Sjukskötare (YH), Åbo

info
Examen: Sjukskötare (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Du kan också bli sjukskötare (YH) i Vasa, via flerformsutbildning i Åbo och i Vasa. Du kommer till utbildningen genom att klicka på orten. 

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Centralt i studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. I studierna ingår bland annat vårdvetenskap, vårdarbete inom olika specialområden, hälsofrämjande, medicinska och naturvetenskapliga ämnen, professionell kommunikation, etik, vårdhygien, läkemedelsbehandling, forskningsmetodik, hälsoteknologi, entreprenörskap och ledarskap. I utbildningen betonas personcentrerad vård, värdighet och professionalitet.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, personcentrerat och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete 15 sp. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen sjukskötare (YH), omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år.

Sjukskötarens arbete grundar sig på vårdvetenskap och hälsovetenskap med stöd av kunskaper i folkhälsovetenskap och biomedicinsk vetenskap. Sjukskötarstudier innefattar både teoretiska studier och handledd praktik.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, simulationer och olika praktiska övningar, professionella diskussioner, seminarier, verkstäder, självständiga uppgifter individuellt och i grupp, nätbaserade studier samt praktik.

Handledd praktik inom social- och hälsovården ingår i studierna från och med första studieåret. Praktikperioder förverkligas t.ex. på hälsocentraler, sjukhus, mottagningar, servicehus, rådgivningar och inom hemsjukvård. Inom exempelvis Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stad förutsätts att studerande även kan kommunicera på finska. Studerande kan söka praktikplats även i sin hemkommun om möjligt. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och delta i internationella projekt. Praktiken och examensarbetet omfattar 90 sp av studierna.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är sjukskötaren sakkunnig inom vård och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid sjukhus, hälsostationer, inom hemsjukvård och tredje eller privata sektorn. Krav på färdigheter inom digitalt kunnande ökar ständigt inom hälso- och sjukvården. Sjukskötaren har förmåga att utföra ett interprofessionellt, hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter personen i fokus.

Karriärmöjligheterna är många och mångsidiga, och du kan även utöka dina karriärmöjligheter med hjälp av t.ex. olika specialiseringsutbildningar, högre YH- eller universitetsutbildningar efter din examen.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är sjukskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket sjukskötare. Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. 

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

  • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra en period kliniska studier/praktik utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa och Asien. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Internationella utbytesperioder kan göras såväl inom ramen för de teoretiska som för de kliniska studierna/praktik.

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka sin interkulturella kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Examensarbetet görs ofta inom ett större projekt som utbildningen har tillsammans med andra utbildningar. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
  • produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Examensarbetet inom sjukskötarutbildningen kan vara en utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering, ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter), en prototyp eller en modell.

Utbildningens verksamhetsidé är mångprofessionellt arbete, utvecklingsinriktat arbetssätt och resursförstärkande metoder. I undervisningen betonas kontakten till arbetslivet genom att studerande deltar i olika projekt och skriver även sitt examensarbete inom ramen för olika projekt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket. Inom exempelvis Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stad förutsätts att studerande även kan kommunicera på finska.

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forsknings-, utvecklings- eller innovationssamarbete med olika sjukvårdsorganisationer i regionen och nationella eller internationella samarbetspartners.

Tyngdpunkter i forskning

Forskning, utveckling och innovation inom vård och det sociala området innebär ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Målet med FUI-verksamheten inom utbildningen är att utreda, utveckla och utvärdera mångprofessionell, utvecklingsinriktad och resursförstärkande yrkespraxis inom social- och hälsoområdet i närregionen.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.