LibGuide

Inrapportering sker via Justus, instruktioner finns i Novias Libguide. Vid inrapportering ska du välja publikationstyp, i Eduuni finns förklarat vad som särskiljer publikationstyperna. Handboken för inrapportering finns på finska och engelska på Eduuni. 

Det som publicerats i dagstidningar (kolumner, essäer, granskade blogginlägg) kategoriseras som E1. 

I Novias LibGuide hittar du information om 

 • Novias publikationsserie
 • Inrapportering av publikationer
 • Parallellpublicering
 • Open access och rabatter på APC-avgifter

 

Kontaktuppgifter gällande Open Science vid Novia: openscience@novia.fi  

Publikationsverksamhet

Novias samtliga publikationer från tidigare år finns i publikationsportalen forskning.fi.

Novias publikations- och produktionsverksamhet är viktig för att föra fram ny kunskap, förmedla information och väcka diskussion. Publikationerna eller produktionerna dokumenterar bland annat de resultat som tagits fram i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra specialkunnanden.

Publikationsverksamheten omfattar olika typer av bidrag i tryckt format eller online: vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, artiklar i facktidskrifter eller dagstidningar, rapporter, läromedel och studerandes arbeten.

Produktionsverksamheten har ofta anknytning till konst och kultur men även till andra utbildningsområden. Produktioner kan vara till exempel utställningar, föreställningar, konserter, en fotobok, en guide om nya arbetsmetoder eller ett multimedialt läromedel.

Publikationerna hittas även sammanställda i publikationsplattformen Novialia. 

man vid dator, kreatör

Funderar du på att publicera? 

Publikations- och produktionsverksamheten är ett viktigt sätt att dokumentera och föra fram vad vi kan eller har utvecklat. En intressant publikation eller produktion visar att vi är på hugget både inom våra utbildningsområden och/eller i våra regioner. Med andra ord ger de inte enbart väl behövd resultatfinansiering, utan också värdefull synlighet och trovärdighet.

Vad är idén med publikationer och produktioner? 

Genom att skriva publikationer eller ta fram nya produktioner kan vi bland annat:
 • sprida kunskap och information om det vi gör och kan förmedla nyheter och sätta dem i ett sammanhang som berör våra utbildnings- eller FUI-områden
 • delta i diskussionen branschkolleger emellan eller höja medvetenheten om aktuella frågor hos allmänheten
 • föra fram och stärka konst och kultur genom nya uttrycksformer och arbetssätt
 • berätta om resultat i forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Checklista och publikationsforum

 • Var har du tänkt publicera din text: i en facktidskrift, tidning eller Novias egen serie? Kontakta din institutionsredaktör om du behöver hjälp eller vill bolla idéer! På sidan https://journal.fi/ finns en förteckning över finlandssvenska tidningar och tidskrifter. Yrkeshögskolorna ger gemensamt ut webbtidningen AMK-lehti/UAS-journal, som utkommer fyra gånger per år. De fyra numren har alltid ett på förhand bestämt tema. Du kan skicka in ditt manuskript på finska, engelska eller svenska. Vetenskapliga publikationsforum kan sökas på webbtjänsten Publikationsforum.
 • Vilken stil och vilket format ska din publikation ha: ska det bli en populärt hållen artikel eller en tung, faktaspäckad rapport? Vilket du än väljer, tänk alltid på att någon ska orka läsa din text.
 • Vilka saker är viktiga att berätta så att en oinvigd läsare ska få grepp om vad Novia är och vad vår verksamhet handlar om? Svara gärna på frågorna Vem? Vad? När? Hur? Varför?
 • Beakta tillgänglighet.
 • Novia rekommenderar att du använder CC-licenser för ditt verk. På creative commons kan du bekanta dig med de olika licenstyperna. 

Vem ska läsa din text?

Syftet med en publikation är att föra fram kunskap och information som du vill att någon annan ska förstå och ha nytta/glädje av - håll detta i tankarna när du skriver! Tänk alltså "utifrån-in": det är inte det du vill berätta som styr, utan det som din läsare kan ha nytta av att veta och förstå! Då ska innehållet göras så lättläst, överskådligt och tydligt som möjligt.

Använd till exempel:

 • faktarutor
 • ordlistor
 • sammanfattningar
 • foton/bilder, figurer och annat som passar in i sammanhanget och som gör materialet mångsidigt! Kom ihåg att spara allt bildmaterial i högupplöst format för ev. senare layout eller om din publikation ska tryckas. Då slipper man otydliga bilder och figurer.
 • Tänk på att det alltid är en människa som läser din text - inte en diffus skara människor. Ta t.ex. Byggare Bob, Albert Arbetsgivare eller Hedvig Hälsovårdare - hur skulle du förklara det du vill ha fram för just honom eller henne?

