Lantmäteriutbildningen strävar efter att ge dig en bred bas att stå på inför väldigt olika uppgifter i arbetslivet. Fastighetstekniken är det område som traditionellt förknippas med en lantmätares arbete. Inom detta ämne behandlas bl.a. hur man utför olika slags fastighetsförrättningar, såsom styckning, rågång, ägobyte och enskild vägförrättning. Fastighetstekniken har också anknytningspunkter till andra viktiga ämnesområden, av dessa kan nämnas fastighetsjuridik. Här behandlas t.ex. hur köp och pantsättning av fastigheter går till. Vidare behandlas områden såsom byggnads- och miljörätt, av vilka den sistnämnda fått allt större betydelse i samhället.

Att kombinera kunnande från flera delområden är en viktig egenskap hos lantmäteriingenjören. Speciellt inom området för geografisk informationsteknik (GIT/GIS) har utvecklingen inom datateknik erbjudit många nya möjligheter. I och med att kartmaterial numera lagras i numerisk form i en dator, erbjuds mycket intressanta visualiserings- och analysmetoder. Inom geodesin (mätningsteknik) har nya typer av datainsamling, som t.ex. mobil laserskanning från drönare eller andra rörliga fordon, gett nya möjligheter att visualisera omvärlden tredimensionellt. Dessa digitala punktmoln eller modeller kan användas för planering vägar, byggnader o.s.v. Det erbjuds även kurser i planläggning och planering av markanvändning. Miljöfrågorna är särskilt viktiga inom detta område.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten.

Studier inom lantmäteriteknik omfattar de kunskaper som behövs för att kunna vara praktiskt verksam inom de områden som hör till lantmäteri. De praktiska uppgifterna kan variera från tekniska uppgifter (mätning och kartläggning) till juridiska uppgifter (fastighetsbildning). Studierna kan också vara inriktade på samhällsplanering (planläggning) eller uppgörande av dataprogram och tillämpningar (GIS - geografiska informationssystem).

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av totalt 240 studiepoäng

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete
lantmateriteknik2

Val av huvudämne eller specialisering

Utbildningen inom lantmäteriteknik är bredbasig för att ge dig möjlighet att välja mellan väldigt varierande uppgifter i arbetslivet. Alla studerande inom utbildningen läser samma kurser. Ett individuellt val kan du göra när du väljer fritt valbara kurser och när du väljer ämne för ditt examensarbete.

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

Studerande i grupp

Examensarbete

Ditt examensarbete omfattar 15 sp. Examensarbetet fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master's Degree).

 

Karriärmöjligheter

Det råder för tillfället stor efterfrågan på lantmäteriingenjörer på arbetsmarknaden. Vanliga yrken efter examen är följande:

 • förrättningsingenjör
 • mätingenjör
 • GIS sakkunnig
 • mätchef
 • planläggare
 • projektchef
 • VD, entreprenör eller konsult

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • utföra intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa, USA, Mexiko och i Asien. Novia är även aktiv i flera olika nätverk t.ex. inom EPS-nätverket kan du som studerande arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Mera information om projekten finns att läsa här. 

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland. Möjlighet till praktikplatser i Hongkong finns också.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen lantmäteriteknik har ett nära samarbete med Lantmäteriverket, regionens företag och andra aktörer.  Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt.

Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att du avlagt yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master's Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som utbildningen Industrial Management and Engineering vid Yrkeshögskolan Novia,
 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en annan yrkeshögskola,
 • diplomingenjörsutbildning vid ett universitet i Finland 
 • civilingenjörsutbildning i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg
 • Åbo Akademis diplomingenjörsutbildning i energiteknik
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master's Degree) i något annat land.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Det råder för tillfället stor efterfrågan på lantmäteriingenjörer på arbetsmarknaden.

 

Alumnberättelse

Utbildningsledare
Sem Timmerbacka_contact

Sem Timmerbacka

Lektor

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Ansök till ingenjör!

Ansök till ingenjör, lantmäteriteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.