Antagning 2024!

Du kan också bli sjukskötare (YH) i Vasa via flerformsstudier och i Åbo via dagstudier. Läs mer om utbildningarna genom att klicka på dem.

Utbildningens syfte är att utbilda professionella och kompetenta sjukskötare för arbetslivets behov och för olika sjukskötaruppgifter. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Sjukskötare stöder patientens och familjens hälsa och välbefinnande.

Utbildningens innehåll

Studerande lär sig vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. I studierna ingår bland annat grundvård, anatomi och fysiologi, inre medicinskt vårdarbete, kirurgiskt vårdarbete, barnsjukvård, mental- och missbrukarvård, gerontologiskt vårdarbete, akutvård, hälsofrämjande, professionell kommunikation, etik, läkemedelsbehandling, forskningsmetodik, hälsoteknologi, entreprenörskap och ledarskap.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete 15 sp. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen sjukskötare (YH), omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år. Sjukskötarstudier innefattar både teoretiska och tillämpande kurser, simuleringar och handledd praktik.

Flerformsstudierna förverkligas genom interaktiva föreläsningar, simulationer och olika praktiska övningar, professionella diskussioner, seminarier, verkstäder, självständiga uppgifter individuellt och i grupp, nätbaserade studier på Moodle samt praktik. Närstudieperioderna i Åbo ordnas cirka en gång i måndagen och perioden omfattar oftast 2 – 4 dagar i ett sträck. Perioderna mellan närstudieperioderna är studerandes självstudier och praktik.

Studerande har möjlighet till handledning, studievägledning och individuella karriärutvecklingssamtal samt  individuell studieplanering.

Handledd praktik inom social- och hälsovården ingår i studierna från och med första studieåret. Praktikperioder förverkligas t.ex. på hälsocentraler, sjukhus, mottagningar, servicehus, rådgivningar och inom hemsjukvård. Inom Egentliga Finlands välfärdsområdet förutsätts att studerande kan kommunicera på finska. Studerande kan söka en del av praktikplatserna även i sin hemkommun. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och delta i internationella projekt. Praktiken och examensarbetet omfattar 90 sp av studierna.

sjukskotare

Samarbete är en viktig del på Novia och något som varje kurs lägger stor vikt på.

Sjukskötare (YH), flerformsstudier, Åbo

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Åbo
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

sjukskotare4

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Examensarbetet görs ofta inom ett större projekt som utbildningen har tillsammans med andra utbildningar.

Examensarbetet inom sjukskötarutbildningen kan vara en utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering, ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter), en prototyp eller en modell.

Utbildningens verksamhetsidé är personcentrering, värdighet, professionalitet, interprofessionellt arbete och utvecklingsinriktat arbetssätt. I undervisningen betonas kontakten till arbetslivet genom att studerande deltar i olika projekt och skriver även sitt examensarbete inom ramen för olika projekt.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är sjukskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket sjukskötare. Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Masternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder Masterutbildning inom företagsekonomi.

 

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna är många och mångsidiga. Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU.

Efter utbildningen är sjukskötaren sakkunnig inom vård och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid sjukhus, hälsostationer, inom hemsjukvård och tredje eller privata sektorn. Krav på färdigheter inom digitalt kunnande ökar ständigt inom hälso- och sjukvården. Sjukskötaren har förmåga att utföra ett interprofessionellt, hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter personen i fokus.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för några månader eller ev. en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en period kliniska studier (praktik) utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa och Asien. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Internationella utbytesperioder kan förverkligas såväl inom ramen för de teoretiska som för de kliniska studierna (praktik).

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor. Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka sin interkulturella kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket. T.ex. oftast på praktikplatserna inom Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt och Åbo stad förutsätts att studerande kan kommunicera på finska.

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forskningssamarbete med olika sjukvårdsorganisationer i regionen och nationella eller internationella samarbetspartners.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Utbildningsledare
Minna Syrjalalainen Lindberg

Minna Syrjäläinen-Lindberg

Lektor

Ansök till sjukskötare, flerformsstudier!

Ansök till utbildningen på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.