Byggnadsingenjören är en central person i byggprocessen. I utbildningen lär du dig förstå olika skeden och uppgifter byggnadsingenjörens vardag, allt från inledande projektplanering genom projektering och analyser, fram till mottagning av utfört arbete/projekt.

Utbildningen i byggnads- och samhällsteknik bygger på en bred bas och ger grundkunskap i ett flertal olika delområden. Arbetsuppgifterna kan variera från fördjupade beräkningar till att handla om samverkan i team kring problemlösning och skapandet av en attraktiv byggdnadsmiljö.

Arbetsuppgifterna finns primärt på ingenjörsbyråer, men du kan även jobba inom renovering, projektledning, infrabyggande eller inom fastighetsförvaltning, byggnadsövervakning/-inspektion el. dyl. Målet är att du ska få insikt i både väletablerad och ny teknik samt lösningar för hållbart och praktiskt utförande. Du lär dig byggnadsteknik och -fysik, datatillämpningar, mätteknik, ekonomi och avtal samt att arbeta i team alternativt leda projekt med fokus på ett hållbart byggande.

 

Du kan också studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik i Raseborg.

 

Utbildningens innhåll

Studierna indelas i grund- och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp din fackliga kompetens och skapar din yrkesidentitet. Grunden i yrkesstudierna utgörs av projektering, konstruktion, byggfysik och byggnadsekonomi. Fokus ligger på konstruktionsplanering i olika material vilket även bildar kärnan i utbildningen.

Yrkespraktiken och samarbetet med arbetslivet är fundamentala delar av utbildningen. Detta samarbete kan dessutom fördjupas under det sista läsårets hösttermin i form av företagsförlagd utbildning, där du under två månader etablerar god kontakt med arbetslivet och får praktisk tillämpning av utbildningens innehåll

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs vanligtvis som ett samarbetsprojekt med arbetslivet, vilket bidrar till din karriärsutveckling.

Studiernas uppbyggnad
 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 
byggnads och samhallsteknik2

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 11-25.3.2025

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

narbildsstuderande

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ingenjörsexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för att på ansökan kunna beviljas behörighet för olika slag av projekteringsuppgifter framförallt av bärande konstruktioner i betong, trä och stål samt grundbyggnad och byggnadsfysik, samt arbetsledaruppgifter. Behörigheten beviljas av kommunernas byggnadsinspektion.

Utbildningen motsvarar Insinööri AMK – studier i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning rakennetekniikka, rakennesuunnittelu eller talonrakennustekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som t.ex. Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). 

 

Karriärmöjligheter

Gemensamt för alla utexaminerade byggnadsingenjörer är att det kommande yrket alltid innehåller någon typ av koordineringsuppgift. Vanliga yrken ett till fem år efter examen är:

 • planeringsingenjör
 • projektingenjör
 • ansvarig byggmästare
 • projektchef
 • VD, entreprenör eller konsult

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • utföra intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa, USA, Mexiko och i Asien. Novia är även aktiv i flera olika nätverk t.ex. inom EPS-nätverket kan du som studerande arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Mera information om projekten finns att läsa här

 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen byggnads- och samhällsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till företagsförlagd utbildning samt kortare eller längre projekt i samverkan med företag. Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt.

Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som utbildningen Structural Engineering eller Industrial Management and Engineering. Bägge vid Yrkeshögskolan Novia,
 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en annan yrkeshögskola,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto),
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg,
 • Åbo Akademis diplomingenjörsutbildning i energiteknik eller
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master´s Degree) i något annat land.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Vad är skillnaden mellan byggmästare (YH) och byggnadsingenjör (YH)?

En byggmästare fokuserar speciellt på projektledning, att behärska byggtekniken och ledande av människor samt förverkligandet av byggprojekten. Allt detta görs i samarbete med planerare. Ofta är byggmästaren rätt så mycket på själva byggplatserna för att leda arbetet där och i mindre projekt också i direkt kontakt med speciellt privata kunder. Byggmästaren är alltså ofta den som leder det konkreta byggandet. Rätt så många byggmästare startar också egna mindre byggföretag och fungerar som egenföretagare inom byggbranschen.

Tack vare att byggmästararbetet till större del är närmare byggplatsen, med dagtraktamente och resultatbonussystem kopplade till enskilda projekt, kommer byggmästarna ofta upp till högre årsinkomst än ingenjörer, trots att ingenjören i grunden kan ha aningen högre månadslön.

En byggnadsingenjör fokuserar mest på planering och dimensionering av hus och konstruktioner eller husteknik och VVS, tillsammans med andra planerare så som arkitekt, elplanerare, akustikplanerare osv. För dessa uppgifter krävs det i studierna mera fördjupande kurser i krävande matematik och krävande dimensionerings- och beräkningskurser av olika slag. Ingenjören jobbar oftare i större ingenjörsbyråer med huvudsakligen andra företag som kunder.

Ingenjörer har i regel aningen högre månadslön än byggmästare, och har ofta aningen lägre total årsinkomst på grund av färre dagtraktamenten och ofta inte resultatbonussystem.

Utbildningsledare
Leif Ostman_contact

Leif Östman

Överlärare

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Sök till byggingenjör!

Ansök till ingenjör, byggnads- och samhällsteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.