Studerandeservice

Studerandeservice hjälper dig med olika studierelaterade ärenden. Om du är inskriven som studerande vid Novia hittar du i första hand information om olika studierelaterade ärenden på intranätet (kräver inloggning). Ifall du inte ännu har aktiverat ditt IT-konto kan du göra det via Novia Self Service Portal.

Ifall du saknar finska bankkoder eller finskt mobilcertifikat kan du kontakta studerandeservice för vidare instruktioner.

Ifall du inte hittar den information som du söker på intranätet eller behöver rådgivning i ditt ärende, kan du kontakta studerandeservice via e-post: studerandeservice@novia.fi.

På denna sida hittar du information som berör tidigare studerande vid Novia. Via snabblänkarna hittar du information om återinförd studierätt, prislista för betygskopior och andra intyg samt information om Theseus begränsade samling.

Om du har frågor kring dessa ärenden eller annat som berör studier, kan du kontakta studerandeservice.

Om du inte ännu har registrerat dig i Novias alumnnätverk, kan du göra det via denna sida.

Återinförd studierätt

Om du har förlorat din studierätt vid Novia kan du anhålla om att få din studierätt återinförd så att du kan slutföra dina studier. Detta gäller enbart studier som leder till examen, inte studierätt inom öppna YH eller dylikt.

Orsaker till att förlora studierätt kan t.ex. vara:

  • om du inte har närvaro- eller frånvaroanmält dig inom utsatt tid,
  • om du inte har anhållit om förlängning av studietiden medan din studierätt ännu var ikraft, eller
  • om du inte fick förlängd studietid trots anhållan.

Vid behov kan du anhålla om både återinförd studierätt och förlängning av studietiden på samma anhållan.

När kan jag anhålla om återinförd studierätt?

Du kan anhålla om att få din studierätt återinförd när som helst under året men observera att studierätten kan i regel återfås från början av följande termin.  Det innebär att om du förlorar din studierätt i september och anhåller om att få den återinförd, kan du i regel få studierätten tillbaka fr.o.m. januari (början av följande termin). På motsvarande sätt om du förlorar din studierätt i januari och anhåller om att få den återinförd, kan du i regel få studierätten tillbaka fr.o.m. augusti (början av följande termin). Under sommarmånaderna behandlas heller inga anhållanden.

Jag har förlorat studierätten i början/mitten av mina studier

Om du har förlorat din studierätt vid Novia i början av dina studier eller så att det är möjligt för dig att fortfarande avlägga examen inom den utsatta studierättstiden, kan du anhålla om att få din studierätt återinförd. (Om du inte ännu har varit närvaro- eller frånvaroanmäld och därmed förlorat studierätten vid yrkeshögskolan, kan du anhållan om att återfå studierätten inom ett år från att du blev antagen till examensstudier).

Jag har förlorat studierätten i slutet av mina studier

  • Om du har förlorat din studierätt vid Novia i slutet av dina studier kan du anhålla om att få studierätten återinförd om det är möjligt för dig att fortfarande avlägga examen inom den utsatta studierättstiden eller inom en beviljad förlängning av studietiden. Du kan anhålla om förlängning av studietiden på samma anhållan om du både behöver återinförd studierätt och en förlängning av studietiden.
  • Om du har förlorat din studierätt vid Novia med flit eller av misstag i slutet av dina studier så att det inte längre är möjligt att avlägga examen inom den tid som finns kvar av din studierätt och inte heller inom en eventuell förlängning av studietiden, rekommenderas det att du avlägger resterande studier inom Öppna YH vid Novia. Under denna tid har du inte rätt att avlägga examen vid Novia. Då du har avlagt de resterande studierna vid Öppna YH, eller de återstående studierna kan avläggas under högst ett läsår, kan du anhålla om att få studierätten återinförd för högst ett läsår för att slutföra examensstudierna och avlägga examen.

Behandlingsavgift

Anhållan om återinförd studierätt är avgiftsbelagd. En behandlingsavgift på 50 euro skall betalas innan din anhållan behandlas. Du kan betala behandlingsavgiften via Paytrail.

Anhållan

Personuppgifterna kan komma att överföras tillfälligt utanför EU/EES p.g.a. det verktyg som används (Microsoft Forms). Ifall du inte vill använda detta verktyg för anhållan om återinförd studierätt, vänligen kontakta studerandeservice@novia.fi .

Anhållan om återinförd studierätt görs på en fastställd blankett.

Din anhållan skickas till studerandeservice som bereder ärendet och kontrollerar att du har betalat behandlingsavgiften.

Beslutet om återinförd studierätt fattas av rektor på basen av chefens för Studerandeservice förslag. I vissa fall begärs också ett utlåtande av utbildningsledare/läroplansansvarig. Du får en kopia av beslutet till den e-postadress som du uppger i samband med anhållan (alternativt per post om du uppger det i din anhållan).

