Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo

info

Bachelorexamen – Dagstudier

Examen: Tradenom (YH)
Utbildningsområde: Företagsekonomi
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo

 

Nybörjarplatser: 60
Urvalsprov: 9.6-9.6, ÅBO

Målet med studierna i företagsekonomi är att studerande blir en självständig, ansvarstagande och serviceinriktad tradenom. Det betyder att studerande efter avlagd examen kan skapa affärsmöjligheter och fungera som specialist inom företag och organisationer.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningens innehåll

Utbildningen i företagsekonomi arbetar enligt studerandecentrerade metoder där studerande i team ansvarar för sin inlärning och utveckling. Studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där den studerande har en naturlig kontakt med det blivande arbetslivet. Arbetssättet utvecklar den studerandes förmåga till självstyrdhet och kommunikation samt förmåga att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar.

Efter det första gemensamma studieåret väljer den studerande att fördjupa sig i någon av profileringarna: redovisning, marknadsföring eller turism (nyhet 2016). Internationellt utbyte eller praktik uppmuntras. Den internationella verksamheten koncentreras bl.a. till Europa och Asien.

Val av huvudämne eller specialisering

Under sin studietid har studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper i redovisning, marknadsföring eller turism genom de yrkesstudier studerande väljer att avlägga under sitt andra och tredje studieår.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete. Studerande lär sig genom att läsa böcker och artiklar, diskutera och dra slutsatser samt genom att arbeta i projekt för och med olika aktörer i arbetslivet. Projekten erbjuder studerande möjligheter att tillämpa sin kunskap i praktiken och att knyta kontakter. Studierna förverkligas genom individuell inlärning tillsammans med andra studerande i team. Under studietiden grundar studerande ett andelslag, vilket betyder att det är möjligt att utföra mindre och större projekt mot betalning under studietiden. Detta ger extra meriter för det fortsatta arbetslivet. Studiesättet utvecklar kommunikations-, ledarskaps- och projektfärdigheter.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

  • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
  • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
  • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
  • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
  • en portfolio.

Karriärmöjligheter

Tradenomer arbetar ofta som sakkunniga med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Ett framtida yrke kan finnas i de flesta organisationer. Efter examen har studerande kunskap att grunda ett eget företag eller möjlighet att arbeta som t.ex. bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare vid ett turismföretag och mycket annat enligt eget val.

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

  • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • göra en praktikperiod utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen har studerande även möjlighet att avlägga en s.k. dubbel-examen genom Double Degree-avtalet med University of Applied Sciences Landshut i Tyskland. Detta innebär att studerande avlägger sitt andra studieår i Landshut och erhåller sedan en examen från båda högskolorna. 

Samarbete med andra aktörer

Studierna är projektbaserade och kurserna inkluderar därmed projektarbeten av olika omfattning. Projekten kan vara interna eller beställningar av arbetslivet. Det ger studerande erfarenhet och kontakter och erbjuder en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. 

Läs mer om utbildningen

Studerandeteamen berättar om sina studier i andelslagen:

TeamNovias hemsida finns ytterligare information om utbildningen.

Efter examen

Tradenomer arbetar ofta som sakkunniga med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Ett framtida yrke kan finnas i de flesta organisationer. Efter examen har studerande kunskap att grunda ett eget företag eller möjlighet att arbeta som t.ex. bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare vid ett turismföretag och mycket annat enligt eget val.