En internationell högskola

I ett allt mer mångkulturellt samhälle och internationellt arbetsliv behövs nya färdigheter. Genom att skaffa dig internationell erfarenhet under studietiden förbättrar du dina möjligheter att arbeta i en mångkulturell miljö såväl internationellt som i hemlandet.

Novia har engelskspråkiga utbildningar på Bachelor- och Masternivå. Vi deltar i ett flertal utbytesprogram och internationella projekt. Inom vissa utbildningar erbjuder vi också Double Degree -program. Vi har ca 750 internationella examensstuderande från mer än 50 olika länder och ca 150 inkommande utbytesstuderande årligen som alla bidrar till att skapa en internationell studiemiljö. Novias mål är att integrera den internationella verksamheten i undervisningen och i högskolan på ett naturligt sätt.

 

 

Studerande i park 2

Vi erbjuder följande möjligheter till internationalisering under studietiden

 • utbytesstudier
 • arbetspraktik utomlands
 • deltagande i internationella projekt och intensivkurser
 • deltagande i engelskspråkiga kurser eller projekttermin 
 • möjlighet att fungera som tutor åt utbytesstuderande
 • virtuella kurser tillsammans med utländska studerande

Novias internationella koordinatorer och utbildningarnas internationellt ansvariga lärare informerar om möjligheterna och handleder studerande i fråga om allt som berör internationell verksamhet.

Studier utomlands

Alla utbildningar vid Novia har utländska samarbetshögskolor dit du som studerande kan fara på utbyte. I stället för att ta alla kurser som ingår i utbildningen vid Novia kan du byta ut en del mot kurser vid en samarbetshögskola. Kurser som du tar utomlands ersätter kurser vid Novia så ett utbyte förlänger inte studietiden. Studerandeutbyte är möjligt under andra, tredje och fjärde studieåret. Minimitiden för ett utbyte är två månader och maximitiden ett läsår. Om du vill skaffa dig maximal internationell erfarenhet under studietiden kan du åka på flera utbyten eller på både utbyte och utlandspraktik.

Utbytena sker oftast inom ramen för internationella utbytesprogram. De flesta utbyten sker inom Nordplus-programmet till Norden/Baltikum eller inom Erasmus+ programmet inom Europa (EU-, kandidat- och EES-länder) men vi har också bilaterala avtal med högskolor i Kina, Korea, Ukraina, Mexiko och USA. Som Free Mover  kan du dessutom fara på utbyte till högskolor som Novia inte har något samarbetsavtal med. 

Top länder dit Novias studerande åkte på utbyte 2023
 • Spanien
 • Sverige
 • Kroatien
 • Norge
 • Tyskland

Det finns många orsaker att åka på utbyte: du får möjlighet att pröva på ett annat studiesätt, studera i annan miljö och med andra metoder, förbättra dina språkkunskaper, välja kurser som inte erbjuds vid Novia, uppleva en annan kultur, få nya erfarenheter, lära känna nya mänskor, pröva dina vingar och lära dig att klara dig själv.

Om du vill pröva på att bo utomlands en period är det säkert aldrig så lätt att fara som under studietiden. Kontakterna till samarbetshögskolorna finns färdigt, Novias internationella koordinatorer och utbildningarnas internationellt ansvariga lärare hjälper och handleder studerande under hela utbytesprocessen, lärare och personal vid mottagande högskola hjälper och stöder dig under utbytet, studiestöd och stipendium täcker en stor del av dina  rese- och levnadskostnader.

Praktik utomlands

I en yrkeshögskoleutbildning ingår mycket praktik som du kan göra utomlands lika väl som i hemlandet förutsatt att  de krav som ställs på praktiken uppfylls. Praktik utomlands skiljer sig från studerandeutbyte på så sätt att det inte finns färdiga platser som du kan söka. Undantaget är vård och det sociala området, där kraven på praktiken är så strikta, att det oftast är samarbetshögskolor som skaffar praktikplatserna för att säkerställa att de uppfyller målen. Inom övriga studieområden är din egen aktivitet en förutsättning för att hitta en praktikplats. Praktikansvariga lärare och Novias internationella koordinatorer hjälper och handleder dig vid praktiksökning.

