Utbildningen inleds hösten 2024!

Bra byggnader är avgörande för en lyckad framtid med bostad, vänner, jobb och hobbyer. Byggmästare (rakennusmestari eller rakennusmestari AMK) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och bygga och renovera alla de hus som behövs nu och i framtiden.

En byggmästare arbetar vanligen som arbetsledare på byggen, men kan även jobba med andra uppgifter, t.ex. som tjänsteman inom kommun, inom fastighetsförvaltning eller som skadeutredare. Kompetenserna ligger inom byggnadsproduktion, ledarskap, avtalsformer, byggfysik, samt inom ekonomiskt och hållbart byggande.  

Branschen står inför nya utmaningar i fråga om effektivitet, hållbarhet och digitalisering. Målet är att du som byggmästare kan tillföra ny kunskap till arbetsplatser och i framtiden leda produktion och processer på ett framgångsrikt sätt. Byggmästare fungerar ofta som ansvariga arbetsledare med ansvar för byggföretagets produktion och med ansvar för säkerhet och rutiner på byggarbetsplatsen. 

Arbetsuppgifterna finns primärt på byggföretag, men du kan även jobba inom projektledning, infrabyggande eller inom fastighetsförvaltning, byggnadsövervakning/-inspektion el. dyl. Målet är att du ska få insikt i både väletablerad och ny teknik samt lösningar för hållbart och praktiskt utförande.  

Utbildningens innehåll

I byggmästarutbildningen lär du dig: 

 • byggande för människor, natur och samhälle  samt hållbar utveckling
 • hur ett byggprojekt framskrider från idé till färdigt hus
 • planera byggande och projektera enklare byggnader både ensam och i grupp
 • samarbeta smidigt, effektivt och målmedvetet med många olika människor
 • använda appar och program för byggande
 • använda BIM (Building Information Modeling) som redskap för digitala modeller i byggande
 • planera och bygga projekt med trä-, betong-, stål- och tegelkonstruktioner
 • både traditionell och modern byggnadsteknik
 • byggteknik och metoder samt projektstyrning och ekonomi för både nybyggen, renovering och reparationer
 • energieffektivitet för byggnader
 • ekologiskt byggande och byggnadsvård
 • miljöaspekter och miljökonsekvenser för byggande och de vanligaste byggnadsmaterialen
 • livscykelanalys av nyinvestering och renovering
Bygglabb_vasa

Studiernas uppbyggnad

Dina studier är uppbyggda i:

 • grundstudier, i vilket det ingår allmänna ämnen och byggkurser
 • yrkesstudier, där du fördjupar dig i byggande och byggmästaruppgifter
 • valfria studier, som du själv väljer för att komplettera ditt kunnande
 • praktik, under tre somrar ute i byggföretag där du skapar ännu mera nya kontaktnät
 • examensarbete, där du fördjupar dig i ett helt eget projekt eller ämne inom byggande

Byggmästare (YH)

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 10 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teori du lärt dig på  modeller på praktiska frågor och uppdrag. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

Novia på instagram.

Företagsekonomi anteckningsblock dator

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Byggmästarexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för att på ansökan kunna beviljas behörighet för olika slag av arbetsledaruppgifter samt enklare projekterings- och planeringsuppgifter inom byggande. Behörigheten beviljas av kommunernas byggnadsinspektion.

Byggmästarutbildningen motsvarar Rakennusmestari AMK – studier i (rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree).

Karriärmöjligheter

Byggmästare behövs inom många uppgifter i samhället. De flesta byggmästare jobbar i företag av olika storlek, både i Finland och utomlands, eller som företagare. Många byggmästare är också anställda av städer och kommuner t.ex. som byggherre (rakennuttaja), fastighetschef, specialist, arbetsledare, byggnadsövervakare (rakennusvalvoja) eller som byggnadsinspektör (rakennustarkastaja). 

