Information till nya studerande

 

Antagna 2016 som har gett lov att deras uppgifter kommer att publiceras här >

 

Rektors välkomsthälsning

 Bästa studerande,

Jag vill gratulera dig till din studieplats och jag önskar dig hjärtligt välkommen till Yrkeshögskolan Novia!

Du har valt att komma till oss för att få en bra högskoleutbildning och det förtroendet skall vi leva upp till, vare sig du har kommit som dagstuderande för att få en konkurrenskraftig högskoleutbildning, som flerformsstuderande för att stärka din yrkeskunskap eller för att främja dina möjligheter i arbetslivet genom en högre YH-utbildning. Våra utbildningar är planerade för att ge dig goda möjligheter på arbetsmarknaden. Vi vill stöda dig i att utveckla ditt yrkeskunnande, dina kommunikativa färdigheter, sociala kompetens, samarbetsförmåga och beredskap för arbete i en internationell miljö.

Som ny studerande har du säkert många frågor. Varje utbildning leds av en utbildningsansvarig, den personen är din närmaste kontaktperson och ger råd gällande dina studier. På utbildningsenhetens studiebyrå kan du också få svar på många frågor. I samarbete med studerandekåren har vi tutorverksamhet. Tutorns uppgift är i första hand att hjälpa nya studerande att på ett meningsfullt sätt komma igång med sina studier i en ny miljö. Tveka inte att fråga och diskutera. Dina studier är vår gemensamma sak!

Jag önskar dig framgång i dina studier och hoppas att du skall trivas vid Yrkeshögskolan Novia!

Varmt välkommen till Novia,
Rektor Örjan Andersson

rektor-orjan-andersson

 

 

Så här hittar du information om studiestarten 2016

På denna sida hittar du information som rör alla nya studerande, oberoende vilket campus och vilken utbildning du ska studera vid. I den gråa rutan till höger hittar du information som berör respektive campus. Klicka på det campus du ska studera vid. Följande utbildningar finns vid de olika campusen:

  • barnmorska (YH), bioanalytiker (YH), hälsovårdare (YH), röntgenskötare (YH), sjukskötare (YH), socionom (YH),  samt flerforms-, högre YH-utbildning och utbildning på engelska finns vid Vasa, Campus Seriegatan
  • tradenom (YH), ingenjör (YH) inom byggnads- och samhällsteknik, el- och automationsteknik, maskin- och produktionsteknik, produktionsekonomi samt högre YH-utbildning finns vid Campus Vasa Wolffskavägen
  • bildkonstnär (YH), formgivare (YH), medianom (YH), musiker (YH), musikpedagog (YH) samt flerformsutbildning finns vid Campus Allegro i Jakobstad
  • hälsovårdare (YH), sjukskötare (YH),  socionom (YH), tradenom (YH) samt flerforms- och högre YH-utbildning finns vid Campus Åbo Nunnegatan
  • sjökapten (YH), flerformsutbildning och utbildning på engelska finns vid Campus Åbo, Hertig Johans parkgata
  • agrolog (YH), byggmästare (YH), ingenjör (YH) inom byggnads- och samhällsteknik, skogsbruksingenjör samt flerforms-, högre YH-utbildning och utbildning på engelska finns vid Campus Raseborg.

På campussidan hittar du oftast också en sida som berör nya studerande vid just din utbildning. Har utbildningen ingen egen sida, läser du informationen på campussidan. 

Mottagande av studieplats 2016

Viktiga datum 1.7 resultaten av antagningen publiceras och 15.7 kl. 15 sista dagen att ta emot din studieplats!

Resultatet av antagningen publiceras och sökande bör få meddelande om studieplats senast 1.7

Alla som har ansökt om studieplats vid Novia med studiestart hösten 2016 får besked om resultatet av antagningen senast den 1.7. De som har antagits som studerande ska särskilt meddela om de tar emot sin studieplats senast den 15.7. kl. 15. Tidtabellen är den samma för landets alla yrkeshögskolor och universitet varför det kan löna sig att invänta besked från alla de utbildningar du har sökt till innan du meddelar vilken studieplats du vill ta emot. 

Meddelandet om mottagande av studieplats ska vara Yrkeshögskolan Novia tillhanda senast 15.7. kl. 15.

Om du har blivit antagen som studerande och du har nätbankskoder kan du logga in till Min Studieinfo-tjänsten och ta emot den erbjudna studieplatsen via webben. Samtidigt skall du närvaro- eller frånvaroanmäla dig för det första studieåret (se nedan).

Om du har blivit antagen som studerande men du har inte nätbankskoder skall du kontakta Novias antagningsservice så fort som möjligt för att få en särskild blankett för mottagande av studieplats samt närvaro-/frånvaroanmälan för det första studieåret. Den ifyllda blanketten skall vara Novias antagningsservice tillhanda senast 15.7 kl. 15.

Ditt meddelande om mottagande av studieplats är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Om du inte tar emot den erbjudna studieplatsen inom utsatt tid, förlorar du studieplatsen.

Rätten att köa kan utnyttjas till och med 15.8 kl. 15 av sökande som antagits senast 1.7.

Antagningsdatumet anger om du kan ställa dig i kö för en reservplats. Du har rätt att köa till ett högre ansökningsmål ifall du senast 1.7 antagits som studerande. Rätten att köa är i kraft till 15.8 kl. 15. Om du blir antagen till den plats som du köar till före detta datum, blir den din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar till. Inom gemensam ansökan till högskolorna kan du endast köa till ett högre ansökningsmål. Det innebär att om du blivit antagen till ditt andra ansökningsmål, kan du inte ställa dig i kö eller bli antagen till ditt tredje eller sjätte ansökningsmål. Sökande som antagits 2.7eller senare har inte rätt att köa.

