Socionom (YH), Åbo

info
Examen: Socionom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: 20.3-3.4.2019

Även som flerformsutbildning i Åbo! Du kan också bli socionom (YH) i Vasa.

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Dagsstudier passar dig som nyligen avlagt student- eller en andra stadiets examen. Studierna har närstudier som förutsätter närvaro. 

Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och skall ha färdigheter att möta det sociala arbetets många utmaningar.

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat.

Utbildningens innehåll

En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i mångprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet. Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands. För studerande som inleder sina dagsstudier erbjuds behörighetsgivande studier i småbarnspedagogik, diakoni eller för kyrkans ungdomsarbetsledare.

Studiernas uppbyggnad

Studierna förverkligas genom närstudier, studier i grupp eller individuellt, distans- eller virtuella studier samt praktik. Studietiden kan förkortas ifall studerande tillgodoräknar tidigare studier, validerar praktik eller väljer att studera i snabbare takt.

Utbildningen förverkligas genom projektbaserat mångprofessionellt lärande. Individuell studieplanering, smågruppsverksamhet och anda studerandecentrerade metoder stöder målinriktade studier. De mångprofessionellt inriktade studierna med bland annat sjukskötare och hälsovårdare utvecklar färdigheter att arbeta i team och projekt.

Studierna består av:

 • Grundstudier 30 sp
 • Yrkesstudier 90 sp
 • Behörighetsgivande studier för barnträdgårdslärare, diakoner eller kyrkans ungdomsarbetsledare eller valfria studier 30 sp
 • Praktik 45 sp
 • Examensarbete 15 sp

Karriärmöjligheter

Framtida arbetsgivare kan vara stat, kommun, organisation, förening eller privatföretag. Socionomer kan också bli privatföretagare. Exempel på yrkesområden inom vilka en socionom kan arbeta är dagvård, hemservice, äldreomsorg, handikappservice, barnskydd, barn- och ungdomsarbete, församlingsarbete, invandrararbete, familjearbete och socialhandledning. En socionom kan också arbeta med utvecklingsuppgifter och som ledare inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Socionomen kan exempelvis arbeta som socialhandledare, barnträdgårdslärare eller skolkurator. En socionom med behörighet i kyrkans arbete kan arbeta som diakon eller ungdomsarbetsledare.

Kompetens

Socionomexamen är jämförbar med motsvarande europeiska och andra internationella examina.

Socionomens allmänna behörighet baseras på Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015.

I examen kan ingå minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik. Examen ger behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26-27 §§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Behörighet för lärare inom småbarnspedagogik förutsätter att studierna slutförts senast den 31.7.2023.

Behörighet som diakon och kyrkans ungdomsarbetsledare beskrivs i Kyrkostyrelsens beslut 24.1.2017 (Kyrkans författningssamling nr 124).

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Viktiga samarbetshögskolor finns i bland annat Bradford (England), Darmstadt (Tyskland),Köpenhamn (Danmark), Tallinn (Estland), Aten (Grekland), Oslo (Norge) och Karlstad och Stockholm (Sverige).

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet utgör ofta en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio


Examensarbetet för en Socionom vid campus Åbo görs som utvecklingsarbeten inom mångprofessionella projekt. Studerande, lärare och representanter från social- och hälsovårdssektorn samarbetar kring utvecklingsarbetena.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen förverkligas mångprofessionellt med utbildningarna för sjukskötare och hälsovårdare. Inom praktik- och projektverksamheten finns ett omfattande samarbete med den regionala social- och hälsovården. Projektverksamhet och praktik ger studerande kontakter till arbetslivet, vilka ofta leder till arbetsmöjligheter.

Tyngdpunkter i forskning

Målet med forsknings- och utvecklingsverksamheten är att utreda, utveckla och utvärdera mångprofessionell, utvecklingsinriktad och resursförstärkande yrkespraxis inom social- och hälsovårdsområdet i närregionen.

Projektverksamheten består av externt finansierade projekt samt av läroplansförankrad projektverksamhet.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten har fem fokusområden:

 • Familjeliv
 • Vuxenliv
 • Arbetsliv
 • Senior- och äldreliv
 • Andligt liv

Som stöd till projektverksamheten finns ytterligare ett sjätte fokusområde, högskoleliv.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magistersnivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.