Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo

info
Examen: Tradenom (YH)
Utbildningsområde: Företagsekonomi
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: 20.3-3.4.2019

Du kan också bli tradenom (YH) i Vasa.

Är du intresserad av redovisning, marknadsföring eller turism? Då är tradenomutbildningen rätt val för dig. Tradenomer arbetar ofta med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Efter avlagd tradenomexamen kan du skapa affärsmöjligheter och fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Efter examen har studerande kunskap att grunda ett eget företag eller möjlighet att arbeta som t.ex. bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare vid ett turismföretag och mycket annat enligt eget val.

Utbildningens innehåll

Utbildningen i företagsekonomi arbetar enligt studerandecentrerade metoder där studerande i team ansvarar för sin inlärning och utveckling. Studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där den studerande har en naturlig kontakt med det blivande arbetslivet. Arbetssättet utvecklar den studerandes förmåga till självstyrdhet och kommunikation samt förmåga att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar.

Du studerar bland annat lönsam företagsverksamhet, företagsledning och utveckling, kundrealtioner och nya marknader, ekonomi och samhälle. Internationellt utbyte eller praktik utomalnds uppmuntras. Den internationella verksamheten koncentreras bl.a. till Europa och Asien.

Val av huvudämne eller specialisering

Under sin studietid har studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper i någon av dessa följande tre profileringar

 • redovisning
 • marknadsföring
 • turism 

genom de yrkesstudier studerande väljer att avlägga under sitt andra och tredje studieår.

Tidigare har Novia erbjudit en utbildning inom turism som lett till examen restonom (YH), sedan 2016 kan den som är intresserad av att studera turism göra detta inom profileringen turism på utbildningen företagsekonomi. Examen är, obereoende vilken profilering du väljer, tradenom (YH).

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete. Studerande lär sig genom att läsa böcker och artiklar, diskutera och dra slutsatser samt genom att arbeta i projekt för och med olika aktörer i arbetslivet. Projekten erbjuder studerande möjligheter att tillämpa sin kunskap i praktiken och att knyta kontakter. Studierna förverkligas genom individuell inlärning tillsammans med andra studerande i team. Under studietiden grundar studerande ett andelslag, vilket betyder att det är möjligt att utföra mindre och större projekt mot betalning under studietiden. Detta ger extra meriter för det fortsatta arbetslivet. Studiesättet utvecklar kommunikations-, ledarskaps- och projektfärdigheter.

Karriärmöjligheter

Tradenomer arbetar ofta som sakkunniga med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Ett framtida yrke kan finnas i de flesta organisationer. Efter examen har studerande kunskap att grunda ett eget företag eller möjlighet att arbeta som t.ex. bokförare, controller, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare vid ett turismföretag och mycket annat enligt eget val.

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • göra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen har studerande även möjlighet att avlägga en s.k. dubbel-examen genom Double Degree-avtalet med University of Applied Sciences Landshut i Tyskland. Detta innebär att studerande avlägger sitt andra studieår i Landshut och erhåller sedan en examen från båda högskolorna. 

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Samarbete med andra aktörer

Studierna är projektbaserade och kurserna inkluderar därmed projektarbeten av olika omfattning. Projekten kan vara interna eller beställningar av arbetslivet. Det ger studerande erfarenhet och kontakter och erbjuder en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Vad skriver studerande om utbildningen?

Studerandeteamen berättar om sina studier i andelslagen:

På TeamNovias hemsida finns ytterligare information om utbildningen.