Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH, Åbo

info
Examen: Sjukskötare (högre YH) / Hälsovårdare (högre YH) / Barnmorska (högre YH) / Socionom (högre YH) / Bioanalytiker (högre YH) / Röntgenskötare (högre YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 2 år 90 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: 18.3-1.4.2020

Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH finns också i Vasa. Du gör din ansökan på studieinfo.fi. Antalet nybörjarplatser är 15.

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng (sp) och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Examen ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Utbildningens mål

Profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande för att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.

Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, och syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete, ha en beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård samt kunna leda förändringsarbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete.

Utbildningens innehåll

Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete. Vidare berörs forskning och utveckling som syftar till att studerande ska kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete.

Val av profilering

Högre yrkeshögskoleutbildning i social- och hälsovård vid campus Åbo erbjuder profileringen utveckling och ledarskap.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningstiden är tre år. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.

Utbildningen består av:

  • Gemensamma studier, 30 sp
    Hållbart ledarskap, 15 sp
    Forskning och utveckling, 15 sp
  • Fördjupade yrkesstudier, 30 sp
  • Examensarbete 30 sp, genomförs som ett utvecklingsarbete

Karriärmöjligheter

En högre yrkeshögskoleexamen ger behörighet för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Efter genomförd utbildning har studerande fördjupade färdigheter för utvecklings- och ledarskapsuppgifter inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation, samt kan fungera som ledare eller utvecklare inom social- och hälsovårdsområdet.

Med en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård inom utveckling och ledarskap kan utexaminerade t.ex. arbeta som enhetsledare, avdelningschef, projektledare, avdelningsskötare, utvecklingsledare och verksamhetsledare inom social- och hälsoområdet.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som avlagt högre yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå e.

Studerande kan utifrån sin tidigare högskoleexamen avlägga en av följande examina: barnmorska (högre YH), bioanalytiker (högre YH), hälsovårdare (högre YH), röntgenskötare (högre YH), sjukskötare (högre YH) eller socionom (högre YH).

Antagningsgrunder

Behörighet att söka till en högre YH examen är en lämplig YH-examen/lägre högskoleexamen eller någon annan därmed jämförbar högskoleexamen, samt minst två års arbetserfarenhet inom ifrågavarande bransch efter avlagd yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Som lämplig bransch anses både den bransch som sökande nu söker till samt den bransch från vilken högskoleexamen är. Som arbetserfarenhet kan även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller inom yrkesutbildning på högre nivå (examen kan vara från vilken bransch som helst) men före högskoleexamen.

Under ansökningstiden ska en förhandsuppgift, kopia av examensbetyg, studieregisterutdrag samt intyg över relevant arbetserfarenhet inlämnas. Mera info finns på studieinfo.fi.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 studiepoäng. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar, utvecklingsaspekten betonas. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • produktutveckling (t.ex. en modell eller utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska. Vid behov kan även delar av kurser/studiehelheter genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen fungerar i nära samarbete med organisationer inom social- och hälsovård. Läroplanen för utbildningen är utvecklad i samverkan med arbetslivet i regionen.

Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Novias enhet i Vasa /Åbo. Vissa kurser har gemensamma föreläsningar som sker via video-/webbkonferens under närstudierna.

Utbildningen samarbetar även med högre yrkeshögskoleutbildningen vid Yrkeshögskolan Arcada och med utbildningen i hälsovårdsadministration vid Åbo Akademi. Utbildningen samarbetar även med andra högskolor nationellt och internationellt.