Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, och på denna sida kan du läsa om hur du blir skogsbruksingenjör. Observera att antalet studieplatser delas med utbildningen till agrolog.

Målet med utbildningen till skogsbruksingenjör är att utbilda kunniga resurspersoner för förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogarna. Hållbarhetsfrågor utgör en viktig grund för utbildningen med ekologi, ekonomi, teknologi och skogsbrukets sociala aspekter som centrala delar.

Mål

Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, på denna sida kan du läsa om hur du blir skogsbruksingenjör. Antalet studieplatser delas med utbildningen till agrolog.

Målet med utbildningen till skogsbruksingenjör är att utbilda kunniga resurspersoner för förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogarna. Hållbarhetsfrågor utgör en viktig grund för utbildningen med ekologi, ekonomi, teknologi och skogsbrukets sociala aspekter som centrala delar.

Under studietiden får du ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturellt hållbara förutsättningar för att kunna jobba med naturbruk. Teoristudierna varvas med praktiska moment ute i terrängen i form av mätnings- och planeringsarbeten samt projektarbeten. Hållbar utveckling och FN:s globala mål i Agenda 2030 utgör en viktig grund för hela utbildningen.

Utbildningen till skogsbruksingenjör ger kunskaper och färdigheter för ett hållbart skogsbruk med beaktande av den mångsidiga användningen av Finlands viktigaste naturresurs. Centrala ämnesområden i utbildningen är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi samt skogsmätning, skogsplanering och geografiska informationssystem. För studierna nyttjas stora skogsområden för fältstudier.

En utexaminerad skogsbruksingenjör kan
 • bedöma skogens produktionsförmåga
 • fatta beslut och ge förslag om skogsskötseln på beståndsnivå så att ekologiska och ekonomiska faktorer beaktas
 • beakta naturvård, landskapsvård och inverkan på rekreation då skogsskötseln planeras
 • planera och organisera virkesanskaffning med beaktande av miljömässiga, ekonomiska och kvalitetsaspekter
 • göra upp drivningsplaner och övervaka verkställandet av dem
 • använda geografiska informationssystem för planering och uppföljning
 • framställa skogsplaner som beaktar skogsägarens målsättningar
 • utnyttja skogsplaner i styrning av skogsbruk
 • marknadsföra sitt eget kunnande och den egna organisationens tjänster
 • hitta ekonomiskt lönsamma och kostnadseffektiva lösningar för bl.a. skogsskötsel, virkesanskaffning och entreprenörsverksamhet.
Studierna består av:
 • Grundstudier, 42 sp
 • Yrkesstudier, 147 sp
 • Valfria studier, 6 sp
 • Praktik, 30 sp
 • Examensarbete, 15 sp

Under praktiken lär studerande sig centrala arbetsuppgifter inom branschen. I samband med examensarbetet får studerande möjlighet att fördjupa sig i något aktuellt tema inom sin bransch.

Både praktiken och en del av kurserna kan genomföras utomlands.

skogsbruksingenjor3

Utbildningens innehåll

Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande, genom gemensamma kurser tillsammans med lantbruks- och miljöstuderande, bekant med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform. Studierna ger goda möjligheter att bekanta sig och få kontakt med näringslivet via exempelvis studiebesök och expertföreläsningar. Teoretiska studier kombineras med praktiska övningar i terrängen.

Inom skogsbruksutbildningen får studerande ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för skogsbruk och landsbygdsföretagande. Studerande lär sig förstå samspelet mellan virkesproduktion, miljö och samhälle för utveckling av nya hållbara lösningar.

Inom ramen för yrkesstudier, praktik och examensarbete erbjuds goda möjligheter att utforma en egen yrkesprofil. Via dessa kan studerande fördjupa sitt kunnande utgående från ett personligt intresse.

Skogsbruksingenjör (YH)

 • Utbildningsområde: Bioekonomi
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Raseborg
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Som utexaminerad skogsbruksingenjör har man kompetens att sköta flera olika arbetsyrken inom branschen till exempel inom rådgivning, virkesanskaffning, skogsplanering och projektadministration. Efter avlagda yrkeslärarstudier är skogsbruksingenjören behörig att undervisa inom andra stadiets naturbruksutbildning.