Open Access och parallellpublicering

Open access innebär att forskningsresultat finns fritt tillgängligt på nätet så att läsaren utan kostnad kan läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till publikationen.På så sätt sprids forskningsresultaten lättare både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. OA-publikationer ska vara gratis open access, så att de får läsas, länkas till och skrivas ut utan kostnad för läsaren. Eller ännu bättre libre open access så att de fritt kan spridas på nätet. Läs mer om open access och parallellpublicering i Libguiden. 

Minimikriterier för publikationspoäng

Ta som vana att rapportera in dina publikationer genast som publikationen har publicerats. I Libguiden finns instruktioner för inrapportering. 
Uppfyller din planerade publikation de minimikriterier som UKM ställer för att din publikation ska kunna rapporteras in? Då ger den värdefull resultatfinansiering.

Följande typer av texter är inte publikationer:

 • Inlägg, rapporter, reportage och artiklar som t.ex. lagts ut på webbplatser, i medlemsbrev, bloggar eller andra publikationsforum som saknar referentgranskning.
 • Posters, abstrakt, presentationer eller andra icke-fullständiga bidrag på konferenser. Endast s.k. full papers räknas.
 • Läromedel, videon eller annat undervisningsrelaterat material som endast lämpar sig för vårt eget bruk och som finns t.ex. på Moodle.
 • Insändare eller annat läsarmaterial i t.ex. dagstidningar som inte tydligt signalerar att du skriver i egenskap av sakkunnig/representant för Novia.
 • En översatt version av sådant material som du redan publicerat t.ex. på svenska. Om sakinnehållet är exakt detsamma handlar det alltså inte om en ny publikation. Ifall du reviderar texten och vinklar den på ett annat sätt kan den räknas som en ny/annan publikation förutsatt att den genomgått någon form av yttre granskning.

Länkar för skrivarbetet

Anställda vid Yrkeshögskolan Novia erbjuds en mängd olika tjänster av biblioteket. Via resursen Finna kan du söka såväl i Tritonias biblioteksmaterial som i Novias digitala material. Finna är en sökportal som gör det möjligt att söka i olika slags nätresurser såsom databaser, bibliotekskataloger och elektroniska tidskrifter samtidigt. När du använder Finna via en dator som är kopplad till Novias nätverk har du användningsrätt till alla resurser. Om du befinner dig på distans,  kan du använda Finna genom att logga in med Novia-användarnamn och -lösenord.

Via LibGuides får du information om vilka databaser som passar dig och direktlänkar till de resurserna.

Andra nyttiga adresser:

Vad är en konstnärlig produktion?

Konstnärlig verksamhet utgör en del av högskolornas lagstadgade uppgifter. En konstnärlig produktion är framföranden som är resultat av den konstnärliga verksamheten eller motsvarande offentliga resultat (t.ex. evenemang).

Det finns inga etablerade sätt för hur produktion definieras inom konstbranschen. Om de tre villkoren nedan uppfylls kan högskolan rapportera in en produktion inom konstbranschen som ett resultat av sin verksamhet:

1. Produktion har uppkommit som ett resultat av upphovsmannens eller -männens avsiktliga verksamhet som baserar sig på en konstnärlig uppfattning och minst en av upphovsmännen ska ha anknytning till högskolan.

2. När resultaten registreras tillämpas offentlighet som ett av kriterierna för registreringen. I konstbranschen innebär offentlighet i allmänhet att beslutet om publicering har fattats främst på konstnärliga grunder av någon annan än upphovsmannen själv, t.ex. beställaren, kuratorn, producenten eller förläggaren. Resultatets offentlighet måste kunna verifieras i efterhand. För att uppfylla offentlighetskriteriet måste en publikation i konstbranschen således i regel:

A) ha tillställts av någon annan än upphovsmannen eller -männen som allmänt tillgänglig åtminstone för en begränsad tid eller

B) vara oavhängigt referentgranskad och allmänt tillgänglig åtminstone för en begränsad tid eller

C) vara beställd, mottagen och utnyttjad i konstnärligt syfte av en organisation utanför högskolan.

3. En produktion i konstbranschen rapporteras in endast en gång oberoende av om en eller flera aktörer vid högskolan har medverkat till uppkomsten av produktionen. Ifall verket består av flera konstnärliga delprestationer som kräver självständig konstnärlig verksamhet registreras delprestationerna separat som resultat av den konstnärliga verksamheten.

