Ansökan 2024

Inom utbildningen bioanalytiker (YH) kommer studerande att få det kunnande som krävs för att ansvara för laboratorieundersökningsprocessen som omfattar allt ifrån att informera och handleda patienter vid en laboratorieundersökning till att få ett resultat som bedöms som pålitligt.

Bioanalytikeryrket är stimulerande och mångsidigt i varierande miljöer inom social- och hälsovård. I arbetet ingår både ett nära samarbete med människor och arbete med avancerad teknik. Dessutom finns det en del handarbete där fingerfärdighet och noggrannhet är nödvändiga.

För att utöva yrket behövs kunskap om människan och om människans biologi, människans sjukdomar, deras diagnostik och vård. Kunskapen hämtas från flera vetenskapsområden såsom cellbiologi, biokemi, mikrobiologi och människans fysiologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, laboratorieövningar i klass och handledd praktik på kliniska laboratorier.

Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som har denna utbildning på svenska.

Mål

Bioanalytikutbildningen passar dig som vill jobba inom hälsovårdens olika laboratorier vid hälsovårdscentraler, sjukhus, inom privata vårdinrättningar och utveckla laboratorieverksamheten. Under utbildningens praktikperioder kan du pröva på de olika områdena som ingår i laboratorieverksamheten.

Det område bioanalytiker jobbar inom är ett område där kunskap och vetande växer i snabb takt och detta innebär att livslångt lärande en väsentlig del. Ibland lär man nytt och ibland lär man om för att vara väl förberedd på det som möter i yrkeslivet.

Som bioanalytiker handleder du patienter inför provtagning och utför olika typer av provtagning. Du handhar provhantering, förvaring och transport av prover i enlighet med anvisningar. Du fungerar också som sakkunnig inom området och delar information till andra yrkesgrupper inom vårdområdet.

En bioanalytiker jobbar både självständigt och som del av ett team. I arbetet värdesätts initiativförmåga, omsorgsfullhet och noggrannhet.

Centrala delar i yrkeskunnandet är:

 • Patientbemötande, provtagning och patientnära analytik
 • Laboratorieundersökningsprocessen med prov– och patientundersökningar
 • Utveckling och kvalitetstänkande inom området med beaktande av hållbara lösningar
 • Biovetenskaper och laboratorieverksamhetens delområden
bioanalytiker24 2

Utbildningens innehåll

Bioanalytik grundar sig på biomedicinsk laboratorievetenskap med stöd av kunskaper i biomedicinsk vetenskap. Handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen.

Till arbetet hör att utföra provtagningar, att förbereda prov och att göra analyser eller att utföra patientnära undersökningar som innebär att patienten/klienten är närvarande under undersökningens gång. En del av arbetet är handarbete som kräver fingerfärdighet och noggrannhet. Till laboratoriearbetet hör att jobba med olika typer av apparater, alltifrån s.k. små patientnära instrument till stora apparatsystem som upptar delar av laboratorieutrymmena.

Bioanalytikerns arbete innehåller många arbetsmoment och kan vara rätt skiftande inom olika områden. Inom vissa områden ingår en stor del patientkontakt medan man inom andra endast utför undersökningar och analyser.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, laborationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen. Praktiken ger också möjlighet för studerande att knyta kontakter till arbetslivet.

Bioanalytiker (YH)

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid:

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier, 10 sp
 • Teoretiska studier, 107 sp
 • Valfria studier, 3 sp
 • Praktik, 75 sp
 • Examensarbete, 15 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen bioanalytiker (YH), den omfattar 210 studiepoäng och tar vanligtvis 3,5 år. Bioanalytikerstudier innefattar både teoretiska och praktiska studier samt handledd praktik.

Under första läsåret infaller den första praktiken inom det s.k. preanalytiska skedet, vilket innebär att studerande lär sig att bemöta och handleda patienter samt att ta prover inom provtagningsverksamheten. Detta sker på provtagningsenhet på sjukhus, hälsovårdscentral eller privat vårdenhet. Inom utbildningen varvas teoretiska och praktiska kurser ända från början och studerande förbereds därmed inför den första praktiken som sker på vårterminen.

Under andra läsåret fortsätter de yrkesmässiga kurserna med teori och praktiskt laboratoriearbete. De flesta laborationskurserna genomförs detta läsår. I slutet av andra läsåret börjar den långa praktiken inom laboratorieverksamhetens olika områden. Detta sker mest på sjukhuslaboratorier. Största delen av praktiken sker på höstterminen under tredje läsåret.

