Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Raseborg
Ansökningstid:

Du kan också studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik i Vasa.

Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för boende, jobb och fritidsaktiviteter. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och skapa och utforma byggnader, de fysiska ramarna för människors framtid och samhället.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga och framgångsrika byggnadsingenjörer. Utbildningen är upplagd så att den fungerar väl både om studerande har yrkesexamen från yrkesinstitut (t.ex. Axxell, Inveon eller Prakticum) eller studentbetyg från gymnasium som bakgrund. I byggingenjörsstudierna lär man sig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Studerande behärskar byggnadsteknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Studerande utvecklar sina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Studerande lär sig genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden!
Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland.

Utbildningens innehåll

I byggnadsingenjörsutbildningen lär studerande sig:

 • hur ett byggprojekt framskrider från idé till färdigt hus
 • planera byggande och projektera enklare byggnader både ensam och i grupp
 • samarbeta smidigt, effektivt och målmedvetet med många olika människor
 • använda appar och program för byggande
 • använda BIM (Building Information Modeling) som redskap för digitala modeller i byggande
 • planera och bygga projekt med trä-, betong-, stål- och tegelkonstruktioner
 • både traditionell och modern byggnadsteknik
 • byggteknik och metoder samt projektstyrning och ekonomi för både nybyggen, renovering och reparationer
 • energieffektivitet för byggnader
 • ekologiskt byggande och byggnadsvård
 • miljöaspekter och miljökonsekvenser för byggande och de vanligaste byggnadsmaterialen
 • livscykelanalys av nyinvestering och renovering

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 45 sp
 • Yrkesstudier 81 sp
 • Yrkesstudier inom profilering 59 sp
 • Valfria studier 10 sp
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

Karriärmöjligheter

Byggingenjören behövs i många olika uppgifter i samhället. Byggingenjören arbetar inom husbyggande med projektering och planering av hus och konstruktioner. Vanliga arbetsuppgifter är även projekthantering, projektledning, produktutveckling och försäljning. Många jobbar också inom väg- och trafiksystem, vatten- och energiförsörjning, vindkraft och solenergi.

Många byggingenjörer är anställda av städer och kommuner. De har byggherreuppgifter, arbetar som teknisk chef, specialist, planerare eller som byggnadsinspektör. Byggingenjörer arbetar även inom företag av olika storlek, både nationellt och internationellt. Man kan också ha ett eget företag.

Jämfört med Rakennusinsinööri-studier på finska ger studier vid Novia ett försprång på speciellt de nordiska arbetsmarknaderna. Efter studierna vid Novia behärskar man branschterminologi på både svenska, finska och engelska. Det är en språkkombination som är eftertraktad i många företag i byggbranschen.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ingenjörsexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för behörighet för olika slag av främst projekteringsuppgifter, men också arbetsledaruppgifter. Utbildningen ger kompetens speciellt i projektering av bärande konstruktioner i betong, trä och stål samt grundbyggnad och byggnadsfysik, vilket även kallas konstruktionsplanering. Behörigheten beviljas av kommunernas byggnadsinspektion.

Utbildningen motsvarar Insinööri AMK – studier i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning rakennetekniikka, rakennesuunnittelu eller talonrakennustekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som t.ex. Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 •  studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • göra examensarbete för internationella företag antingen utomlands eller i Finland.

Utbildningens internationella verksamhet bygger på personalens engagemang och kontakter.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningens samarbete med näringsliv sker framförallt via:

 • projektkurser
 • praktik
 • examensarbete

där lärare och hundratal byggföretag från framförallt södra Finland och Norden i övrigt är involverade. Utbildningens samarbete med övriga högskolor sker främst via aktiva kontakter i byggbranschspecifika samarbetsnätverk och seminarier i Finland, Norden och Östersjöländerna.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok).

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto),
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg, eller
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master´s Degree) i något annat land.