Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH finns också i Åbo, du kan läsa mer om den genom att klicka på den. 

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Examen ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande högre (YH) examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Mål

Profileringen avancerad klinisk vård ger ett expertkunnande för att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna både möta patienters vårdbehov och kritiskt analysera och utvärdera dem och den egna insatsen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk vård, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen bioanalytik ger ett expertkunnande och avancerade färdigheter inom olika områden i den kliniska laboratorievetenskapen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen klinisk radiografi och strålbehandling ger ett expertkunnande och avancerade färdigheter inom säkerhet och kvalitet inom den kliniska radiografin och strålbehandlingen. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i klinisk radiografi och strålbehandling, och syftar till att studerande har expertkunskap baserad på evidens samt kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete.

Profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, och syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete, ha en beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård samt kunna leda förändringsarbete.

presentationoppnayh

Utbildningens innehåll

Studiernas centrala innehåll för profileringen avancerad klinisk vård är en fördjupning i avancerad klinisk vård i syfte att ge studerande beredskap att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna identifiera, bedöma och utvärdera patienters vårdbehov, kunna göra en strukturerad klinisk undersökning av patienter samt kritiskt analysera och utvärdera patientens vårdbehov. Vidare är syftet att ge beredskap för att kritiskt analysera hur sjukdomstillstånd kan påverka en patients mottaglighet för nyttiga och skadliga effekter av läkemedelsbehandling och att identifiera hälsoproblem som beror på läkemedelsbiverkningar och -samverkan.

Det centrala innehållet för profileringen bioanalytik är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap i syfte att ge studerande möjligheter till expertuppgifter.

Det centrala innehållet för profileringen radiografi och strålbehandling är en fördjupning av säkerhet och kvalitet i området i syfte att ge studerande möjligheter till expertuppgifter

Studiernas centrala innehåll för profileringen utveckling och ledarskap är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete.

Studierna för samtliga profileringar består också av forskning och utveckling som syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete.

Sjukskötare (högre YH) Hälsovårdare (högre YH) Barnmorska (högre YH) Socionom (högre YH) Bioanalytiker (högre YH) Röntgenskötare (högre YH)

  • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
  • Omfattning: 2 år 90 Studiepoäng
  • Form: Högre YH - flerformstudier
  • Ort: Vasa
  • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Behörighet att söka till en högre YH examen ger lämplig YH-examen, lägre högskoleexamen eller någon annan därmed jämförbar högskoleexamen, samt minst två års (24 månaders) arbetserfarenhet införtjänad inom ett relevant område efter högskoleexamen. Lämpliga examina för social- och hälsovård (högre YH) är barnmorska (YH), bioanalytiker (YH), hälsovårdare (YH), röntgenskötare (YH), sjukskötare (YH) och socionom (YH).

 

scrollatelefon

Novia på instagram.

Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

narbildsstuderande

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 studiepoäng. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar, utvecklingsaspekten betonas. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • produktutveckling (t.ex. en modell eller utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som avlagt högre yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå e.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Röntgenskötare (högre YH), Sjukskötare (högre YH) eller Socionom (högre YH).

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning har studerande avancerade färdigheter för expertkunnande inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom avancerad klinisk vård kan utexaminerade t.ex. arbeta som sjukskötare med expertuppgifter, avdelningsskötare och utvecklingsledare.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom bioanalytik kan utexaminerade t.ex. arbeta som bionalytiker med expertuppgifter och utvecklingsledare.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom klinisk radiografi och strålbehandling kan utexaminerade t.ex. arbeta som röntgenskötare med expertuppgifter och utvecklingsledare.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom utveckling och ledarskap kan utexaminerade t.ex. arbeta som enhetsledare, avdelningschef, projektledare, avdelningsskötare, utvecklingsledare och verksamhetsledare inom social- och hälsoområdet.

Antagningsgrunder

Behörighet att söka till en högre YH examen är en lämplig YH examen/lägre högskoleexamen eller någon annan därmed jämförbar högskoleexamen, samt minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Som lämplig bransch anses både den bransch som sökande nu söker till samt den bransch från vilken högskoleexamen är. Som arbetserfarenhet kan även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå (examen kan vara från vilken bransch som helst) men före högskoleexamen.

Under ansökningstiden ska en förhandsuppgift, kopia av examensbetyg, studieregisterutdrag samt intyg över relevant arbetserfarenhet inlämnas. Mera info finns på studieinfo.fi.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen fungerar i nära samarbete med organisationer inom social- och hälsovård. Läroplanen för utbildningen är utvecklad i samverkan med arbetslivet i regionen.

Profileringarna bioanalytik samt klinisk radiografi och strålbehandling genomförs delvis (30 sp) på engelska i samarbete med högre yrkeshögskoleutbildningarna vid Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu.

Profileringen utveckling och ledarskap genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Novias enhet i Vasa /Åbo. Vissa kurser har gemensamma föreläsningar som sker via video-/webbkonferens under närstudierna. Utbildningen samarbetar även med högre yrkeshögskoleutbildningen vid Yrkeshögskolan Arcada och med utbildningen i hälsovårdsadministration vid Åbo Akademi. Utbildningen samarbetar även med andra högskolor nationellt och internationellt.

Val av profilering

Högre yrkeshögskoleutbildning i social- och hälsovård vid campus Vasa erbjuder profileringarna avancerad klinisk vård, bioanalytik, klinisk radiografi och strålbehandling samt utveckling och ledarskap.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning har studerande avancerade färdigheter för expertkunnande inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation.

 

Utbildningsledare
Camilla Strandell Laine

Camilla Strandell-Laine

Lektor

Ansök till utbildning inom social- och hälsovård, högre YH

Ansökan görs på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.