Du kan också bli socionom (YH) via dagstudier i Åbo eller Vasa, eller via e-socionom, flerformsstudier. Läs mer om utbildningarna genom att klicka på dem.

Mål

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som ledare eller personal och skall ha färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är 210 sp till sin omfattning, och schemaläggs på 3,5 år. Studietiden kan förkortas vid individuell studieplanering. Till utbildningen antas 30 sökande.

Flerformsstudier passar dig som vill studera vid sidan av arbetet och vill utföra en stor del av studierna på distans. Eftersom utbildningen har regelbundna närstudiedagar ( 2-3 dagar/mån ) ges studerande möjlighet till stöd och utbyte av erfarenheter i grupp.

Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras.

Studierna består av:
 • grundstudier 
 • yrkesstudier 
 • valfria studier 
 • praktik 
 • examensarbete 
Socionom12

Utbildningens innehåll

Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands. Valfria behörighetsgivande studier för socionom inom småbarnspedagogik erbjuds.

Socionom (YH), flerformsstudier

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 13-27.3.2024

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

Socionom närbild2

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet utgör ofta en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning
 • av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Kompetens

Den som har avlagt socionomexamen arbetar som av Valvira legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården. Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

Socionomutbildningen förbereder de studerande för olika yrkesuppgifter inom det sociala området. En socionom kan arbeta med uppgifter inom bl.a. småbarnspedagogik, familjearbete, barnskydd, ungdomsarbete, skolornas arbete för välmående, vuxensocialarbete, brottspåföljdsarbete, arbete med missbruk och psykisk hälsa, specialpedagogik och handikapparbete, åldringsvård eller arbete med kulturell mångfald.

Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. Yrkesstudierna förverkligas som flerformsstudier med närstudietillfällen.

Examen kan innehålla studier för tjänsteinnehavare som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (90 sp). De behörighetsgivande studierna består av teologiska studier 20 sp, praktik 15 sp, examensarbete 15 sp samt yrkesstudier inom diakoni/kyrkans fostran 40 sp. Yrkesstudierna förverkligas som flerformsstudier med närstudietillfällen.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

En socionom kan arbeta inom den offentliga, privata och tredje sektorn (t.ex. organisationer). Befattningarna kan vara t.ex. handledare på barnskyddsenhet,  socialhandledare, servicehandledare, servicekoordinator,  socialservicehandledare, ledare för arbete med missbruk och psykisk hälsa och socionom inom småbarnspedagogik. Vissa socionomer arbetar med ledande uppgifter i olika enheter inom socialsektorn, pedagogik och rehabilitering, speciellt som ansvariga handledare eller chefer på anstalter, avdelningar, boenden eller dagverksamhetsenheter.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i en internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Internationellt samarbete finns både inom det nordiska nätverket NordPed med universitet i Växjö, Köpenhamn och Harstad. Också inom europeiska nätverk har förekommit studerandeutbyte bland annat med Belgien, Nederländerna, Ukraina, Tjeckien och Tyskland. Även praktikplatser i Tanzania hör till utbudet.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.

Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Inom praktik- och projektverksamheten finns ett omfattande samarbete med den regionala social- och hälsovården. Projektverksamhet och praktik ger studerande kontakter till arbetslivet, vilka ofta leder till arbetsmöjligheter.
Studerande gör praktiska studieperioder vid olika arbetsplatser över hela det sociala fältet samt inom elevvården i skolorna. Mindre och större projekt genomförs i samarbete med arbetslivet och studerade gör studiebesök på olika ställen. Gästföreläsare och alumner från olika arbetsplatser är föreläser inom utbildningen.

Utbildningen samarbetar med Vasa yrkeshögskola och de finskspråkiga socionomstuderandena genom gemensamma kurser och projekt. Båda högskolornas social- och hälsovårdsutbildningar finns i samma byggnad, Alere, på Wolffskavägen 31.

Utbildningen samarbetar också med bl.a. socialvetenskaperna och småbarnspedagogiken vid Åbo Akademi.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Tyngdpunkter i forskning

Projektverksamheten består av externt finansierade projekt samt av läroplansförankrad projektverksamhet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

En socionom kan arbeta inom den offentliga, privata och tredje sektorn (t.ex. organisationer). Befattningarna kan vara t.ex. handledare på barnskyddsenhet,  socialhandledare, servicehandledare, servicekoordinator,  socialservicehandledare, ledare för arbete med missbruk och psykisk hälsa och socionom inom småbarnspedagogik. 

 

Utbildningsledare
Nadja Suomela_contact

Nadja Suomela

Lektor i sociala yrkesämnen

Wolffskavägen 31
65200 VASA

Ansök till socionom, flerformsstudier!

Ansök till utbildningen på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.