Via praktik utomlands får du en inblick i hur den egna branschen fungerar i ett annat land och kontakter som du kan ta med dig ut i arbetslivet efter avslutade studier. Praktik är också ett ypperligt sätt att förbättra dina språkkunskaper och skaffa dig internationell erfarenhet. Minimitiden för utlandspraktik är två månader. Det är möjligt att åka på utlandspraktik flera gånger under din studietid eller att både praktisera utomlands och åka på studerandeutbyte.

Engelska 2022

Internationell på hemmaplan

Du kan faktiskt vara internationellt aktiv också utan att åka utomlands. Utländska studerande och lärare på utbyte vid Novia bidrar till en internationell atmosfär. Många utbildningsprogram ordnar gemensamma intensivkurser och olika projekt med samarbetshögskolor. I en del utbildningar ingår studieresor och deltagande i mässor och tävlingar utomlands. Vissa utbildningar ordnar hela projektterminer. Eftersom internationell erfarenhet är så viktig har Novia som mål att även studerande som inte åker utomlands på utbyte eller praktik ska ha möjlighet att vara internationellt aktiva på hemmaplan.

Vad innebär det att vara internationell tutor?

Ett bra sätt att vara internationellt aktiv på din egen studieort är att bli internationell tutor och ta hand om utbytesstuderande sk "utisar". Du blir internationell tutor genom att delta i den kurs som årligen ordnas av Studerandekåren Novium. En internationell tutor håller kontakt med sin "utis" redan före utbytet, möter personen vid ankomst, följer med till bostad, visar runt och hjälper till med olika praktiska saker de första dagarna. När vardagen börjat löpa blir tutorernas viktigaste uppgift att hålla kontakt med sin "utis", ta hen med på olika vardagliga aktiviteter och  berätta om vad som händer vid Novia och på studieorten.

Tutorerna ordnar också gemensamt program för utisarna, t.ex. international dinner, filmkvällar, pulka- och skridskoåkning, sitsar eller utfärder. Tack vare tutorverksamheten kan du som aktiv internationell tutor efter avslutade studier få tillgång till ett större internationellt nätverk.

Erasmus+

Programmet Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna för att främja internationalisering och kvalitet inom högre utbildning. Via programmet kan du som studerande studera ditt eget ämne utomlands, utveckla dina språkkunskaper, utöka övriga internationella färdigheter bl.a. genom att bekanta sig med ett annat lands kultur och skapa nätverk. Detta har du nytta av såväl i arbetslivet som i vårt allt mer internationella samhälle.

Internationellt högskolesamarbete genomförs även inom programmets lärar- och personalutbyten och olika projekt. Några tusen lärare och övriga personalmedlemmar från högskolor i Finland åker årligen utomlands via programmet. Via programmet kan lärare undervisa sitt eget ämne utomlands och såväl lärare som övrig personal kan utveckla sina språkkunskaper och utöka övriga internationella färdigheter bl.a. genom att bekanta sig med ett annat lands kultur och skapa nätverk. Projekten har som syfte att bland annat främja högskoleutbildningens arbetslivsrelevans och innovationer.

Novia har mer än 120 Erasmus-avtal med närmare 30 olika länder inom Europa.

Erasmus+ for higher education aims to modernise and improve higher education across Europe and the rest of the world. It gives students and staff opportunities to develop their skills and boost their employment prospective as well as exchange of good practices between universities and businesses.

 

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan högskolor och universitet i Norden och Baltikum. Samarbetet sker inom nätverk som består av minst tre högskolor från tre länder. Inom vissa nätverk representerar alla deltagande högskolor samma ämnesområde medan andra nätverk är tvärfackliga och kombinerar olika ämnesområden men med ett gemensamt tema. Studerande- och lärarutbyten och praktik är de vanligaste verksamhetsformerna inom Nordplus men gemensamma intensivkurser och projekt är också populära. Novia deltar i mer än 20 olika nordiska/baltiska nätverk.

Nordplus is the Nordic Council of Ministers' most important programme in the area of lifelong learning. It aims are to strengthen Nordic educational cooperation, lifelong learning and to promote Nordic languages and culture. 

Kontakt

Marit Holmlund-Sund

Internationell chef

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Isabelle Bonnet

Internationell koordinator

Henriksgatan 7
20500 ÅBO

Mai Stenblad

Internationell koordinator

Wolffskavägen 33
65200 VASA