Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, på denna sida kan du läsa om hur du blir Agrolog (YH). Observera att antalet studieplatser delas med skogsbruksingenjörsutbildningen.

Målet med utbildningen till agrolog är att ge de studerande en bred, praktisk och teoretisk lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsfrågor utgör en viktig grund.

Mål

Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, och på denna sida kan du läsa om hur du blir Agrolog (YH). Antalet studieplatser delas med skogsbruksingenjörerna.

Målet med utbildningen till agrolog är att ge de studerande en bred, praktisk och teoretisk lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsfrågor utgör en viktig grund.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturellt hållbara förutsättningar för att kunna jobba med naturbruk. Teoretiska studier kombineras med praktiska övningar i fält, gårdsförlagda studier samt praktik. Hållbar utveckling och FN:s globala mål i Agenda 2030 utgör en viktig grund för hela utbildningen.

Centralt i studierna är växtodling, djurhållning och skogsbruk. Ekonomi och teknik samt hållbar användning av naturresurser är viktiga delar av utbildningen. Agrologstuderande lär sig att planera en hållbar produktion, utnyttja möjligheter med cirkulär ekonomi och att förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle.

En utexaminerad agrolog
 • kan i sitt arbete ta hållbar utveckling och klimatfrågor i beaktande
 • kan på ett systematiskt och hållbart sätt själv utföra och leda andra i arbeten i landsbygdsföretag och i andra företag och organisationer i branschen
 • kan aktivt delta i lantbrukets nationella och internationella nätverk
 • känner till relevant lagstiftning och landsbygdspolitik
 • innehar kunskap och beredskap för att starta, utveckla och överta landsbygdsföretag
 • har en god kommunikationsförmåga på svenska, finska och engelska
 • känner till hur digitalisering och automation fungerar inom lantbruket
Studierna består av:
 • Grundstudier, 42 sp
 • Yrkesstudier, 137 sp
 • Valfria studier, 4 sp
 • Praktik, 42 sp
 • Examensarbete, 15 sp

I yrkesstudierna ingår 30 sp valbara fördjupade studier inom växt- eller husdjursproduktion. Under praktiken lär studerande sig centrala arbetsuppgifter inom branschen. I samband med examensarbetet får studerande möjlighet att fördjupa sig i något aktuellt tema inom sin bransch.

Både praktik och en del av kurserna kan genomföras utomlands.

agrolog

Utbildningens innehåll

Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande, genom gemensamma kurser tillsammans med skogsbruksingenjörs- och miljöstuderande, bekant med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform. Studierna ger goda möjligheter att bekanta sig och få kontakt med näringslivet via exempelvis studiebesök och expertföreläsningar. Teoretiska studier kombineras med praktiska övningar i fält.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för gårdsbruk och landsbygdsföretagande. Studerande lär sig förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle för utveckling av nya hållbara lösningar.

Inom ramen för valbara yrkesstudier, praktik och examensarbete erbjuds goda möjligheter att utforma en egen yrkesprofil. Via dessa kan studerande fördjupa sitt kunnande utgående från ett personligt intresse.

Agrolog (YH)

 • Utbildningsområde: Bioekonomi
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Raseborg
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Som utexaminerad agrolog har man kompetens att sköta flera olika arbetsyrken inom branschen till exempel inom rådgivning, stödadministration, försäljning, förnödenhetsindustri, bank och försäkring, olika former av planering, utvecklingsuppgifter, landsbygdsföretagande och projektadministration. Efter avlagda yrkeslärarstudier är agrologen behörig att undervisa inom andra stadiets naturbruksutbildning.

 

agrolog7

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Examensarbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan utföras för en uppdragsgivare, som en del av ett utvecklingsprojekt eller som ett annat arbetslivsrelaterat arbete.

Exempel på teman för examensarbetet:

 • Fältförsök inom växtodling, till exempel odlingstekniska frågeställningar inom spannmåls- och vallodling eller gällande olika specialväxter bland andra potatis, sockerbeta, trindsäd och oljeväxter samt olika fiberväxter.
 • Studier gällande olika produktionsformer, sjukdomar eller specialfrågor inom djurhållning
 • Ekonomirelaterade undersökningar kopplade till landsbygdsföretagande till exempel gällande lönsamhetsutveckling.
 • Lantbrukstekniska frågor
 • Gårdsbrukets skog 

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Inom bioekonomi erbjuder Novia Masterutbildningen Natural Resources Management, som leder till en högre YH-examen. För att bli antagen till en högre YH-utbildning förutsätts minst två års arbetserfarenhet inom en relevant bransch.