På varandra följande publiceringar (t.ex. många föreställningar/uppföranden) av samma produktion registreras inte som separata resultat. Ett verk kan endast rapporteras in på nytt som ett annat verk om det i väsentlig omfattning krävt ny och avsevärd konstnärlig bearbetning eller om nyutgivningen grundar sig på överskridande av en betydligt högre publikationströskel än tidigare.

Inrapporteringen görs enligt det första eller annars viktigaste offentliga framträdandet eller som en helhet som utgörs av på varandra följande publiceringar av samma publikation (t.ex. som produktioner, turné eller projekt).

Resultat som uppkommit till följd av konstnärlig undervisning och handledning rapporteras inte in förutom till den del det är fråga om lärarens personliga konstnärliga verksamhet som uppfyller de tre ovannämnda punkterna.

För att definiera vilken publikationstyp man ska välja i samband med inrapporteringen, ska man tillämpa de kriterier som fastställts av UKM. 

Novias serie

Novias serie hittar du på Novialia där den finns fritt tillgänglig och i yrkeshögskolornas publikationsdatabas Theseus. Publikationer kan ges ut av lärare och övrig personal inom ramen för utbildning eller olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt. Publiceringsspråket är svenska, finska eller engelska. 

Novias redaktionsråd handhar publikationsverksamheten i Novias serie, du hittar exempel på publikationstyper i Novialia. 

Arbetsfördelningen

Skribenterna står för innehållet och ansvarar för att texten är korrläst och språkgranskad då den lämnas in till institutionens redaktör. Noggrannare anvisningar för inlämning av manuskript hittar du på Novialia.

När din publikation är färdig behövs ditt medgivande till publicering genom en överlåtelse av upphovsrätt som ansvarig redaktör skickar per mejl.

När allting är klart publiceras ditt verk i Novias serie på novia.fi och på Novialia.

På Novialia hittar du riktlinjer för hur du kan bygga upp din text i de olika kategorierna.

Innan du lämnar ditt manuskript till redaktionsrådet

Svara på dessa frågor innan du lämnar in ditt manuskript till Novias redaktionsråd:

 • Är din text korrläst, språkgranskad och på allt sätt färdig? Följer texten en vettig struktur, finns det en logisk kapitelindelning och rubrikhierarki?
 • Har du satt in länkar till webbplatser, bloggar, videosnuttar eller annat intressant webbmaterial i din text? Vi publicerar i onlineformat, vilket ger fina möjligheter till det.
 • Finns alla bilder, figurer och tabeller på sina rätta ställen? Har du sparat dem i mer högupplöst format för layoutskedet? Säkerställ alltid att du har rätt att använda material, om du har lånat det från andra källor.
 • Innehåller texten ev. hänvisningar? Kolla att de anges i korrekt form och på rätt plats. Behöver du lägga till eventuella bilagor? Har du en innehålls- och källförteckning? Har du kollat att allt stämmer där?
 • Har dina eventuella medskribenter godkänt den version du tänker skicka in?
 • Om svaret blev nej på en eller flera frågor behöver du kanske tänka om eller bearbeta lite till. Du kan också be om hjälp av institutionens redaktör!

Om du svarar ja på alla frågor i checklistan kan du skicka in ditt manuskript till institutionens redaktör. 

När institutionens redaktör gett respons på ditt manuskript och du/ni reviderat innehållet enligt ev. kommentarer skickas publikationen till ansvarig redaktör som godkänner publikationen. I samband med det ger du också ditt medgivande till publicering genom en överlåtelse av upphovsrätt som ansvarig redaktör skickar per mejl. Novia rekommenderar att publikationer i Novias serie följer upphovsrättstypen CC By 4.0.

Innan ombrytning tilldelas publikationen ett ISSN- och ISBN-nummer, som gör att publikationen blir sökbar i bibliotekssystem. Publikationen ombryts av Novias informatör som också handhar Novias ISSN och ISBN. 

 • ISBN är en internationell kod som fungerar som ett slags ID för just din publikation. Tryckta och elektroniska publikationer ska ha olika ISBN och betecknas enligt publiceringssätt: ISBN (print) och ISBN (online).
 • ISSN är den kod som beteckar att ett alster ingår i en serie av publikationer, som Novias egen publikationsserie eller t.ex. i en tidskrift som utkommer regelbundet.

 

Frågor om att publicera i Novias egna serie?

Marianne Fred

Forskningsledare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Caroline Lång

Informatör

Wolffskavägen 31
65200 VASA