 Information om att ta emot sin första studieplats vid en högskola finns här.

Närvaro- eller frånvaroanmälan

Studerandes skyldighet att närvaro- eller frånvaroanmäla sig
En examensstuderande skall för varje läsår/varje termin närvaro- eller frånvaroanmäla sig. Närvaro- eller frånvaroanmälan skall göras inom en viss tid som anges av yrkeshögskolan. Närvaroanmälan garanterar att studieplatsen hålls i kraft och ger studeranden möjlighet att avlägga studier.

Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan
På grund av ändringar i yrkeshögskolelagen (932/2014) är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen angivna orsaker. En studerande kan under det första studieåret efter mottagandet av studieplats anmäla sig som frånvarande, om hen

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
2) är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller
3) är oförmögen att inleda studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Följande intyg skall i anslutning till punkterna 1-3 ovan inlämnas enligt yrkeshögskolans anvisningar:
1) Inryckningsförständigande från Finland.
2) Folkpensionsanstaltens intyg över period för moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighetspennig eller ifall intyg inte ännu finns, ett läkarintyg där graviditeten framgår. Faderskapsledighet redovisas alltid med FPA-intyg. Motsvarande utländskt myndighetsintyg över lagstadgad föräldraledighet.
3) Beslut om sjukdagpenning eller läkarintyg.

Inlämnade intyg skall vara på svenska, finska eller engelska.

Studeranden har rätt att utnyttja den lagstadgade rätten att göra frånvaroanmälan för första läsåret oberoende av i hur lång tid av läsåret hindret finns. Också om den lagstadgade orsaken infaller först under vårterminen, har studeranden rätt att inom fastställd anmälningstid (senast 10.9) göra frånvaroanmälan för hela första läsåret. Studeranden har rätt att ändra sin terminsanmälan för vårterminen under tiden 1.12-10.1.

Detta innebär att om den lagstadgade orsaken till frånvaro infaller enbart under den ena terminen (t.ex. militärtjänstgöringen börjar i januari) kan du, om du vill, frånvaroanmäla dig för hela läsåret. Du kan också ändra vårterminens närvaroanmälan till frånvaroanmälan under vårterminens anmälningstid.

Om en lagstadgad orsak uppstår efter att anmälningstiderna utgått, ändras inte befintlig terminsanmälan, utan saken beaktas senare om studeranden anhåller om tilläggstid.

Om studeranden inte före anmälningstidens utgång lämnar in behövliga dokument, förlorar studeranden studierätten. Studeranden kan anhålla om återinförande av studierätten enligt samma principer som de som förlorat studierätten på grund av försummelse. Avgift för handläggning av anhållan uppbärs.

Utländska studerande som inte får uppehållstillstånd i tid, anmäler sig som närvarande.

En studerande som utnyttjar den lagstadgade rätten att vara frånvaroanmäld på grund av egen skada eller sjukdom (punkt 3), utnyttjar samtidigt sin rätt att vara frånvaroanmäld under totalt två terminer. Partiella studier kan inte bedrivas om studeranden utnyttjar denna rätt till frånvaroanmälan.

Annan lagstadgad frånvaro (punkterna 1-2) inräknas inte i högskolestuderandes rätt att vara frånvarande under totalt två terminer.

Bestämmelserna gäller studerande som bedriver dag- och flerformsstudier och studier för högre yrkeshögskoleexamen. 

Kontroll av betyg och intyg

Kopior av betyg/arbetsintyg
I ansökningsskedet behöver de flesta sökande inte sända in kopior av betyg och intyg. De som antas och som tar emot en studieplats bör sända kopior av betyg och intyg till antagningsservicen senast den 15.7.2016. Om du däremot redan i ansökningsskedet har sänt in kopia till Yrkeshögskolan Novias antagningsservice på det/de examensbetyg och eventuella arbetsintyg som du sökte med, behöver du inte sända dem på nytt.

Kontroll av originaldokument
Ta med original av ditt/dina examensbetyg och eventuella arbetsintyg till studieorten eftersom originaldokumenten kontrolleras då studierna inleds. Antagningen är villkorlig tills dokumenten har kontrollerats.

Intyg över orsak till frånvaroanmälan det första studieåret
Ifall du har frånvaroanmält dig för det första studieåret skall du sända intyg över en i lagen angiven orsak till frånvaron (se ovan "Närvaro- eller frånvaroanmälan"). Intygen skall sändas till Novias antagningsservice senast den 15.7.2016. Ifall du har frågor kan du kontakta antagningsservice

Ansökan om ändring

Om du anser att det i antagningen av studerande eller vid tillämpningen av antagningsgrunderna har skett ett fel, ska du i första hand kontakta yrkeshögskolans antagningsservice. Om problemet inte kan lösas där, kan du skriftligen begära rättelse av beslutet om antagning inom 14 dygn efter att antagningsresultatet har publicerats, eller senast 15.7.2016 kl. 16. Poststämpel beaktas.

En begäran om rättelse bör riktas till Yrkeshögskolan Novias nämnd för studierättsärenden och sändas till adressen Yrkeshögskolan Novia, Nämnden för studierättsärenden, PB 6, 65201 Vasa.

Studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd genast när du fått besked om att du har blivit antagen till Novia. Enklast söker du om studiestöd via FPA:s etjänst som du hittar här www.kela.fi/web/sv/etjanst Broschyr 2016

Studerandekåren Noviums kårguide

Novium är studerandekåren för dig som studerar på Novia. Novium ser till alla studerandes rättigheter och arbetar för studerandes välmående. I kårguiden kan du läsa mera om Novium. Beställning av studiekort görs här.