Socionom (YH), e-socionom, flerformsstudier

info
Examen: Socionom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid:

Novia erbjuder utbildningen till socionom (YH) både som traditionella dagstudier och som virtuell flerformsutbildning. Detta innebär att vi i ännu större utsträckning än förut kan erbjuda individanpassade lösningar att studera och att studerande, oberoende av tid och plats, kan skaffa sig en socionomutbildning på Bachelornivå som motsvarar den traditionellt uppbyggda socionomutbildningen.

E-socionomutbildningen passar dig som redan har en stark yrkesidentitet inom det sociala området. Den här utbildningen riktar sig till dig som har färdigheter i virtuell studieteknik, tidigare högskolestudier och arbetserfarenhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris.

Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i den öppna verksamheten. En socionom kan arbeta som anställd eller som ledare och ska ha färdigheter att möta det sociala arbetets många utmaningar.

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

En socionom som studerat vid Campus Åbo kan arbeta i mångprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet. Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.

Inom e-Socionomutbildningen erbjuds behörighetsgivande studier i småbarnspedagogik.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är 210 sp till sin omfattning, och schemaläggs på tre år. Studietiden kan förkortas vid individuell studieplanering.

Studierna inleds med två närstudiedagar vid Henriksgatan 7 i Åbo. Då får studerande information om studierna och de individuella studieplanerna. Därefter förverkligas studierna digitalt, förutom praktikperioderna.

Under varje termin erbjuds någon av läroplanens kurser under bestämda tidpunkter och dessa kurser förutsätter virtuell interaktion mellan studerande och lärare. Läroplanens övriga kurser, praktik och examensarbete avläggs oberoende av tid och plats med beaktande av studerandes studietid och individuella studieplan.

Virtuell handledning fås regelbundet på fastslagna tidpunkter under studiernas gång. Praktiska prov kan förekomma under praktikperioderna eller inom ramen för egen yrkesverksamhet. Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras.

De studerande som deltar i e-Socionomutbildningen förutsätts ha utrustning (dator med möjlighet till virtuella möten) och färdigheter för digitala studier.

Studierna består av:

 • Grundstudier 30 sp
 • Yrkesstudier 90 sp
 • Behörighetsgivande studier för barnträdgårdslärare eller valfria studier 30 sp
 • Praktik 45 sp
 • Examensarbete 15 sp

Karriärmöjligheter

Framtida arbetsgivare kan vara stat, kommun, organisation, förening eller företag. Socionomer kan också bli privatföretagare. Exempel på yrkesområden inom vilka en socionom kan arbeta är småbarnspedagogik, hemservice, äldreomsorg, handikappservice, barnskydd, barn- och ungdomsarbete, kriminalvård, missbrukarvård, arbete bland invandrare, familjearbete samt socialhandledning.

En socionom kan också arbeta med utvecklingsuppgifter och som ledare inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Behörighet

Socionomexamen är jämförbar med motsvarande europeiska och andra internationella examina.

Socionomens allmänna behörighet baseras på Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015.

I examen kan ingå minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik. Examen ger behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26-27 §§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Behörighet för lärare inom småbarnspedagogik förutsätter att studierna slutförts senast den 31.7.2023.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet utgör ofta en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Examensarbetet för en socionom vid campus Åbo görs i regel som utvecklingsarbeten inom mångprofessionella projekt. Studerande, lärare och representanter från social- och hälsovårdssektorn samarbetar kring utvecklingsarbetena.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Viktiga samarbetshögskolor finns i bland annat Bradford (England), Elgin (Skottland), Darmstadt (Tyskland), Köpenhamn (Danmark), Tallinn (Estland), Aten (Grekland), Oslo och Tromsö (Norge) och Stockholm (Sverige).

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna förverkligas mångprofessionellt med utbildningarna för sjukskötare och hälsovårdare. Inom praktik- och projektverksamheten finns ett omfattande samarbete med den regionala social- och hälsovården. Projektverksamhet och praktik ger studerande kontakter till arbetslivet, vilka ofta leder till arbetsmöjligheter.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magistersnivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.