Bilaga till examensstadgan, fastställd av styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi den 14 juni 2023.


Innehållsförteckning

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Tillämpning
2 § Yrkeshögskolans uppgift
3 § Utbildningsansvar och studiernas omfattning

II UNDERVISNING OCH EXAMINA
4 § Undervisningsspråk
5 § Utbildningens omfattning, struktur och läroplaner
6 § Krav och mål för de studier som leder till yrkeshögskoleexamen
7 § Krav och mål för de studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen
8 § Grundstudier
9 § Yrkesstudier
10 § Valfria studier
11 § Fördjupade yrkesstudier inom högre yrkeshögskoleutbildning
12 § Praktik
13 § Examensarbete och mognadsprov
14 § Läsåret

III ÖVRIGA GRUNDER FÖR STUDIER OCH STUDIEARRANGEMANG
15 § Antagning och hinder för antagning
16 § Mottagande av studieplats
17 § Studierätt och studietid
18 § Närvaro- och frånvaroanmälan
19 § Individuell studieplan
20 § Studiehandledning och tillgänglighet
21 § Tillgodoräkning av studier
22 § Studerandes språkkunskaper
23 § Utvärdering och bedömning av studieprestationer
24 § Omtagning av tentamen och komplettering av examination
25 § Examensbetyg
26 § Studieprestationsutdrag över avlagda studier
27 § Förlängning av studietiden
28 § Studieavbrott
29 § Indragning av studierätten
30 § Återinförandet av studierätten
31 § Avgift för handläggning av anhållan om förlängning av studietiden eller återinförande av studierätten
32 § Byte av utbildning eller inriktning inom egen yrkeshögskola (samma examensbenämning)
33 § Överflyttande studerande (annan examensbenämning)
34 § Sökande av ändring

IV ÖVRIG UTBILDNING
35 § Specialiseringsutbildning
36 § Öppna yrkeshögskolestudier
37 § Separat studierätt
38 § Intyg för utbildningar som inte leder till examen

V SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
39 § Krav på uppvisandet av utdrag om brottslig bakgrund eller intyg över narkotikatest
40 § Disciplinärt förfarande
41 § Separata anvisningar
42 § Bestämmelse för ikraftträdande