Öppna YH

NYHET! Fr.o.m 15.4.2020 till årets slut studerar även du som är arbetssökande eller permitterad kostnadsfritt på kurser/utbildningar som startar inom denna tid. Undantag är Öppna YH:s ledstudier som siktar till en examen.

 * Vill du ha snabbt svar på de vanligaste frågorna? Scrolla ner till FAQ

 * Här på sidan finns VIKTIG allmän information om Öppna YH men vill du direkt in på marknadsförda kurser
    kan du välja denhär länken eller gå in via högra balken på kurser och utbildningar.

Här tar du dig direkt till de Öppna YH-leder vi erbjuder, eller via högra balken.

Inom Öppna YH kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande. Här kan du

 • prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder
 • inleda en ny karriär
 • utveckla dig själv
 • hitta just den fortbildning du behöver i arbetslivet

Studier inom flera områden

Det är möjligt att delta i kurser via Öppna YH inom alla utbildningar/områden som finns vid Novia.

 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
 • Hälsa och välfärd


Utbildning inom ovannämnda områden finns i Jakobstad, Vasa, Åbo och Raseborg.

Bekanta dig med Novias utbildningsutbud

 • Gå till denna sida, där finns alla Novias utbildningar. Välj vilken utbildning du är intresserad av, eller inom vilken utbildning du tror att du vill studera.
 • I läroplanen ser du alla de kurser som ingår i utbildningen och vilket år de är planerade att förverkligas.

Studera inom Öppna YH

Öppna yrkeshögskolan erbjuder dig integrerade studier eller särskilda kurser.  Anmälan sker för en termin i taget och till integrerade studier kan du anmäla dig när som helst under året - beroende av när kurserna startar.

Om du har för avsikt att avlägga många kurser inom en utbildning och inte har grundkunskaper lönar det sig ändå att anmäla sig så tidigt på läsåret som möjligt (i augusti).  

Integrerade studier

Detta alternativ väljer du om du är intresserad av att genom Öppna yrkeshögskolan studera inom en specifik utbildning.  Du kan läsa i princip vilken som helst av Novias kurser genom Öppna yrkeshögskolan. Anmälan sker inte till kurser utan du anmäler dig till öppna yh studier och utbildningen inom vilken de kurser du önskar gå finns. Vet du redan vilka kurser du vill gå så påskyndar det processen om du skriver in dem i rutan avsedd för detta ändamål.
Utbildningsansvarig och lärare godkänner ditt deltagande. Se närmare information under rubriken anmälan.

 

ANMÄLAN

Anmälan till Öppna yrkeshögskolan sker en gång/termin. Undantag gäller om du anmält dig till en större separat helhet som spänner över hela året. 

Före du anmäler dig till öppna yh via länken i bubblan här nedanför, Integrerade studier, kan du gärna vara i kontakt med kontaktpersonen till den utbildning som intresserar dig. Då får du reda på om du har möjlighet att komma in som studerande i någon grupp och ev. vad du kan studera.  En individuell studieplan kan även uppgöras med utbildningsansvarig alternativt studiehandledaren på våra campus.

Förutom kontaktperson för Öppna YH samt ansvariga för utbildningar så kan  följande studieplanerare eller studiehandledare kontaktas:

 • Campus Vasa, teknik,  företagsekonomi, hälsa och välfärd Ann-Sofie Nygård, ann-sofie.nygard@novia.fi, tfn 050 343 6740
 • Campus Raseborg: Nina Hillo, nina.hillo@novia.fi, tfn 044 762 3603

 

anmäl dig  till höstens utbildningar  från och med 1.8.2020Integrerade studier 

Särskilda kurser

En del av de kurser som du kan studera vid Öppna YH marknadsförs specifikt.  Det kan vara valfria kurser  som ingår i utbildningar, särskilda kurser som kanske ges utanför tider för dagstudier, etappvisa utbildningar eller kurser inom någon utbildning som man gärna vill marknadsföra lite extra för Öppna YH studerande. Du hittar dem under kurser inom Öppna YH. (Den sidan uppdateras kontinuerligt)

Har du frågor?  kontakta koordinatorn för Öppna YH, se kontaktinformation till höger.

