Yrkeshögskolan Novia håller hög kvalitet – blev omcertifierat enligt ISO 9001

1.6.2020
Novia Kvalitet Pressmeddelande
Novia allman 1

Yrkeshögskolan Novia har godkänts i en omcertifiering enligt den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetssäkring. En omcertifieringsrevision av kvalitetssystemet har utförs under maj månad av DNV GL. Certifikatet som högskolan har erhållit är i kraft 1.6.2020-31.5.2023. 

”En av de mest centrala punkterna i ISO 9001-standarden är att organisationen kan påvisa en ständig kvalitativ förbättring av sin verksamhet. Utvecklingen utvärderas av en extern revisor. Att ständig förbättring skett, är ett krav för godkänt i den omfattande omcertifieringen vart tredje år. Med den målmedvetna utveckling av speciellt digitaliseringsom vi har arbetat med sedan 2017, är det tacksamt att nu få den positiva kvalitetsutvecklingen det bidrar till, objektivt bekräftad med beröm av utomstående part”, berättar kvalitetschef Mats Lindholm. 

Revisonens särskilda fokusområde var digitalisering av tjänster, utbildning och undervisning samt ständig förbättring.

Positiva iakttagelser som framkom i revisionen var bland annat att högskolans kvalitativa och kvantitativa målsättningarna stöder strategin. Novias ICT-stöd och strategi har ett tydligt fokus på att, förutom att underhålla och utveckla digitala lösningar organisationen behöver, även att utveckla systeminfrastrukturen till att bättre stöda och underlätta vardagen för både personal och studerande.

Den pågående coronapandemin syntes också vid revisonen. Undervisningen kunde mer eller mindre omgående i medlet av mars ändras till distansundervisning och enligt revisionen har organisationen klarat av utmaningarna berömvärt. Även högskolans riskkartering specifikt gällande coronavirus och dess inverkan iakttogs som positivt. 

”Kvalitetsarbetet är viktigt med tanke på att effektivt skapa mervärde för våra studerande och samarbetsparter, samt överlag systematisera arbetet. Revisionen bekräftar att kvalitetssäkringen vid Novia fungerar och att alla tar ansvar för kvaliteten i sitt arbete”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Kvalitetssystemets manual innehåller allt från policy till riktlinjer för strategiarbete och ställande av kvalitetsmål för ständig förbättring. Det ger övergripande strategi (Novia 2030) och definierade mål för kvalitet och hållbar utveckling för såväl hela högskolan, som för de enskilda institutionerna. En central målsättning är att stöda studerandes utveckling till kvalitetsmedvetna yrkeskunniga medborgare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, kvalitetschef Mats Lindholm, mobil 044 762 3760

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803