Socionom (YH), Vasa

info
Examen: Socionom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid:

Du kan också bli socionom (YH) i Åbo.

Mål

Utbildningen till socionom har som mål att utbilda sakkunniga yrkesutövare inom det sociala området. Utbildningen ger färdigheter att möta klientgrupper i behov av socialt stöd i vardag och kris och sker i samarbete med arbetslivet i form av projekt/praktik.

En socionom arbetar som ledare eller handledare vid socialomsorgens olika enheter. Socionomen hjälper, stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. Socionomer behöver ett brett kunnande för att möta det sociala arbetets många utmaningar. Viktiga kompetenser för en socionom är ett etiskt förhållningssätt, förmåga att med hjälp av olika metoder och gott bemötande arbeta med olika slags människor, förmåga att kunna analysera samhället, känna till det sociala servicesystemet och ha ett utvecklingsinriktat arbetssätt.

Utbildningens innehåll

I studierna ingår samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och sociala ämnen som t.ex. socialvård, pedagogik, socialpolitik, språk och ledarskap. Utbildningen innehåller också praktikperioder då studerande får pröva att använda sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. I studierna kan ingå behörighetsgivande studier för socionom inom småbarnspedagogik.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 24 sp
 • Yrkesstudier 116 sp
 • Valfria studier 10 sp
 • Praktik 45 sp
 • Examensarbete 15 sp

Inom utbildningen förverkligas undervisningen via studerandecentrerade metoder och i nära samarbete med arbetslivet.

Karriärmöjligheter

Framtida arbetsgivare kan vara stat, kommun, organisation, förening eller privatföretag. Socionomer kan också bli privatföretagare. Exempel på yrkesområden inom vilka en socionom kan arbeta är dagvård, hemservice, äldreomsorg, handikappservice, barnskydd, barn- och ungdomsarbete, invandrararbete, familjearbete och socialhandledning.

Kompetens

Socionomexamen är jämförbar med motsvarande europeiska och andra internationella examina. Socionomens allmänna behörighet baseras på Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015. I examen kan ingå minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik. Examen ger behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26-27 §§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Behörighet för lärare inom småbarnspedagogik förutsätter att studierna slutförts senast den 31.7.2023.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i en internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen finns också engelskspråkiga kurser som är antingen obligatoriska eller valbara. En del av kurserna genomförs i samarbete med Vasa yrkeshögskola och är ämnade för både utbytesstuderande från andra länder och socionomstuderande från de bägge högskolorna.

Läs bloggen om då socionomstuderande Josefine Björkfors och Terese Backlund gjorde en praktikperiod i Tanzania!

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Studerande gör praktiska studieperioder vid olika arbetsplatser över hela det sociala fältet. Mindre och större projekt genomförs i samarbete med arbetslivet och studerade gör studiebesök på olika ställen. Gästföreläsare och alumner från olika arbetsplatser föreläser också inom utbildningen. Utbildningen samarbetar med Vasa yrkeshögskola och de finskspråkiga socionomstuderandena genom gemensamma kurser och projekt. Båda högskolornas social- och hälsovårdsutbildningar finns i samma byggnad, Alere, på Wolffskavägen 31. Utbildningen samarbetar också med bl.a. socialvetenskaperna vid Åbo Akademi.

Tyngdpunkter i forskning

Centrala forskningsområden för utbildningen är hälsa och välfärd.