Har du ingen studieplats till hösten 2024?
Separat ansökan pågår 12-22.7.2024 kl. 15.00

Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för allas trivsel i både fritid, boende och jobb. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) och VVS-ingenjör (LVI-insinööri) är utmärkta yrken för den som vill vara med och skapa framtidens fritids- boende- och arbetsmiljöer.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga, klimatsmarta och framgångsrika byggnadsingenjörer både inom konstruktion och VVS. Studerande väljer själv under sitt andra studieår om de vill ha inriktningen konstruktionsplanering eller VVS-planering.

Utbildningen är planerad så att den fungerar bra både om du har studentbetyg från gymnasium eller om du har yrkesexamen från yrkesinstitut (t.ex. Axxell eller Prakticum). I ingenjörsstudierna lär du dig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Du lär dig byggnadsteknik, VVS-teknik, programvara, ekonomi, ledarskap samt hållbart och klimatsmart byggande. Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Med denna utbildning lär du dig att genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden! Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon människor i Finland.

 

Du kan också studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik i Vasa

Utbildningens innehåll

I utbildningen lär du dig:

 • byggande för människor, natur och samhälle samt hållbar utveckling
 • hur ett byggprojekt framskrider från idé till färdigt hus
 • planera byggande och projektera enklare byggnader både ensam och i grupp
 • samarbeta smidigt, effektivt och målmedvetet med många olika människor
 • använda appar och program för byggande
 • använda BIM (Building Information Modeling) som redskap för digitala modeller i byggande
 • planera och bygga projekt med trä-, betong-, stål- och tegelkonstruktioner
 • både traditionell och modern byggnadsteknik och VVS- och husteknik
 • byggteknik och metoder samt projektstyrning och ekonomi för både nybyggen, renovering och reparationer
 • energieffektivitet för byggnader
 • ekologiskt byggande och byggnadsvård
 • miljöaspekter och miljökonsekvenser för byggande och de vanligaste byggnadsmaterialen
 • livscykelanalys av nyinvestering och renovering
Studiernas uppbyggnad
 • Grundstudier
 • Yrkesstudier 
 • Yrkesstudier inom inriktningen (antingen konstruktionsplanering eller VVS-planering) 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 
bygg3

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Raseborg
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

byggnadsochsamhallsteknik

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teori du lärt dig på praktiska frågor och uppdrag. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual
 • eller handbok).

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ingenjörsexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för behörighet för olika slag av främst projekteringsuppgifter, men också arbetsledaruppgifter. 

Om du i utbildningen väljer inriktningen konstruktionsplanering, ger det dig kompetens speciellt för planering av konstruktioner, dvs. projektering av bärande konstruktioner i betong, trä och stål samt grundbyggnad och byggnadsfysik.

Om du i utbildningen väljer inriktningen VVS-planering, ger det dig kompetens speciellt för projektering av byggnaders ventilation och fastigheters vatten och avloppsanordning.

Behörigheterna ovan avgörs och beviljas av kommunernas byggnadsinspektion i samband med beviljande av bygglov, projekt för projekt.

Vår byggnadsingenjörsutbildning med inriktningen konstruktionsplanering motsvarar Insinööri AMK – studier i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning rakennetekniikka, rakennesuunnittelu eller talonrakennustekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som t.ex. Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu. Vår byggnadsingenjörsutbildning med inriktningen VVS-planering motsvarar Insinööri AMK – studier i talotekniikka eller i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning talotekniikka, LVI-tekniikka, LVIS-tekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master's Degree).

 

Karriärmöjligheter

Byggingenjören behövs i många olika uppgifter i samhället. Byggingenjören arbetar inom husbyggande med projektering och planering av hus och konstruktioner eller VVS. Vanliga arbetsuppgifter är även projekthantering, projektledning, produktutveckling och försäljning. En del jobbar också inom väg- och trafiksystem, vatten- och energiförsörjning, vindkraft och solenergi.

Byggingenjörer jobbar i företag av olika storlek, både i Finland och utomlands, eller som företagare. Många ingenjörer är också anställda av städer och kommuner. De har byggherreuppgifter, arbetar som teknisk chef, specialist, planerare eller som byggnadsinspektör.

Jämfört med Rakennusinsinööri-studier på finska ger studier vid Novia ett försprång på speciellt arbetsmarknaden i Norden. Efter studierna vid Novia behärskar du nämligen branschterminologi på både svenska, finska och engelska. Det är en språkkombination som är eftertraktad i många företag i byggbranschen.

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • göra examensarbete för internationella företag antingen utomlands eller i Finland.

Utbildningens internationella verksamhet bygger på personalens engagemang och kontakter.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningens samarbete med näringsliv sker framförallt via:

 • projektkurser
 • praktik
 • examensarbete

Med i samarbetet är de allra största, samt ett hundratal mindre byggföretag från framförallt södra Finland och Norden i övrigt. Utbildningens samarbete med övriga högskolor sker främst via aktiva kontakter i byggbranschspecifika samarbetsnätverk och seminarier i Finland, Norden och Östersjöländerna.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master's Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som utbildningen Structural Engineering eller Industrial Management and Engineering vid Yrkeshögskolan Novia,
 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en någon annan yrkeshögskola,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto),
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg, eller
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master's Degree) i något annat land.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Vad är skillnaden mellan byggmästare (YH) och byggnadsingenjör (YH)?

En byggmästare fokuserar speciellt på projektledning, att behärska byggtekniken och ledande av människor samt förverkligandet av byggprojekten. Allt detta görs i samarbete med planerare. Ofta är byggmästaren rätt så mycket på själva byggplatserna för att leda arbetet där och i mindre projekt också i direkt kontakt med speciellt privata kunder. Byggmästaren är alltså ofta den som leder det konkreta byggandet. Rätt så många byggmästare startar också egna mindre byggföretag och fungerar som egenföretagare inom byggbranschen.

Tack vare att byggmästararbetet till större del är närmare byggplatsen, med dagtraktamente och resultatbonussystem kopplade till enskilda projekt, kommer byggmästarna ofta upp till högre årsinkomst än ingenjörer, trots att ingenjören i grunden kan ha aningen högre månadslön.

En byggnadsingenjör fokuserar mest på planering och dimensionering av hus och konstruktioner eller husteknik och VVS, tillsammans med andra planerare så som arkitekt, elplanerare, akustikplanerare osv. För dessa uppgifter krävs det i studierna mera fördjupande kurser i krävande matematik och krävande dimensionerings- och beräkningskurser av olika slag. Ingenjören jobbar oftare i större ingenjörsbyråer med huvudsakligen andra företag som kunder.

Ingenjörer har i regel aningen högre månadslön än byggmästare, och har ofta aningen lägre total årsinkomst på grund av färre dagtraktamenten och ofta inte resultatbonussystem.

Karriärmöjligheter

Byggingenjören behövs i många olika uppgifter i samhället. Byggingenjören arbetar inom husbyggande med projektering och planering av hus och konstruktioner eller VVS. Vanliga arbetsuppgifter är även projekthantering, projektledning, produktutveckling och försäljning. En del jobbar också inom väg- och trafiksystem, vatten- och energiförsörjning, vindkraft och solenergi.

 

Utbildningsledare
Mats Lindholm_contact

Mats Lindholm

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Ansök till ingenjör!

Ansök till ingenjör, byggnads- och samhällsteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.