Ingen antagning 2024

Flerformsstudierna riktar sig till personer som redan har vaktstyrmansutbildning.

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen.

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

Du kan också studera till sjökapten (YH) genom dagstudier, läs mer om den utbildningen här,

Utbildningens innehåll

Studiernas centrala ämnen:

 • Navigation    
 • Sjömanskap    
 • Fartygsteknik     
 • Sjötransportteknik     
 • Sjöradiolära

Innehållet i studierna täcker däcksbefälets arbetsuppgifter. En stor del av studierna görs som handledd ombordpraktik och genom övningar i skolans simulatorer.

sjofart8

Samarbete är en viktig del på Novia och något som varje kurs lägger stor vikt på.

Studiernsa uppbyggnad

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen för sjökapten (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år.

Studierna består av:

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 

Studierna består av teoretiska studier samt praktiska övningar i bl.a. fartygssimulatorer. Förutom den vanliga handledda praktiken ingår även segelfartygspraktik och lärarhandledd praktik ombord. Praktiken omfattar sammanlagt 360 dagar. Den handledda praktiken utförs på lastfartyg i internationell trafik. Praktiken analyseras genom en fastslagen praktikbok.

Studierna är indelade i tre nivåer:

Support Level  - Vaktman
Efter avlagd support level inklusive handledd praktik (efter ca ett år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktman och sedan avlägga resterande praktik i form av avlönat arbete som manskap.

Operational level - Vaktstyrman
Efter avlagd operational level inklusive handledd praktik (ytterligare ca två år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktstyrman.

Management level  - Sjökapten
För behörighetsbrev för sjökapten (YH) krävs förutom avlagd YH-examen, även arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i internationell trafik. Breven beviljas av Trafiksäkerhetsverket.

Sjökapten (YH), flerform

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4,5 år 270 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Åbo
 • Ansökningstid: Ingen antagning 2024

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Sjökapten på sociala medier

Aboa Mares Facebook

Aboa Mares Instagram

Novia på Instagram

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

sjofart3

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t ex utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t ex utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t ex en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Kompetens

Målsättningen är att den studerande avlägger de teoretiska studier och den handledda praktiken som leder till vaktmansbehörigheten under det första studieåret. Vaktstyrmansbehörigheten erhålls efter ca. tre års studier och sjökaptensexamen efter 4,5 års studier. Med examen och tillräcklig arbetspraktik kan man från sjöfartsmyndigheten (TRAFICOM) ansöka om överstyrmans behörighetsbrev och kaptens behörighetsbrev.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som i internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyget, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen, försäkringsbranschen, varvsindustrin, logistik, befraktning osv.

Internationell verksamhet

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen vill förstärka sin internationella profil genom verksamhet inom EU och speciellt Norden samt Östersjöregionen. Novia är aktivt med i olika program och bygger upp ett nätverk av strategiskt viktiga partnerhögskolor och andra aktörer inom Europa.

Erasmus-partnerhögskolor

 • Belgien, Antwerp Maritime Academy, Nautical Science
 • Kroatien, University of Split, Nautical Science
 • Lettland, Liepaja Maritime College, Logistics specialist
 • Litauen, Lithuanian Maritime Academy, Transport services
 • Nederländerna, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Nautical Science
 • Spanien, University of Cadiz, Nautical Science/Navigation
 • Turkiet, Dokuz Eylül Universitetsi, Nautical, Maritime Management
 • Tyskland, Hochschule Emden/Leer, Transport services
 • Tyskland, Jade Hochschule, Nautical Science
 • Tyskland, Bremen City UAS, Maritime studies

Nordplus-nätverk

 • Högskolan på Åland
 • Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Högskolen i Vestfold, Norge

Övriga partners

 • Filippinerna: GigaMare Training Center, där Novia är delägare.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Simuleringsresurser vid Aboa Mare (Novia) består av tio olika simulatorbryggor, maskinrumssimulatorer, VTS (Vessel Traffic System) simulator, DP (Dynamic Positioning) -simulator och radiosimulator. Aboa Mare kan erbjuda utbildning på CONSILIUM, FURUNO, Wärtsilä NACOS Platinum, Sperry och Wärtsilä Voyage bryggor i sin simulator. Med sitt egenutvecklade simulatorgränssnitt kan de skapa tekniska fel på de verkliga navigationsinstrumenten på bryggorna. Personalen består av 40 simulatorinstruktörer med ett brett spektrum av erfarenheter inom sjöfarten.

Stora rederier (t.ex. Viking Line, Tallink Silja och Neste Oil) utbildar sitt befäl i Aboa Mares simulatorer. Aboa Mare har också ett omfattande samarbete med företag inom forskning och andra projekt, till exempel ABB, Wärtsilä, Elomatic och Eniram.

Aboa Mare har en lång tradition av lotsningsutbildning och examination och simulatorträning i kritiska situationer. I dag läggs en stor vikt på isnavigering och energieffektiv fartygsdrift.

Aboa Mare är godkända av Trafiksäkerhetsverket att leverera STCW maritim utbildning och arrangera tentamen för lotsdispens för finska farvatten. Aboa Mare är också godkänd av IALA att ordna VTS-förarutbildning enligt IALA standard och med Nautiska Institutet att ordna DP utbildning. Kvaliteten på utbildningen garanteras av DNV ISO 9001.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Forskningsfokus

Simulering och automation
Inom sjöfart kan några större trender urskiljas. Fartygstrafiken ökar och fartygen blir snabbare samtidigt som energiförbrukningen måste minimeras. Den globala klimatförändringen leder bland annat till att nya sjövägar öppnas i polarområdena. Den kognitiva belastningen ökar och kraven inom bland annat bryggarbetet skärps. Besättningarna blir ofta mångkulturella och mindre. För att de skall kunna arbeta tryggt och uppfylla de nya förväntningarna måste man utveckla nya arbetsrutiner, ny teknik och bättre hjälpmedel. Särskilt viktigt blir kunnandet inom isnavigering, säker navigation och flexibilitet i arbetet. Alla dessa områden kan byggas upp och testas med hjälp av fartygssimulatorer.

Studerandeberättelse

Karriärmöjligheter

Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyget, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen, försäkringsbranschen, varvsindustrin, logistik, befraktning osv.

Utbildningsledare
petteri niittymaki

Petteri Niittymäki

Lektor

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.