 

Karriärmöjligheter

Agrologen kan arbeta bland annat som rådgivare, försäljare, egen gårdsbruks- eller landsbygdsföretagare, gårdsförvaltare i Finland eller utomlands.

Andra karriärmöjligheter kan vara att arbeta inom branschens förnödenhetsindustri (bland annat med maskiner, foder, gödsel- och bekämpningsmedel), med bank- och försäkringsfrågor, olika uppgifter inom lantbrukets stödsystem, undervisning eller som projektledare.

Sysselsättningsläget för tvåspråkiga agrologer är bra.

Internationell verksamhet

Novias studerande har goda möjligheter att delta i internationell verksamhet genom att:

 • utföra praktik utomlands
 • studera som utbytesstuderande vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Många agrologstuderande genomför internationell praktik som stöder studerandes fackliga, sociala och språkliga utveckling. Givande internationella praktikperioder kan genomföras bl.a. inom EU och EES, i Kanada, USA och Australien.

I samband med kurser kan även studiebesök och exkursioner utomlands ingå.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna genomförs i form av projekt, ofta i direkt samarbete med branschens företag och organisationer, eller genom att delta i utvecklingsprojekt inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet vid Novia.

Utbildningen samarbetar på bred bas med bland andra Pro Agrias rådgivningsorganisationer, NTM-centraler, olika branschföretag och forskningsinstitutioner samt med andra stadiets naturbruksutbildningar. Kontakt med tänkbara arbetsgivare fås också via studiebesök och expertföreläsningar. Fältförlagda och praktiskt inriktade studier genomförs vid bland annat Västankvarn Gård, Västankvarn försöksgård, vid privata gårdsföretag, och i samarbete med andra stadiets naturbruksutbildningar.

Via utbildningens aktiva alumnverksamhet fås en god kontakt med utexaminerade agrologer.

Tyngdpunkter i forskning

Vi genomför forsknings-, utvecklings- och innovations projekt inom bioekonomi tillsammans med olika samarbetsparter.

Pro Bioekonomi 2.0 är ett projekt för utveckling av utbildningens kvalitet, för utbildningens integrering av FUI, för utbildningens internationalisering samt marknadsföring och synlighet.

Bondenyttan är ett projekt som genom praktisk samverkan vill bidra till ett hållbart jordbruk.

Lantbruk 2.0 är ett regionalt projekt som sammanför sakkunniga, gårdsägare och landsbygdsföretagare i Nyland till en aktiv dialog för att stärka branschens attraktivitet.

Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta är ett tvåspråkigt projekt vars främsta målgrupper är jaktlag och jaktföreningar.

OPCW - Organic pollutants in coastal waters, plankton communities and benthic fauna är ett projekt undersöker förekomst, utbredning och effekt av läkemedelsrester och miljögifter i västnyländska kustvatten.

Tulevaisuuden maanviljelijät – är ett nationellt utvecklingsprojekt inom lantbruksnäringarna där lantbruksutbildningarna gemensamt tar fram nytt undervisningsmaterial bland annat med tanke på jordbrukets klimatpåverkan.

Vid Västankvarn försöksgård, som upprätthålls av Nylands Svenska Lantbrukssällskap, genomförs kommersiell och ideell försöksverksamhet inom växtodlingsområdet.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Inom bioekonomi erbjuder Novia Masterutbildningen Natural Resources Management, som leder till en högre YH-examen. För att bli antagen till en högre YH-utbildning förutsätts minst två års arbetserfarenhet inom en relevant bransch.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade får ett yrke där naturens villkor och hållbarhetsprinciperna utgör en viktig grund. All svenskspråkig utbildning inom bioekonomi på yrkeshögskolenivå i Finland finns samlad i Raseborg.

studielagenheter raseborg

Campus Raseborg

Visste du att det finns fina bostäder på campusområdet?

Utbildningsledare
Johnny Sved_contact

Johnny Sved

Lektor

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Ansök till agrolog (YH)!

Ansök till agrologutbildning på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.