 

scrollatelefon

Skogsbruksingenjör på sociala medier

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

Följ Novia på instagram

Novia på insagram

skogsbruksingenjor

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Examensarbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan utföras för en uppdragsgivare, som en del av ett utvecklingsprojekt eller som ett annat arbetslivsrelaterat arbete.

Exempel på teman för examensarbetet:

 • Kalhyggesfritt skogsbruk – lätt avverkning eller hård gallring? En översikt av vår nygamla skogsbruksmetod
 • Tallsådd under hela växtperioden
 • Preharvest efficiency of Trestima, airborne laser scanning and forest management plan data validated by actual harvesting results and forest engineer preharvest estimations
 • Bekämpning av älgbetning i unga tallbestånd
 • Drönare vid inventering av vitsvansvilt

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Inom bioekonomi erbjuder Novia Masterutbildningen Natural Resources Management, som leder till en högre YH-examen. För att bli antagen till en högre YH-utbildning förutsätts minst två års arbetserfarenhet inom en relevant bransch.

 

Karriärmöjligheter

En skogsbruksingenjör kan arbeta bland annat som rådgivare, virkesköpare, drivningsplanerare, transportledare, naturinventerare, skogsplanerare eller skogsförvaltare i Finland eller utomlands.

Andra karriärmöjligheter kan vara att arbeta med bank- och försäkringsfrågor, undervisning eller som projektledare.

Sysselsättningsläget för tvåspråkiga skogsbruksingenjörer är bra.

Internationell verksamhet

Novias studerande har goda möjligheter att delta i internationell verksamhet genom att:

 • utföra praktik utomlands
 • studera som utbytesstuderande vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Givande internationella praktikperioder kan genomföras bl.a. inom EU och EES, i Kanada, USA och Australien.

I samband med kurser kan även studiebesök och exkursioner utomlands ingå.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna genomförs i form av projekt, ofta i direkt samarbete med branschens företag och organisationer, eller genom att delta i utvecklingsprojekt inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet vid Novia.

Utbildningen samarbetar på bred bas med näringslivet samt med andra stadiets naturbruksutbildningar. Kontakt med tänkbara arbetsgivare fås också via studiebesök och expertföreläsningar.

Via utbildningens alumnverksamhet fås en god kontakt med utexaminerade skogsbruksingenjörer.

Tyngdpunkter inom forskning

Vi genomför forsknings-, utvecklings- och innovations projekt inom bioekonomi tillsammans med olika samarbetsparter.

Pro Bioekonomi 2.0 är ett projekt för utveckling av utbildningens kvalitet, för utbildningens integrering av FUI, för utbildningens internationalisering samt marknadsföring och synlighet.

Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta är ett tvåspråkigt projekt vars främsta målgrupper är jaktlag och jaktföreningar.

OPCW - Organic pollutants in coastal waters, plankton communities and benthic fauna är ett projekt undersöker förekomst, utbredning och effekt av läkemedelsrester och miljögifter i västnyländska kustvatten.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Inom bioekonomi erbjuder Novia Masterutbildningen Natural Resources Management, som leder till en högre YH-examen. För att bli antagen till en högre YH-utbildning förutsätts minst två års arbetserfarenhet inom en relevant bransch.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

En skogsbruksingenjör kan arbeta bland annat som rådgivare, virkesköpare, drivningsplanerare, transportledare, naturinventerare, skogsplanerare eller skogsförvaltare i Finland eller utomlands.

Andra karriärmöjligheter kan vara att arbeta med bank- och försäkringsfrågor, undervisning eller som projektledare.

Sysselsättningsläget för tvåspråkiga skogsbruksingenjörer är bra.

 

Utbildningsledare
Johnny Sved_contact

Johnny Sved

Lektor

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Ansök till skogsbruksingenjör!

Ansök till skogsbruksingenjör på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.