Norske Veritas (DNV).

”Novia är den enda högskolan i Norden som har ett helhetsledningssystem för både kvalitet och miljö”, säger avdelningschef Mats Lindholm.

Revisonens särskilda fokusområde var Verksamhetsutveckling enligt den nya resultatbaserade finansieringen. Kvalitets, miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas i all verksamhet inom högskolan, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt tjänster inom utbildningsområden och på samtliga enheter. Genom ledningssystemet systematiseras, struktureras och styrs verksamheten för att leva upp till åtaganden gentemot Novias studerande och för att ständigt utveckla verksamheten.

I ledningssystemets manual beskrivs vad man förbundit sig till att göra samt hur det görs, manualen innehåller allt från policy till olika instruktioner. Det finns definierade mål för kvalitet och hållbar utveckling för såväl hela högskolan, som för de enskilda enheterna. En central målsättning är att stöda de studerandes utveckling till kvalitets- och miljömedvetna yrkeskunniga medborgare, som kan ta hållbar utveckling i beaktande i sin framtida verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, avdelningchef Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia,, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803