Saknar du behörighet för yrkeshögskolestudier?

Vi erbjuder inte längre ledstudier på 60 sp. Fortfarande gäller dock att när du avlagt minst 60 studiepoäng inom öppna yh har du uppnått behörighet för yrkeshögskolestudier och kan ansöka via gemensamma antagningen om att bli antagen som examensstuderande. I övrigt gäller de kriterier som gäller inom GA för aktuella utbildningen.
Om detta är aktuellt för dig kan du  kontakta oss på mailadressen: oppnayh@novia.fi 

Öppna YH-leden 30 sp

Inom ett flertal av våra utbildningar vid Novia  erbjuder vi  ledstudier på 30 sp. Dessa studier är till för dig som av någon orsak inte är registrerad som examensstuderande. Genom att avlägga de kurser som specifieras i en läroplan så kan du på basen av 30 sp söka in via separat ansökan.

Öppna YH har även visat sig vara en fin inkörsport till Novia för andrastadiets studerande. Idag har vi överenskommelser kring 30 sp leder med yrkesinstitut och vi är öppna för nya samarbeten. Läs mer om allt detta här:

Praktiska arrangemang

De studier du avlägger inom Öppna YH får du tillgodo när/om du söker in till någon utbildning vid Novia och blir antagen. Detta förutsatt att de studier du avlagt finns inom läroplanen för den utbildning du söker till.

Viktigt att komma ihåg är att du som studerande inom Öppna YH är deltidsstuderande (icke-examensstuderande) och därmed inte erhåller några studiesociala förmåner.

Kostnader

Avgiften för att studera vid Öppna YH är 15 euro per studiepoäng, dock högst 100 euro/ termin. I avgiften ingår registrering och undervisning. För studiematerial och kopiering kan separata kostnader tillkomma.

DU studerar kostnadsfritt inom Öppna YH om du tillhör följande kategori:
Andra stadiets studerande, högskolestuderande, beväringar och Novias egen personal.
NYHET! Fr.o.m 15.4.2020 till årets slut studerar även du som är arbetssökande eller permitterad kostnadsfritt på kurser/utbildningar som startar inom denna tid. Undantag är Öppna YH:s ledstudier som siktar till en examen.

Fakturering

Fakturering sker efter att studierna man anmält sig till har inletts. Observera att anmälan är bindande och att du därmed faktureras om du anmält dig. 

Annullering

En annullering sker skriftligen till oppnayh@novia.fi senast två veckor före kursstart. Om annullering inte sker faktureras avgiften i sin helhet. 

Speciella kriterier

Observera att det inom vissa utbildningar kan finnas så många studerande så att det inte kan tas mot Öppna YH-studerande. Likaså kan det finnas speciella förhandskunskaper för att kunna delta. Mer information om detta fås från utbildningsansvarig.

Svar på de vanligaste frågorna, FAQ

Vad betyder Öppna YH?

- Att man kan studera vid Yrkeshögskolan Novia utan att vara inskriven som examensstuderande.

Jag är inskriven studerande vid Novia. Kan jag läsa kurser som erbjuds som öppna yrkeshögskolestudier och som inte ingår i min examen?

- Du kan inte vara inskriven som både heltidsstuderande och som öppen yrkeshögskolestuderande. I vissa fall kan du delta i kurser som är tidsmässigt specifikt planerade för Öppna yrkeshögskolestuderande men då bör du diskutera med utbildningsansvarig för din utbildning och utreda vilken nytta du har av kursen.

Jag är inskriven vid en annan högskola - ska jag ta kurser vid Novia via Öppna YH?

- Det går nog bra men mellan en del högskolor finns ett avtal som kallas flexibel studierätt (JOO-studier), på finska JOO-sopimus (sopimus joustavasta opinto-oikeudesta) Det innebär att studerande ges möjlighet att ansöka om rätt att avlägga studier vid annan högskola. Det här kostar då inget för studerande. Kontakta din egen studiebyrå för mer information. Detsamma gäller studerande från Novia som vill avlägga kurser inom annan högskola.

