Mål

Behörighet att söka till utbildningen är en lämplig YH examen/lägre högskoleexamen eller någon annan därmed jämförbar högskoleexamen, samt minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen som ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande högre (YH) examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH). Examen kan avläggas på 2 år vid sidan om arbetet. Studierna består av fördjupade yrkesstudier, valfria studier och examensarbete.

Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH finns också i Vasa. Du kan läsa mer om den utbildningen genom att klicka på den.

 

Utbildningens innehåll

Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Studerande kan utifrån sin tidigare avlagda högskoleexamen välja en av följande profileringar: utveckling och ledarskap, avancerad klinisk vård, bioanalytik eller radiografi och strålbehandling.

Profileringen utveckling och ledarskap: Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård och syftar till att studerande har beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård samt kunna leda förändringsarbete.

Profileringen avancerad klinisk vård: Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk vård och syftar till att studerande har beredskap att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna identifiera, bedöma och utvärdera patienters vårdbehov, kunna göra en strukturerad klinisk undersökning av patienter samt kritiskt analysera och utvärdera patientens vårdbehov. Vidare är syftet att ge beredskap för att kritiskt analysera hur sjukdomstillstånd kan påverka en patients mottaglighet för nyttiga och skadliga effekter av läkemedelsbehandling och att identifiera hälsoproblem som beror på läkemedelsbiverkningar och -samverkan.

Profileringen bioanalytik: Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap. Studierna förverkligas genom nätbaserade studier i samarbete med andra yrkeshögskolor i Finland.

Profilering radiografi och strålbehandling: Studiernas centrala innehåll är en fördjupning av säkerhet och kvalitet inom den kliniska radiografin och strålbehandlingen. Studierna förverkligas genom nätbaserade studier i samarbete med andra yrkeshögskolor i Finland.

Studierna för samtliga profileringar består av ledarskapsstudier samt forskning och utveckling som syftar till att studerande kan tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. Examensarbete är ett arbetslivsrelaterat utvecklingsarbete som kan också vara relaterat till ett projekt på arbetsplatsen eller vid yrkeshögskolan.

presentationoppnayh

Studiernas uppbyggnad

Utbildningstiden är två till tre år. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med cirka två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.

Utbildningen består av:

 • Gemensamma studier, 30 sp
  Leadership in health care and social services, 15 sp
 • Forskning och utveckling, 15 sp
 • Fördjupade yrkesstudier, 30 sp
 • Examensarbete 30 sp, genomförs som ett utvecklingsarbete

Sjukskötare (högre YH) Hälsovårdare (högre YH) Barnmorska (högre YH) Socionom (högre YH) Bioanalytiker (högre YH) Röntgenskötare (högre YH)

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 2 år 90 Studiepoäng
 • Form: Högre YH - flerformstudier
 • Ort: Åbo
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Behörighet att söka till en högre YH examen ger lämplig YH-examen, lägre högskoleexamen eller någon annan därmed jämförbar högskoleexamen, samt minst två års (24 månaders) arbetserfarenhet införtjänad inom ett relevant område efter högskoleexamen. Lämpliga examina för social- och hälsovård (högre YH) är barnmorska (YH), bioanalytiker (YH), hälsovårdare (YH), röntgenskötare (YH), sjukskötare (YH) och socionom (YH).

 

scrollatelefon

Novia på intragram

Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

narbildsstuderande

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 studiepoäng. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar, utvecklingsaspekten betonas. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en modell eller utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som avlagt högre yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå e.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning har studerande avancerade färdigheter för expertkunnande inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom avancerad klinisk vård kan utexaminerade t.ex. arbeta som sjukskötare med expertuppgifter, avdelningsskötare och utvecklingsledare.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom bioanalytik kan utexaminerade t.ex. arbeta som bionalytiker med expertuppgifter och utvecklingsledare.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom klinisk radiografi och strålbehandling kan utexaminerade t.ex. arbeta som röntgenskötare med expertuppgifter och utvecklingsledare.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom utveckling och ledarskap kan utexaminerade t.ex. arbeta som enhetsledare, avdelningschef, projektledare, avdelningsskötare, utvecklingsledare och verksamhetsledare inom social- och hälsoområdet.

Val av profilering

Vi erbjuder profileringarna avancerad klinisk vård, bioanalytik, klinisk radiografi och strålbehandling samt utveckling och ledarskap.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen fungerar i nära samarbete med organisationer inom social- och hälsovård. Läroplanen för utbildningen är utvecklad i samverkan med arbetslivet i regionen.

Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Novias enhet i Vasa /Åbo. Vissa kurser har gemensamma föreläsningar som sker via video-/webbkonferens under närstudierna.

Utbildningen samarbetar även med högre yrkeshögskoleutbildningen vid Yrkeshögskolan Arcada och med utbildningen i hälsovårdsadministration vid Åbo Akademi. Utbildningen samarbetar även med andra högskolor nationellt och internationellt.

Antagningsgrunder

Behörighet att söka till en högre YH examen är en lämplig YH-examen/lägre högskoleexamen eller någon annan därmed jämförbar högskoleexamen, samt minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Som lämplig bransch anses både den bransch som sökande nu söker till samt den bransch från vilken högskoleexamen är. Som arbetserfarenhet kan även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå (examen kan vara från vilken bransch som helst) men före högskoleexamen.

Under ansökningstiden ska en förhandsuppgift, kopia av examensbetyg, studieregisterutdrag samt intyg över relevant arbetserfarenhet inlämnas. Mera info finns på studieinfo.fi.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning har studerande avancerade färdigheter för expertkunnande inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation.

 

Utbildningsledare
Camilla Strandell Laine

Camilla Strandell-Laine

Lektor

Ansök till utbildning inom social- och hälsovård, högre YH!

Ansök till utbildningen på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.