Mera information

Du kan läsa om återinförande av studierätten och avgift för handläggning av anhållan i Novias examensstadga, 30-31 §§. Vid frågor kan du också kontakta studerandeservice.

Prislista för nya betygsavskrifter

Yrkeshögskolan kan vid behov ge ut bestyrkta kopior av förkomna betygsdokument (examensbetyg och dess bilagor) för att ersätta de ursprungliga handlingarna samt andra dokument som hänför sig till studierna.

OBS! du kan också granska och dela information om dina studier via Min Studieinfo-tjänsten. 

 

Examensbetyget i sin helhet, Novia 2008-2020 (inkl. bilagor sv./eng.)  50 €
Examensbetyg (sv./eng.), Novia 2008-2020 (exkl. bilagor sv./eng.)  30 €
Betygsbilaga/Transcript of Records, Novia 2008-2020  10 €
Diploma Supplement, Novia 2008-2020  10 €
Studieprestationsutdrag/-intyg (efter examen/avbrott), Novia 2008-  10 € (*)
GPA (grade point average)-intyg  30 €

(*) Till studerande vars studierätt nyss har upphört men som inte har avlagt examen, sänds ett bestyrkt studieprestationsutdrag avgiftsfritt. Avgiftsbelagda är däremot studieprestationsutdrag som begärs senare efter examen eller avbrott.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan ge ut bestyrkta kopior och intyg vid behov.

Betyg Sydväst (som inte är arkiverade i elektronisk form)

100 €

Äldre betygsavskrifter (före Sydväst tid, som inte är arkiverade i elektronisk form) 150 €
Betyg från Svenska Yrkeshögskolan (SYH) sköts av SÖFUK. Pris enligt SÖFUKs gällande avgifter.  

 

Läroplaner, Novia 2008- 15 €/st.
Enskilda kursbeskrivningar och utförandeplaner, Novia 2008- 10 €/kurs
Äldre läroplaner (som inte är arkiverade i elektronisk form)

30 €/utbildning

Enskilda kursbeskrivningar (som inte är arkiverade i elektronisk form) 20 €/kurs

 

Behandlingsavgift tillkommer alltid vid beställning av betygsavskrifter, studieregisterutdrag, studieintyg, läroplaner, kursbeskrivningar och verifiering av examen.

Behandlingsavgift (inkl. postning som rekommenderat brev inom Finland) 15 €

 

Bestyrkta kopior av betyg och bilagor ges ut på både svenska och engelska – eller enbart på svenska – i enlighet med språket/språken i de ursprungliga handlingarna. Översättningen görs inte i efterhand. Priset är detsamma oberoende av språk. De dokument som innehåller personuppgifter skickas som rekommenderade brev ifall de inte avhämtas.

  • Priset inkluderar bestyrkta dokument/kopior, moms 0 %.
  • Leveranstiden är ca tre veckor.
  • Om dokumenten/kopiorna avhämtas, bör en begäran/överenskommelse göras på förhand och personbevis uppvisas i samband med avhämtningen. Då dokumenten/ kopiorna avhämtas av ett ombud bör en fullmakt uppvisas.
  • Om dokumenten/kopiorna levereras till annan part än till beställaren bör en fullmakt inlämnas samt information om faktureringsadress uppges.
  • Dokumenten/kopiorna levereras inte som e-post eller fax av säkerhetsskäl.

Lagstiftning gällande avgifter för utlämnande av handling: Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet, L495/2005, 34 §.

Närmare information om betygskopior ger:

studerandeservice@novia.fi 

narbildsstuderande

Theseus begränsade samling

Från och med september 2022 kan studerande välja att publicera sitt examensarbete i Theseus' öppna eller begränsade samling. Om du som tidigare studerande vid Novia har publicerat ditt examensarbete i den öppna samlingen, kan du be att få ditt arbete flyttat till den begränsade samlingen genom att kontakta studerandeservice studerandeservice@novia.fi

Här hittar du mera information om den begränsade samlingen.

Prislista för verifiering av examen

Verifiering av examen och behörighet inom vård, för tjänster i andra länder 350 €
Verifiering av examen (ifyllande av blanketter krävs) 50 €

Verifiering av kvalitetssystem i samband med verifiering av examen (kopior av kvalitetsdokument

60 €
Ifall det krävs kopior av läroplaner och/eller enskilda kursbeskrivningar är kostnaden enligt antal läroplaner och kursbeskrivningar ovan.  
Tredje parter såsom arbetsgivare, University Admissions och försäkringsbolag kan begära uppgifter och erhålla dokument utan kostnad (förutsatt att inga blanketter skall fyllas i).  
Kopiering och bestyrkande av examensbetyg 1 €/sida
"Motsvarighetsintyg" och "Motsvarighetsintyg till viss del" som behövs för att kunna avlägga GR/OFGR examen (intyget ges endast till utexaminerade) 100 €