Under det sista året görs examensarbete, fördjupade kurser och sista laboratoriepraktiken där man som studerande väljer vad man vill satsa på. Utexaminering sker vanligtvis vid jultid efter 3,5 år.

Mål

Bioanalytikutbildningen passar dig som vill jobba inom hälsovårdens olika laboratorier vid hälsovårdscentraler, sjukhus, inom privata vårdinrättningar och utveckla laboratorieverksamheten. Under utbildningens praktikperioder kan du pröva på de olika områdena som ingår i laboratorieverksamheten.

Det område bioanalytiker jobbar inom är ett område där kunskap och vetande växer i snabb takt och detta innebär att livslångt lärande en väsentlig del. Ibland lär man nytt och ibland lär man om för att vara väl förberedd på det som möter i yrkeslivet.

Som bioanalytiker handleder du patienter inför provtagning och utför olika typer av provtagning. Du handhar provhantering, förvaring och transport av prover i enlighet med anvisningar. Du fungerar också som sakkunnig inom området och delar information till andra yrkesgrupper inom vårdområdet.

En bioanalytiker jobbar både självständigt och som del av ett team. I arbetet värdesätts initiativförmåga, omsorgsfullhet och noggrannhet.

Centrala delar i yrkeskunnandet är:

 • Patientbemötande, provtagning och patientnära analytik
 • Laboratorieundersökningsprocessen med prov– och patientundersökningar
 • Utveckling och kvalitetstänkande inom området med beaktande av hållbara lösningar
 • Biovetenskaper och laboratorieverksamhetens delområden
scrollatelefon

Novia på instagram.

Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer på Novia.

 

bioanalytiker24 6

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan vara verkligt projekt och ett beställningsarbete från exempelvis ett sjukhuslaboratorium, ett läkemedelsföretag eller forskningslaboratorium. Det kan även vara en litteraturgenomgång för att kartlägga eller utreda delar av laboratorieverksamheten.

Exempel på typer av arbete:

 • en undersökning, t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsprojekt kopplat till arbetslivet, t.ex. att utveckla arbetsmetoder eller ta i bruk ny apparatur eller laboratorieundersökning
 • en plan eller en produkt, t.ex. ett evenemang, en kurs, utformning av olika material såsom en handbok, bruksanvisning, arbetsbeskrivning, instruktionsvideo

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) finns möjligheter att avlägga högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) eller magisterexamen vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är bioanalytikern sakkunnig inom biomedicinskt laboratoriearbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla laboratorieverksamheten, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper.

En bioanalytiker kan arbeta på laboratorier inom hälsovård, inom offentliga och privata institutioner samt som medlem i forskningsprojekt och med sälj– och utvecklingsverksamhet i företag som säljer utrustning och apparatur för laboratorieområdet.

För en utbildad bioanalytiker är arbetssituationen god.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra praktik utomlands för längre eller kortare tid
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen har samarbete med ett antal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa. Inom Norden finns ett nätverk med ca 20 medlemshögskolor i alla nordiska länder samt Estland.

Internationella utbytesperioder kan göras såväl inom ramen för de teoretiska som för de kliniska studierna.

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt och examensarbeten. Intensivkurser kring ett aktuellt tema kan ordnas som samarbete med några av de utländska partnerhögskolorna. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturellkompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under de kliniska studieperioderna behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål, goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas.

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet kan ske genom forskningssamarbete med Vasa centralsjukhus, övriga sjukvårdsorganisationer i regionen och nationella eller internationella forskningslaboratorier.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) finns möjligheter att avlägga högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) eller magisterexamen vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är bioanalytikern ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av bioanalytiker (YH)-examen rätt att utöva yrket bioanalytiker.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Karriärmöjligheter

En bioanalytiker kan arbeta på laboratorier inom hälsovård, inom offentliga och privata institutioner samt som medlem i forskningsprojekt och med sälj– och utvecklingsverksamhet i företag som säljer utrustning och apparatur för laboratorieområdet.

Utbildningsledare

Mikaela Engvall

Lektor

Wolffskavägen 31
65200 VASA

Ansök till bioanalytiker!

Ansök till bioanalytikerutbildning på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.