Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för allas trivsel i både fritid, boende och jobb. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och skapa framtidens fritids- boende- och arbetsmiljöer. 

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga, klimatsmarta och framgångsrika byggnadsingenjörer både inom konstruktionsplanering och byggnadsproduktion. Utbildningen är planerad så att den fungerar bra både om du har studentbetyg från gymnasium eller om du har yrkesexamen från yrkesinstitut. I ingenjörsstudierna lär du dig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Du lär dig byggnadsteknik, programvara, ekonomi, ledarskap samt hållbart och klimatsmart byggande. Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Med denna utbildning lär du dig att genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden! Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon människor i Finland.

 

Du kan också studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik i Raseborg

Utbildningens innhåll

Studierna indelas i grund- och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. Planering, konstruktion, produktion, infrabyggande, sanering, förvaltning och underhåll av fastigheter och samhällstekniska anläggningar bildar kärnan i byggnads- och samhällsteknikutbildningen.

Yrkespraktiken och samarbetet med arbetslivet är fundamentala delar av utbildningen. Detta samarbete fördjupas under det sista läsårets hösttermin i form av företagsförlagd utbildning då den avgående klassens studerande är ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet.

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Studiernas uppbyggnad
 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Yrkesstudier inom vald inriktning
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 
byggnads och samhallsteknik2

Val av huvudämne eller specialisering

Under det andra läsåret väljer studerande inriktning. De inriktningar som erbjuds inom utbildningen är:

 • konstruktionsplanering
 • byggnadsproduktion

För att garantera en tillräckligt bred bas är många kurser gemensamma för studerande, oberoende av val av inriktning. Inom konstruktionsplanering fördjupar man sig i planering och inom byggnadsproduktion i arbetsledning. Inom byggnadsproduktion ligger fokus på både hus- och infrabyggnad.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Yrkesstudier inom vald inriktning
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 13-27.3.2024

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

narbildsstuderande

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual
 • eller handbok)
 • en portfolio

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ingenjörsexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för att på ansökan kunna beviljas behörighet för olika slag av projekteringsuppgifter framförallt av bärande konstruktioner i betong, trä och stål samt grundbyggnad och byggnadsfysik, samt arbetsledaruppgifter. Behörigheten beviljas av kommunernas byggnadsinspektion.

Utbildningen motsvarar Insinööri AMK – studier i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning rakennetekniikka, rakennesuunnittelu eller talonrakennustekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som t.ex. Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). 

 

Karriärmöjligheter

Gemensamt för alla utexaminerade byggnadsingenjörer är att det kommande yrket alltid innehåller någon typ av koordineringsuppgift. Vanliga yrken ett till fem år efter examen är:

 • planeringsingenjör
 • projektingenjör
 • ansvarig byggmästare
 • projektchef
 • VD, entreprenör eller konsult

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • utföra intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom EPS-nätverket ges chansen att arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 16 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. (http://www.europeanprojectsemester.eu).

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland. Möjlighet till praktikplatser i Hongkong finns även.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen byggnads- och samhällsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till företagsförlagd utbildning samt kortare eller längre projekt i samverkan med företag. Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt.

Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som utbildningen Industrial Management and Engineering Yrkeshögskolan Novia,
 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto),
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg,
 • Åbo Akademis diplomingenjörsutbildning i energiteknik, delvis vid Campus Vasa eller
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master´s Degree) i något annat land.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Utbildningsledare
Leif Ostman_contact

Leif Östman

Överlärare

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Sök till byggingenjör!

Ansök till ingenjör, byggnads- och samhällsteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.