Yrkeshögskolan Novia blev omcertifierat enligt nya ISO 9001:2015 standarden

28.4.2017
Novia Kvalitet Pressmeddelande
Novia flagga

Yrkeshögskolan Novia har godkänts i en omcertifiering enligt de internationella standarderna ISO 9001:2015 för kvalitetssäkring. Omcertifieringsrevisionen av kvalitetssystemet har genomförts under marsmånad och certifieringen utfördes av DNV GL.

”En av de mest centrala punkterna i ISO 9001:2015 standarden är att organisationen kan påvisa en ständig kvalitativ förbättring av sin verksamhet. Detta följs upp via årligen återkommande externa revisioner”, berättar kvalitetsschef Mats Lindholm.

”ISO 9001:2015 certifieringen ger verksamheten en bra struktur. Kraven ökar och vi skall åstadkomma allt mer med mindre resurser. Kvalitetsarbetet är viktigt med tanke på att effektivt skapa mervärde för studerande och samarbetsparter och systematisera arbetet så att alla i organisationen kan ta ansvar inom sitt område. Revisionen bekräftar att kvalitetssäkringen fungerar och att alla tar ansvar för kvaliteten vid Novia”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Revisonens särskilda fokusområde var övergången till nya ISO 9001:2015 standarden – ändamålsenlig implementering. Genom ledningssystemet systematiseras, struktureras och styrs verksamheten för att leva upp till åtaganden gentemot Novias studerande och för att ständigt utveckla verksamheten.

Positiva iakttagelser som framkom i revisionen var bland annat att kopplingen till Novias övergripande strategier är uppenbar och att strategierna är bra förankrade hos personalen i den dagliga verksamheten i både undervisning och forskning och utveckling. Den nya organisationsstrukturen som togs i bruk 1.1.2017 både förenklar och effektiverar överskådligheten, transparensen och styrningen av verksamheten. Integreringen av FoU-verksamheten ger möjligheter att bättre koordinera och leda verksamheten mot ställda mål. Organisationen använder sig av sk. "Best practise" tänkande och ständiga förbättringarna finns inbakade i processerna och resultaten är mätbara.

I ledningssystemets manual beskrivs vad man förbundit sig till att göra samt hur det görs, manualen innehåller allt från policy till olika instruktioner. Det finns definierade mål för kvalitet och hållbar utveckling för såväl hela högskolan, som för de enskilda enheterna. En central målsättning är att stöda de studerandes utveckling till kvalitets- och miljömedvetna yrkeskunniga medborgare, som kan ta hållbar utveckling i beaktande i sin framtida verksamhet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, kvalitetschef Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803