Röntgenskötare (YH)

info
Examen: Röntgenskötare (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid:

Röntgenskötaren är expert i medicinsk strålning och arbetet sker inom verksamheter där patienter diagnostiseras och/eller behandlas. Diagnostiken har en central roll inom sjukvården och den avancerade tekniken som används där ligger till grund för många viktiga beslut för patientens fortsatta vård och behandling. Som röntgenskötare arbetar du människonära i en högteknologisk miljö där kontinuerlig utveckling sker i och med nya avancerade undersökningsmetoder.

Röntgenskötaren arbetar både självständigt såväl som i mångprofessionella team. Du möter patienter i alla olika åldrar med olika bakgrund och sjukdomar vilket kräver mångsida kunskaper och bl.a. goda kommunikationsfärdighet. I studierna får man fördjupad kunskap om strålning, olika tekniker inom röntgen, isotop, magnetresonanstomografi, ultraljud och strålbehandling. Patientens säkerhet och patientcentrerad vård styr studierna såväl som yrket.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier.

Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som har denna utbildning på svenska.

Utbildningens innehåll

Det centrala i studierna är strålning, teknik, vård och medicin samt kunskap om att skapa en god patientrelation, vilket är förutsättningarna för att en säker diagnos ska kunna fastställas och för att patienten ska kunna känna sig trygg under besöket på röntgen.

Teknologin inom området utvecklas snabbt. Nya och förändrade undersöknings- och vårdmetoder kräver att röntgenskötaren kontinuerligt fortbildar sig och utvecklar sitt kunnande. Som sakkunnig i strålning ansvarar röntgenskötaren för att patientens och personalens stråldos hålls på en acceptabel nivå.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från första läsåret och betyder 4-14 veckors perioder på hälsocentraler, sjukhus och andra vårdinrättningar.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • Grundstudier 
  • Yrkesstudier
  • Kliniska studier 
  • Examensarbete 

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen röntgenskötare (YH), den omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år i anspråk.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är röntgenskötaren sakkunnig inom radiografi och strålbehandling och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Röntgenskötaren arbetar på sjukhusens röntgenavdelningar, isotopavdelningar, strålbehandlingsavdelningar samt kardiologiska avdelningar och även inom hälsovårdscentralernas och privata vårdenheters röntgenavdelningar, veterinärmedicinen, industrin, miljöhälsovården samt inom företag som saluför produkter inom branschen.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är röntgenskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av röntgenskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket sjukskötare.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

  • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra en period kliniska studier utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden och Europa. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.
Internationella utbytesperioder kan göras såväl inom ramen för de teoretiska som för de kliniska studierna.

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor. 

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturellkompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • en plan eller en produkt (t.ex. ett evenemang, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under de kliniska studieperioderna behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål, goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forskningssamarbete med Vasa centralsjukhus, övriga sjukvårdsorganisationer i regionen och nationella eller internationella samarbetspartners.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.