Sjökapten (YH), flerformsstudier

info
Examen: Sjökapten (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4,5 år 270 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: Ingen antagning 2022

Ingen antagning 2022!

Flerformsstudierna riktar sig till personer som redan har vaktstyrmansutbildning.

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen.

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

Du kan också studera till sjökapten (YH) genom dagstudier, läs mer om den utbildningen här,

Utbildningens innehåll

Studiernas centrala ämnen:

 • Navigation    
 • Sjömanskap    
 • Fartygsteknik     
 • Sjötransportteknik     
 • Sjöradiolära

Innehållet i studierna täcker däcksbefälets arbetsuppgifter. En stor del av studierna görs som handledd ombordpraktik och genom övningar i skolans simulatorer.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen för sjökapten (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år.

Studierna består av:

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 

Studierna består av teoretiska studier samt praktiska övningar i bl.a. fartygssimulatorer. Förutom den vanliga handledda praktiken ingår även segelfartygspraktik och lärarhandledd praktik ombord. Praktiken omfattar sammanlagt 360 dagar. Den handledda praktiken utförs på lastfartyg i internationell trafik. Praktiken analyseras genom en fastslagen praktikbok.

Studierna är indelade i tre nivåer:

 • Support Level  - Vaktman

Efter avlagd support level inklusive handledd praktik (efter ca ett år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktman och sedan avlägga resterande praktik i form av avlönat arbete som manskap.

 • Operational level - Vaktstyrman

Efter avlagd operational level inklusive handledd praktik (ytterligare ca två år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktstyrman.

 • Management level  - Sjökapten

För behörighetsbrev för sjökapten (YH) krävs förutom avlagd YH-examen, även arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i internationell trafik. Breven beviljas av Trafiksäkerhetsverket.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t ex utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t ex utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t ex en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som i internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyget, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen, försäkringsbranschen, varvsindustrin, logistik, befraktning osv.

Kompetens


Målsättningen är att den studerande avlägger de teoretiska studier och den handledda praktiken som leder till vaktmansbehörigheten under det första studieåret. Vaktstyrmansbehörigheten erhålls efter ca. tre års studier och sjökaptensexamen efter 4,5 års studier. Med examen och tillräcklig arbetspraktik kan man från sjöfartsmyndigheten (TRAFICOM) ansöka om överstyrmans behörighetsbrev och kaptens behörighetsbrev.

Internationell verksamhet

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

 Utbildningen vill förstärka sin internationella profil genom verksamhet inom EU och speciellt Norden samt Östersjöregionen. Novia är aktivt med i olika program och bygger upp ett nätverk av strategiskt viktiga partnerhögskolor och andra aktörer inom Europa.

Erasmus-partnerhögskolor

 • Belgien, Antwerp Maritime Academy, Nautical Science
 • Kroatien, University of Split, Nautical Science
 • Lettland, Liepaja Maritime College, Logistics specialist
 • Litauen, Lithuanian Maritime Academy, Transport services
 • Nederländerna, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Nautical Science
 • Spanien, University of Cadiz, Nautical Science/Navigation
 • Turkiet, Dokuz Eylül Universitetsi, Nautical, Maritime Management
 • Tyskland, Hochschule Emden/Leer, Transport services
 • Tyskland, Jade Hochschule, Nautical Science
 • Tyskland, Bremen City UAS, Maritime studies

Nordplus-nätverk

 • Högskolan på Åland
 • Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Högskolen i Vestfold, Norge

Övriga partners

 • Filippinerna: GigaMare Training Center, där Novia är delägare.

Samarbete med andra aktörer

Simuleringsresurser vid Aboa Mare (Novia) består av tio olika simulatorbryggor, maskinrumssimulatorer, VTS (Vessel Traffic System) simulator, DP (Dynamic Positioning) -simulator och radiosimulator. Aboa Mare kan erbjuda utbildning på CONSILIUM, FURUNO, Wärtsilä NACOS Platinum, Sperry och Wärtsilä Voyage bryggor i sin simulator. Med sitt egenutvecklade simulatorgränssnitt kan de skapa tekniska fel på de verkliga navigationsinstrumenten på bryggorna. Personalen består av 40 simulatorinstruktörer med ett brett spektrum av erfarenheter inom sjöfarten.

Stora rederier (t.ex. Viking Line, Tallink Silja och Neste Oil) utbildar sitt befäl i Aboa Mares simulatorer. Aboa Mare har också ett omfattande samarbete med företag inom forskning och andra projekt, till exempel ABB, Wärtsilä, Elomatic och Eniram.

Aboa Mare har en lång tradition av lotsningsutbildning och examination och simulatorträning i kritiska situationer. I dag läggs en stor vikt på isnavigering och energieffektiv fartygsdrift.

Aboa Mare är godkända av Trafiksäkerhetsverket att leverera STCW maritim utbildning och arrangera tentamen för lotsdispens för finska farvatten. Aboa Mare är också godkänd av IALA att ordna VTS-förarutbildning enligt IALA standard och med Nautiska Institutet att ordna DP utbildning. Kvaliteten på utbildningen garanteras av DNV ISO 9001.

Forskningsfokus

Simulering och automation

Inom sjöfart kan några större trender urskiljas. Fartygstrafiken ökar och fartygen blir snabbare samtidigt som energiförbrukningen måste minimeras. Den globala klimatförändringen leder bland annat till att nya sjövägar öppnas i polarområdena. Den kognitiva belastningen ökar och kraven inom bland annat bryggarbetet skärps. Besättningarna blir ofta mångkulturella och mindre. För att de skall kunna arbeta tryggt och uppfylla de nya förväntningarna måste man utveckla nya arbetsrutiner, ny teknik och bättre hjälpmedel. Särskilt viktigt blir kunnandet inom isnavigering, säker navigation och flexibilitet i arbetet. Alla dessa områden kan byggas upp och testas med hjälp av fartygssimulatorer.

Möjligheter till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.