Vilken är skillnaden mellan att vara inskriven vid Novia och att studera inom Öppna YH?

- Som studerande vid Öppna yrkeshögskolan är du en så kallad icke- examensstuderande och har inga studiesociala förmåner. Du kan heller inte få en examen genom Öppna yrkeshögskolan.

Kan man studera inom Öppna YH då man är arbetslös?

- Ja, det kan du göra.
Vänligen kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-centralen) på din ort i dessa frågor för korrekt information.
Under tiden 15.4-31.12.2020 studerar du som är arbetslös gratis inom Öppna YH.

Vilka kurser kan jag studera inom Öppna YH?

- I princip är alla kurser inom Novia öppna för studerande inom Öppna yrkeshögskolan, men varje utbildning bestämmer om de kan ta mot fler studerande till grupperna och om det krävs någon förkunskap för att kunna följa med i kurserna.

Vem kan hjälpa mig med att planera studier inom Öppna YH

- När det gäller allmänna frågor kring Öppna yrkeshögskolan så kontaktar du koordinatorn, se kontaktuppgifter till höger, eller oppnayh@novia.fi Vet du redan inom vilket område du vill studera men behöver vägledning så kontaktar du utbildningsansvarig, som även kan hänvisa dig till studiehandledaren på enheten.

Blir jag antagen automatiskt till Novia om jag studerat inom Öppna YH?

- Nej. Öppna YH är ingen genväg. För att bli antagen bör du ändå söka in och klara urvalsprovet. Men sedan när du är antagen kan du anhålla om att få dina tidigare prestationer tillgodoräknade.

Blir jag antagen automatiskt till Novias utbildning om jag studerat etappvisa utbildningar?

- Nej, Öppna YH är ingen genväg. För att bli antagen bör du ändå söka in och klara urvalsprovet.

Kan jag räkna tillgodo tidigare avlagda studier?

- I princip görs tillgodoräknande av tidigare avlagda studier först när du blivit antagen som examensstuderande.

Jag kommer inte längre in på Novias nätverk, vad ska jag göra?

- har du kommit ihåg att anmäla dig? Om du studerar inom Öppna YH bör du anmäla dig både för höst- och vårterminen!

Saknar du yrkeshögskolebehörighet men känner att Novia studier lockar?

- Ibland kommer livet emellan, arbete lockar och studierna på andra stadiet lämnas på hälft.
Dvs.  ingen examen från andra stadiet  men yrkeserfarenhet. Hur gå vidare?
En studerande inom Öppna YH som avlägger  60 sp har påvisat att hen har studiebehörighet och kan söka in via den gemensamma antagningen. Ansökan sker på våren och handhas av studieinfo.fi

Vad är skillnaden mellan att studera integrerat och att gå via Öppna YH- leden?

- En studerande som anmält sig till Öppna YH-leden är garanterad att få ta del i studier under ett år som uppgår till 30sp.
På basen av dessa kan personen antas till utbildningen via separat ansökan, dock kan krävas att vissa kriterier uppfylls för antagande till examensutbildning. Det här är utbildningsspecifikt.
- En integrerad studerande kan ta de kurser där extra studerande ryms med och om ansvarig lärare godkänner deltagandet. Den som studerar integrerat söker in via gemensam ansökan.

Hålls alla studier inom Öppna YH dagtid?

- Om man deltar i kurser som ges till examensstuderande så är de flesta kurser dagtid, men det finns undantag och även kurser som är helt virtuella.

Får man intyg över avlagda prestationer?

- Ja, du begär intyg när du behöver. Är din studierätt aktiv och du har tagit ibruk Novia användarnmna och lösenord kan du beställa ett elektroniskt intyg via denna länk: https://intra.novia.fi/studier/peppi/
I
 annat fall kontaktar du koordinator för öppna yh eller mailar oppna yh(a) novia.fi

Kan man delta i Öppna YH:s virtuella utbildningar fastän man bor i annat land?

- Ja, det går bra – välkommen med!