Vanliga arbetsuppgifter är

 • yngre arbetsledare (nuorempi työnjohtaja) eller ansvarig arbetsledare (vastaava työnjohtaja)
 • ansvarig byggmästare/mästare (vastaava mestari)
 • projektledare (projektijohtaja)
 • kostnadsberäknare eller offertberäknare (kustannuslaskija)
 • anskaffningschef (hankintapäällikkö)
 • byggplatschef (työmaapäällikkö)
 • chef för ett byggföretag (rakennusyrityksen johtaja)

Byggmästare arbetar även inom försäkringsbranschen som granskare, i större bolag som fastighetschef eller inom olika produktutvecklings- eller försäljningsuppgifter inom byggbranschen. En del väljer att arbeta som självständiga byggnadsentreprenörer eller företagare inom branschen. Många arbetar inom t.ex. väg- och gatubyggande samt trafiksystem, vatten- och energiförsörjning och inom växande branscher som vindkraft och solenergi.

Jämfört med Rakennusmestari-studier på finska ger studier vid Novia ett försprång speciellt i Norden. Efter studierna vid Novia behärskar du branschterminologi på både svenska, finska och engelska. Det är en språkkombination som är eftertraktad i många företag i byggbranschen.

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • göra ett examensarbete för ett internationellt företag.

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa, USA, Mexiko och i Asien. Novia är även aktiv i flera olika nätverk t.ex. inom EPS-nätverket kan du som studerande arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Mera information om projekten finns att läsa här. 

 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningens samarbete med näringslivet sker framförallt via projektkurser, praktikperioder och examensarbeten främst i Finland men också i övriga Norden. Med i samarbetet är de allra största och ett hundratal mindre byggföretag. Utbildningens samarbete med övriga högskolor sker främst via byggbranschens nätverk och via seminarier i Finland, Norden och Östersjöländerna.

Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som utbildningen Structural Engineering eller Industrial Management and Engineering. Bägge vid Yrkeshögskolan Novia,,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto)
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg, eller
 • Åbo Akademis diplomingenjörsutbildning i energiteknik eller,
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master´s Degree) i något annat land.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Vad är skillnaden mellan byggmästare (YH) och byggnadsingenjör (YH)?

En byggmästare fokuserar speciellt på projektledning, att behärska byggtekniken och ledande av människor samt förverkligandet av byggprojekten. Allt detta görs i samarbete med planerare. Ofta är byggmästaren rätt så mycket på själva byggplatserna för att leda arbetet där och i mindre projekt också i direkt kontakt med speciellt privata kunder. Byggmästaren är alltså ofta den som leder det konkreta byggandet. Rätt så många byggmästare startar också egna mindre byggföretag och fungerar som egenföretagare inom byggbranschen.

Tack vare att byggmästararbetet till större del är närmare byggplatsen, med dagtraktamente och resultatbonussystem kopplade till enskilda projekt, kommer byggmästarna ofta upp till högre årsinkomst än ingenjörer, trots att ingenjören i grunden kan ha aningen högre månadslön.

En byggnadsingenjör fokuserar mest på planering och dimensionering av hus och konstruktioner eller husteknik och VVS, tillsammans med andra planerare så som arkitekt, elplanerare, akustikplanerare osv. För dessa uppgifter krävs det i studierna mera fördjupande kurser i krävande matematik och krävande dimensionerings- och beräkningskurser av olika slag. Ingenjören jobbar oftare i större ingenjörsbyråer med huvudsakligen andra företag som kunder.

Ingenjörer har i regel aningen högre månadslön än byggmästare, och har ofta aningen lägre total årsinkomst på grund av färre dagtraktamenten och ofta inte resultatbonussystem.

Karriärmöjligheter

Byggmästare behövs inom många uppgifter i samhället. De flesta byggmästare jobbar i företag av olika storlek, både i Finland och utomlands, eller som företagare. Många byggmästare är också anställda av städer och kommuner.

 

Lektor
Kenneth Julin

Kenneth Julin

Lektor

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Ansök till byggmästare!

Ansök till byggmästare på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.